Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2019

Ceder, Patric and Svanfeldt, Karin (2020). Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2019. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:4
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Södra Cell Värö är ett massabruk med produktion sedan 1971. Sammansättningen av ämnen i brukets processvatten har förändrats genom åren och i denna rapport har effekter och miljöpåverkan av brukets verksamhet undersökts, med fokus främst på livet i den marina omgivningen. Undersökningarna startade 1983, utförs årligen och omfattar analyser av vilka effekter Södra Cell Värös dammanläggning har för uppvandringen av ålyngel, statusen för fisk- och evertebratsamhället i recipientområdet över tid, och inverkan på botten i området kring brukets utsläppstub.

Uppvandringen av ålyngel undersöks genom insamling i ålyngelledare från april–september. Fisk- och evertebratsamhället undersöks genom trålningar i september både i recipientområdet, Värö, och i referensområdet, Ustö. Från trålningarna analyseras antalet fiskar och arter, diversitet, och den genomsnittliga trofiska nivån i fisksamhället och jämförelser har gjorts mellan områdena över tid.

Effekten av Södra Cell Värös utsläppstub på den lokala bottnen undersöks med filmning och visuell analys görs av bottenområdet kring tuben. År 2019 visades ökade negativa effekter av utsläppet på organismer och närmiljö vid tuben, i form av förlust fastsittande arter på och runt tuben. Fångsten av uppvandrande ålyngel har totalt sett minskat över tid från undersökningarnas början, men har ökat under den senaste femårsperioden. Fångsten av ålyngel kan inte kopplas till Södra Cell Värös verksamhet, utan beror snarare på storskaliga förändringar i trender i ålrekryteringen.

Den totala fångsten av fisk i trålundersökningarna har inte förändrats över tid vid Värö eller vid referensområdet Ustö. Fångsten av ryggradslösa djur i provfisket över tid skiljer sig inte mellan Värö och referensområdet, och det totala antalet ryggradslösa djur har ökat i båda områdena. Vid både Värö och Ustö har en ökning av evertebratarter skett. Utvecklingen av antalet evertebratarter över tid skiljer sig åt mellan de två områdena, även om artantalet i fångsten har ökat på båda platserna. I provfiskefångsten har simkrabba, strandkrabba och krabbtaska ökat över tid i Värö. I Ustö har endast simkrabba och krabbtaska ökat över tid. År 2019 var Shannon–Wieners diversitetsindex något högre vid Värö än vid Ustö.

Inga signifikanta trender i trofisk nivå över tid kan påvisas och det fanns ingen skillnad i trofisk nivå mellan Värö och referensområdet. Den trofiska nivån bestämdes främst av sandskädda som var den dominerande arten. Fångsten av vitling har fluktuerat över tid, och var åter på låga värden efter rekordhög fångst av arten 2016. Rödspätta har minskat i Ustö och områdena utvecklas olika över tid, där Ustö har större fångst av rödspätta i provfiskeperiodens början, medan förhållandet är det omvända i slutet av provfiskeperioden. Individerna i fångsten var generellt små. Torsk har minskat i båda Värö och i referensområdet, och fångsten bestod av små, sannolikt unga individer.

Sjukdomskontroll utfördes på samtliga fångade fiskar. Mycket få individer uppvisade yttre, synliga skador eller sjukdomssymptom.

Authors/Creators:Ceder, Patric and Svanfeldt, Karin
Title:Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2019
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Södra Cell Värö is a pulp mill with an ongoing production since 1971. The composition of substances in the process water has changed over the years and in this report the effects and the environmental impact of the mill’s daily operations have been investigated, with the foremost focus on the surrounding marine life in the recipient area of Värö and the reference area, Ustö. The monitoring of the mills’ environmental impact began in 1983, and has been conducted on an annual basis. The monitoring includes analysis of the potential impacts of the mill’s damming in the river Viskan on the upstream migration of juvenile eel, the status of the fish and invertebrate community in the recipient over time, and the potential impacts of the emission from the mill´s outlet pipe on the surrounding seafloor.

The migration of juvenile eel has been monitored by collecting juvenile eel from an eel conductor during April to September, while the fish and invertebrate community has been monitored by bottom trawling in September, both in the recipient area, Värö, and in the reference area Ustö. The number of fish caught during trawling, species abundancy, diversity, and mean trophic level, were analysed and compared between Värö and the reference area over time.

The effects of the emission from the outlet tube of Södra Cell Värö on the surrounding seabed has been monitored by underwater filming, followed by visual analyses. There was an increased visual negative effect on the organisms and the close environment of the tube 2019 compared to previous years, in form of a loss of sessile species growing on the tube.

The catch of migrating juvenile eel has decreased over time since the monitoring started, but has increased in the last five years. However, the abundance of juvenile eel over time is more likely due to large scale trends in eel recruitment, rather than by operations by Södra Cell.

The fish and invertebrate community around Värö is monitored through yearly trawl fishing, both in the waters outside Värö, and in a reference area, outside the island Utsö. The total catch of fish has not changed over time in the recipient area Värö, or in the reference area Ustö. No significant difference in catch over time can be seen when comparing the two areas.

The total catch of invertebrates has not changed between the two areas over time, and the total number of invertebrate species caught has increased in both areas. In Värö, an increase in both swimming crabs, edible crabs and shore crabs could be seen over time. In Ustö, only shore crabs and edible crabs have increased over time.

Year 2019, the Shannon–Wiener diversity index was slightly higher in Värö than in the reference area Ustö. No significant trends in changes in the trophic level was observed in or between the areas; with trophic level influenced by the dominant species, dab. The catch of dab consisted of small individuals. The catch of whiting has fluctuated over time, and 2019 it was once again at a low level, following a record high catch in 2016. Plaice has decreased around Ustö and the two areas have developed differently, with more plaice in Ustö in thbeginning of the time series, and the opposite relation in the later previous years. The individuals of plaice in the catch 2019 were small. Cod has decreased in both areas, and the individuals caught were small and potentially juvenile.

All caught fish were inspected for external symptoms of disease and deformity, very few were found with either.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2020
Number:2020:4
Number of Pages:37
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9737-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:provfiske, pappersmassafabrik, ål, miljöövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105325
ID Code:16938
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Apr 2020 08:13
Metadata Last Modified:02 Sep 2020 18:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits