Home About Browse Search
Svenska


Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism : ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion

Byström, Kristina (2020). Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism : ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion. Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9748-6
eISBN 978-91-576-9749-3
[Licentiate thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

Forskning visar att djur kan ge socialt och emotionellt stöd till barn och ungdomar med autism men få studier har undersökt husdjurens betydelse för barnens utveckling eller betydelsen av att inkludera natur och djur i en längre samspelsbehandling. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara på vilka sätt som natur och djur kan tillföra värden som underlättar för gruppens psykologiska utveckling. Den första artikeln är en fokusgruppstudie med syftet att undersöka betydelsen av husdjur för barn och ungdomar med autism sett från föräldrarnas perspektiv. Resultatet visade sammantaget att husdjur kan bidra med stöd till gruppens sociala utveckling men också till utveckling av beteenden och funktioner samt förbättra psykisk hälsa och livskvalité. Tre teman hittades: 1. Kvalitén på relationen med husdjuret. 2. Ökad interaktion med människor. 3. Optimera barnens funktioner och utveckling. Barnen och ungdomarnas intressen och aktiviteter med husdjuren var mer sociala än icke sociala och av en annan kvalité än de begränsade och repetitiva beteenden som barn med autism vanligtvis är engagerade i. Den andra artikeln är en diskussion med syftet att söka efter en teoretisk modell som fördjupar förståelsen av vilka mekanismer som kan ligga bakom positiva effekter av att involvera natur och djur i en utvecklingsstödjande längre samspelsbehandling. Metoden i artikeln är grundad teori. Data kommer från en behandlingsmodell (ett och ett halvt år, totalt nio barn), från miljöpsykologi och från utvecklingspsykologi, både typisk och atypisk som vid autism. Resultatet består av tre nyckelkategorier: 1. Minska stress och inge lugn och ro. 2. Väcka nyfikenhet och intresse. 3. Framkalla spontan uppmärksamhet. Dessa tre nyckelkategorier är relaterade till en underliggande kärnvariabel, vitalitetsformer, vilka beskrevs av Daniel Stern och som enligt honom har betydelse för att skapa globala upplevelseformer, dvs helhetsupplevelser. Här argumenteras för att vitalitetsformerna från natur och djur kan vara särskilt gynnsamma för att åstadkomma goda ögonblick av samspel mellan barnet och behandlare som befrämjar psykologisk utveckling. Utgångspunkten är hjärnans sätt att koda in många interna och externa händelser, baserade på rörelseperception. Avhandlingens resultat visar att natur och djur kan vara goda omständigheter för barn och ungdomar med autism att klara av att skapa mening av sina upplevelser i naturligt uppkomna situationer och ögonblick. Sådana ögonblick har också visat sig kunna inbegripa socialt engagerat samspel och kommunikation med andra människor där stödet till barnet kan ges direkt när något händer. Framtida forskning får utvisa om denna typ av fördjupade och tydliga upplevelser i samband med natur och djur kan bilda en ny och kompletterande behandlingsväg för barn med autism och so m optimerar villkoren för den psykologiska Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion Sammanfattning utvecklingen genom socialt samspel. Om så är fallet ses också möjligheten för att psykisk hälsa och livskvalité förbättras.

Authors/Creators:Byström, Kristina
Title:Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism : ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Research shows that animals can provide emotional and social support to children and adolescents with autism. Few studies though, have investigated the importance of companion animals for these children’s development or the importance of including nature and animals in a more long-term psychological developmental support. The aim of this dissertation is to describe ways in which nature and animals can provide values that facilitate the psychological development of these children and adolescents. The first article is a focus group study aimed at examining the importance of companion animals for children and adolescents with autism from the parents´ perspective. The results showed that companion animals can contribute with support for the group’s social development, but also the development of behaviours and functions and improve mental health and quality of life. Three themes were found: 1. The quality of the relationship with the companion animal. 2. Increased interaction with people. 3. Optimizing the children´s functions and development. The children and adolescents' interests and activities with the companion animals were more social than non-social and of a different quality than the limited and repetitive behaviours in which children with autism are usually engaged. The second article is a discussion with the aim of looking for a theoretical model that deepens the understanding of the mechanisms that may be behind the positive effects of involving nature and animals in a developmentally supportive long-term treatment. The method in the article is grounded theory. Data comes from a treatment model (one and a half year, a total of nine children), from environmental psychology and from developmental psychology, both typical and atypical as in autism. The result consists of three key categories: 1. Reduce stress and instill calm. 2. Arouse curiosity and interest. 3. Attract spontaneous attention. These three key categories are related to an underlying core variable, vitality forms, which was described by Daniel Stern and, according to him, is important in forming global experiences. Here, it is argued that the forms of vitality from nature and animals can be particularly beneficial for achieving good moments of interaction between the child and therapists that promote psychological development. The starting point is the brain's way of encoding many internal and external events, based on movement perception. The result of the dissertation shows that nature and animals can be good conditions for children and adolescents with autism to be able to make sense of their experiences in naturally occurring situations and moments. Such moments have also been shown to include socially engaged interaction and communication with other people where support for the child can be provided directly when something happens Future research may reveal whether this type of indepth and clear experiences in connection with nature and animals can form a new and Animals and nature in support of psychological development in children and adolescents with autism. A new and more free way of development through social interaction Abstract complementary treatment path for children with autism which could optimize the conditions for psychological development through social interaction. If so, the possibility of improving mental health and quality of life is also seen.

Year of publishing :2020
Number of Pages:103
Publisher:Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9748-6
ISBN for electronic version:978-91-576-9749-3
Language:Swedish
Publication Type:Licentiate thesis
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 501 Psychology > Applied Psychology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:autism, psychological development, children and adolescents, treatment, companion animals, nature-based therapy, animal-assisted therapy, environmental psychology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105464
ID Code:16979
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:14 May 2020 10:37
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits