Home About Browse Search
Svenska


Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite

Tofastrud, Morten and Zimmermann, Barbara and Devineau, Olivier and Hessle, Anna and Aletengqimuke, Sukebate and Dickel, Lisa and Hegnes, Hilde and Møllevold, Ole Henrik and Holmen Skoglund, Bjørn and Spedener, Mélanie (2019). Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite. Elverum: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Skriftserien (Høgskolen i Innlandet) ; 35
[Report]

[img] PDF
6MB

Official URL: https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/263554...

Abstract

Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmarker forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfeer avlet til å yte maksimalt på uniformt, flatt grasland. I skogen er habitatet mye mer variertog beiteressursene forekommer flekkvis og i lavere konsentrasjoner. Vi har studertbeiteatferd, habitatvalg og tilvekst til ammekyr i to studieområder i Sørøst-Norge, det enemed en dyretetthet langt under og det andre godt over beitekapasiteten. Vi brukte GPShalsbånd med innebygde aktivitetsmålere som overvåket dyrenes bevegelse hvert 5. eller10. minutt gjennom beitesesongen. Dessuten ble flere kyr og kalver veid ved slipp og vedsanking. Kyrne brukte omtrent en tredjedel av døgnet til beiting, men tilpasset beitetidentil daglengde og årstid. I områder med fattige habitatstyper forflyttet dyrene seg over størrearealer. Gamle setervoller var mest foretrukket, fulgt av hogstflater som var yngre ennfemten år. I området med høy dyretetthet foretrakk dyrene også noen habitattyper avmindre beitekvalitet. Under hvile foretrakk kyrne flate, grasrike plasser under trær.Tilveksten var størst i området med lav dyretetthet, og i det andre området fant vi en størreandel kyr som gikk ned i vekt i løpet av beitesesongen. Ekstensive raser viste høyest tilveksti området med lav dyretetthet. Lakterende kyr hadde lavere tilvekst, brukte mindre områderog brukte mer tid til beiting enn sin-kyr. Vi konkluderer med at internasjonale storferaserkan egne seg godt for de heterogene forhold i barskogen gitt at dyretettheten ikkeoverskrider beitekapasiteten. Forskning bør rettes mot positive og negative effekter sombeiting kan gi for det biologiske mangfoldet og andre økosystemtjenester i skogen, slik somskogbruket, jaktbart vilt og turisme.

Authors/Creators:Tofastrud, Morten and Zimmermann, Barbara and Devineau, Olivier and Hessle, Anna and Aletengqimuke, Sukebate and Dickel, Lisa and Hegnes, Hilde and Møllevold, Ole Henrik and Holmen Skoglund, Bjørn and Spedener, Mélanie
Title:Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Political objectives of increased beef cattle production in Innlandet county will lead to an increased use of unproductive areas for cattle grazing, especially by specialized international beef cattle breeds. Cattle were bred to perform optimally on homogeneous, flat grasslands. In the forest, the habitat is highly heterogeneous, and grazing resources are patchily distributed and at lower concentrations. We have studied grazing behaviour, habitat selection and body growth of beef cattle in two study areas of southeast Norway. One area had a stocking density far below and the other well above the estimated grazing capacity. We used GPS-collars with activity sensors to monitor cattle movements every five or ten minutes throughout the summer grazing season. In addition, many cows and calves were weighted at release and homing. The cows used about one third of their time for grazing, but they adapted grazing time to the seasonally changing day length. In areas with a higher proportion of poor habitat, cattle had larger home ranges. Old summer farm meadows were the most preferred habitat type, followed by young forest stands younger than fifteen years. In the area of high stocking density, the animals additionally preferred habitat types of poorer grazing quality. For resting, the cattle preferred flat, grassy sites with canopy cover. Gain in body weight was highest for cows in the low stocking density area, while a higher proportion of cows at high stocking density lost weight during the grazing season. Earlymaturing breeds had highest increase in body weight in the area of low stocking density. Lactating cows had lower body weight gain, used smaller home ranges and spent more time grazing than dry cows. We conclude that international cattle breeds are suitable for beef production in the heterogenous environment of boreal forest pastures, given that the stocking density does not exceed the grazing capacity of the area. Further research should focus on positive and negative effects that grazing can have on biodiversity and other ecosystem services of the boreal forest, such as forestry, game harvest and tourism.

Series Name/Journal:Skriftserien (Høgskolen i Innlandet)
Year of publishing :2019
Number:35
Number of Pages:25
Place of Publication:Elverum
Publisher:Høgskolen i Innlandet
ISBN for printed version:978-82-8380-156-9
ISBN for electronic version:978-82-8380-157-6
ISSN:2535-5678
Language:Norwegian
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:Storfe, utmarksbeite, skogsbeite, habitatvalg, aktivitet, atferd, tilvekst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103586
ID Code:16556
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Jan 2020 07:37
Metadata Last Modified:03 Nov 2021 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits