Home About Browse Search
Svenska


Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017

slutrapport

Wallertz, Kristina and Eriksson, Stefan and Hjelm, Karin (2020). Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017. (S) > Unit for Field-based Forest Research
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 21
[Report]

[img] PDF
677kB

Abstract

Allvarliga skador orsakade av svart granbastborre (Hylastes cunicularius, Erichson, 1836) har tidigare observerats i granplanteringar i mellersta Norrland, ofta flera år efter plantering. Men under senare år har en ökning av plantskador orsakade av bastborre (Hylastes spp, Erichson, 1836) noterats även i södra Sverige, både på färska hyggen och på hyggen som är några år gamla. Det finns inga större studier av bastborren och dess skadeverkningar från södra Sverige och därför är kunskapen bristfällig när det gäller förekomst, motåtgärder m.m.

I detta försök, anlagt i södra Sverige, jämförs obehandlade granplantor med sådana försedda med mekaniska beläggningsskydd eller insekticidbehandlade plantor (Merit Forest WG), avseende bastborreangrepp. Behandlingarna testades både på täckrotsplantor och på hybridplantor P+1. För att undersöka effekten av markberedning, sattes hälften av plantorna i opåverkad mark och den andra hälften i markberedd mark. Statistiska jämförelser gjordes mellan plantbehandling, planttyp och markbehandling.

Både markberedning och plantskydd minskade bastborreangreppen signifikant. Med markberedning minskade andelen skadade plantor, både vad gäller gnagd yta på rothals och andelen angripna och dödade plantor. Plantskydd hade en reducerande effekt på skadenivåerna, men inga skillnader kunde påvisas mellan plantor med insekticidbehandling eller mekaniskt beläggningsskydd. Ingen skillnad i skadenivåer påvisades heller mellan de två planttyperna som användes i försöket.

Authors/Creators:Wallertz, Kristina and Eriksson, Stefan and Hjelm, Karin
Title:Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017
Subtitle:slutrapport
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Serious damage caused by black spruce beetle (Hylastes cunicularius, Erichson, 1836) has previously been observed in Norway spruce plantations in central parts of northern Sweden, often several years after planting. However, in recent years, an increase in seedling damage caused by black beetles (Hylastes spp, Erichson, 1836) has also been noted in southern Sweden, both on fresh clearcuts and on a few year old ones. There are no major studies of Hylastes and its damage on seedlings in southern Sweden, so the knowledge is limited in terms of occurrence, measures for protection etc.

In this experiment, conducted in the south of Sweden, untreated spruce seedlings were compared with seedlings provided with a mechanical coating protection or with an insecticide (Merit Forest WG), regarding damages due to Hylastes attacks. The treatments were tested on hybrid and containerized seedlings. To study the effect of mechanical site preparation, half of the plants were planted in unaffected soil and the other half in soil with mechanical site preparation. Statistical analyzes were made on seedling protection, seedling type and site preparation.

Both site preparation and seedling protection significantly reduced damage caused by Hylastes. With site preparation, the proportion of damage decreased both in terms of feeding on the root collar and the proportion of affected and killed seedlings. Seedling protection had a reducing effect on the damage levels, but no difference was found between seedlings treated with an insecticide and provided with a mechanical coating protection. No difference in levels of damage were detected between seedling types.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2020
Number:21
Number of Pages:15
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:bastborre, beläggningsskydd, gran, Hylastes, Hylobius, insekticid, markberedning, mekaniska plantskydd, snytbagge, svart bastborre, plantor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105314
ID Code:16933
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Apr 2020 08:32
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits