Home About Browse Search
Svenska


Who am I, and if so, how many?

identity dynamics in agricultural entrepreneurship

Fitz-Koch, Sarah (2020). Who am I, and if so, how many? Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2020:11
ISBN 978-91-7760-540-9
eISBN 978-91-7760-541-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
896kB

Abstract

Identity matters and identity is hailed increasingly as central to fully apprehending entrepreneurship. Identity is inherent to entrepreneurship because entrepreneurs establish and grow their ventures based on their identities. Hence, identity infuses entrepreneurial activities with meaning and guidance. An identity perspective in entrepreneurship allows us to move beyond traditional views embedded in economic rationality when seeking to understand entrepreneurial motivation and behavior in the agricultural sector. It emphasizes that farming entrepreneurs think, behave and act in ways that they deem appropriate for themselves ‒ notably because farmers are explored as individuals who are sensitive to their personal values and beliefs, which are crucial to identity. Each farmer has her/his own version of what it means to be a good farmer, which influences her/his entrepreneurial behavior.

This dissertation is situated in the growing literature on identities in entrepreneurship that has provided new insights and developed theory that helps explain the rich heterogeneity of entrepreneurs’ characteristics and motivations as well as how entrepreneurs’ identities are linked to decision-making and behavior. However, there is insufficient analytical use of the dynamics of entrepreneurs’ multiple identities in existing scholarly work. This problem is critical because there are potentially multiple salient identities to entrepreneurs that evolve and/or change over time and that consequently influence entrepreneurial endeavors and outcomes and that need to be managed by entrepreneurs. It is, moreover, critical because identity might not only influence entrepreneurial behavior and outcomes but in turn might also be influenced by entrepreneurial endeavors. Given these limitations, the purpose of this dissertation is to investigate the dynamics of entrepreneurs’ identities over time when pursuing entrepreneurship.

To fulfill this purpose, the dissertation builds on a longitudinal and qualitative theorybuilding research approach that allows actors under study to be followed over an extended period of time and identity dynamics and context to be captured in greater detail. Opportunities for researching identity dynamics in entrepreneurship become especially apparent as we look at farming. Social and structural changes in the agricultural sector result in farmers’ enactment of various social roles and/or social group affiliations. At the same time, the majority of farming takes place in the family context in which family farms are transitioned over many generations. In such a complex environment, the development and the psychological experience of managing multiple identities can constitute both challenges and opportunities for farmers.

Overall, the dissertation contributes to the emerging inquiry on identities in entrepreneurship by providing novel theoretical models of founder identity development and processes of identity management and their influence on individually and on organizationally relevant outcomes. The findings of the dissertation also contribute to the literature on contextualizing entrepreneurship by providing key contextual dimensions of the agricultural sector and showing how studying these dimensions can illuminate less well-understood aspects of entrepreneurship theory. Practically, this dissertation presents obstacles to, and opportunities for, developing an entrepreneurial identity and a more entrepreneurial approach in the agricultural sector.

Authors/Creators:Fitz-Koch, Sarah
Title:Who am I, and if so, how many?
Subtitle:identity dynamics in agricultural entrepreneurship
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Identitetsfrågor och identitet blir allt mer centrala för att fullt ut förstå entreprenörskap. Identitet är essentiellt för entreprenörskap eftersom företagare etablerar och utvecklar sina företag baserat på sin identitet. Därför tillför identitet mening och vägledning till entreprenörsaktiviteter. Ett identitetsperspektiv inom entreprenörskap gör det möjligt att lämna befintliga traditionella åsikter inom ekonomisk rationalitet bakom oss när vi försöker förstå entreprenörers motivation och beteende inom jordbrukssektorn. Det betonar att jordbruksföretagare tänker, uppför sig och agerar på sätt som de anser lämpliga för sig själva, speciellt eftersom jordbrukare undersöks som individer som är mottagliga för sina personliga värderingar och övertygelser, vilket är avgörande för identiteten. Varje jordbrukare har sin egen version av vad det innebär att vara en bra jordbrukare, vilket påverkar varje entreprenörs beteende.

Denna avhandling tillhör den tilltagande strömmen av litteratur om entreprenörsidentitet som har givit nya insikter och utvecklat teori som bidrar till att förklara den rika heterogeniteten bland entreprenörers egenskaper och motivation, samt hur företagares identitet är kopplat till beslutsfattande och beteende. Däremot saknas tillräcklig analytisk användning av dynamiken i företagarens flera identiteter i befintlig forskning. Detta är ett kritiskt problem eftersom det finns flera potentiellt relevanta identiteter för företagare som utvecklas och/eller förändras över tid och som följaktligen påverkar företagares satsningar och resultat, och som måste hanteras av företagare. Det är därtill kritiskt eftersom identitet inte bara kan påverka entreprenörsmässigt beteende och resultat utan följaktligen också kan påverkas av entreprenörsarbetet. Med hänsyn till dessa begränsningar är denna avhandlings syfte att undersöka dynamiken i entreprenörers identitet över tid i deras entreprenörskap.

För att uppfylla detta syfte bygger avhandlingen på ett longitudinellt och kvalitativt teoribyggande forskningssätt som möjliggör följande av de aktörer som studeras under en längre tid och beskrivande av identitetsdynamik och sammanhang mer detaljerat. Möjligheterna att undersöka identitetsdynamik inom entreprenörskap blir särskilt tydliga när vi ser på jordbruket. Sociala och strukturella förändringar i jordbrukssektorn resulterar i att jordbrukare antar olika sociala roller och/eller sociala grupptillhörigheter. Samtidigt sker en majoritet av jordbruket i familjesammanhang där familjeföretag övertas i flera generationer. I en så komplex miljö kan utvecklingen och den psykologiska upplevelsen av att hantera flera identiteter utgöra både utmaningar och möjligheter för jordbrukare.

Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen till ny undersökning av identiteter i entreprenörskap genom att tillhandahålla nya teoretiska modeller för identitetsutveckling hos grundare och processer för identitetshantering och deras inflytande på individuellt och på organisatoriskt relevanta resultat. Avhandlingens resultat bidrar också till litteraturen om kontextualisering av entreprenörskap genom att tillhandahålla en viktig kontextuell dimension i jordbrukssektorn och hur man studerar dessa dimensioner kan belysa sidor av entreprenörskapsteori som inte är lika välförstådda. I praktiken presenterar avhandlingen hinder och möjligheter för att utveckla en entreprenörsidentitet och en mer entreprenörsmässig strategi inom jordbrukssektorn.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2020
Number:2020:11
Number of Pages:103
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IFitz-Koch*, S., Nordqvist, M., Carter, S., & Hunter, E. (2018). Entrepreneurship in the Agricultural Sector: A Literature Review and Future Research Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practices, 42(1), 129-166.
IIFitz-Koch*, S., & Cyron, T. The Interplay of Micro and Macro Transitions in Founder Identity Construction. Manuscript.
IIIFitz-Koch*, S., & Nordqvist, M. (2017). The Reciprocal Relationship of Innovation Capabilities and Socioemotional Wealth in a Family Firm. Journal of Small Business Management, 55(4), 547-570.
IVFitz-Koch*, S., Nordqvist, M., & Akhter, N. Next-Generation Entrepreneurial Activities and Positive Identity Development in Family Firms. Manuscript.
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-540-9
ISBN for electronic version:978-91-7760-541-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 504 Sociology > Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)
Keywords:identity dynamics, multiple work identities, entrepreneurship, new venture, agriculture, family business, entrepreneurial identity, founder identity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104565
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-104565
ID Code:16719
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Mar 2020 09:44
Metadata Last Modified:04 Mar 2020 01:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits