Home About Browse Search
Svenska


Kunskapsunderlag om möjliga icke-torskfiskerelaterade åtgärder för att torskbestånd ska bevaras och återhämta sig i svenska vatten

Bryhn, Andreas and Vitale, Francesca and Königson, Sara and Ovegård, Maria and Lundström, Karl and Bergström, Ulf and Valentinsson, Daniel and Sköld, Mattias and Dahlgren, Elin and Ek, Caroline and Ljungberg, Peter and Bergek, Sara and Lunneryd, Sven-Gunnar and Wennhage, Håkan (2020). Kunskapsunderlag om möjliga icke-torskfiskerelaterade åtgärder för att torskbestånd ska bevaras och återhämta sig i svenska vatten. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Torsk (Gadus morhua) är en viktig art för marina ekosystem i Sverige, där den har en strukturerande och reglerande funktion i relation till andra arter. Torsken har under historiens gång även spelat en viktig roll för samhället i Sverige inom dess nuvarande gränsers område (Bohuslän har t.ex. inte alltid tillhört Sverige), som en målart för fiske. Samtliga torskbestånd som återfinns i havsområdena runt Sverige har nu dålig status och det internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderar låg eller ingen fångst, beroende på bestånd. Utöver riktat fiske påverkas dock torsken av en rad andra faktorer som exempelvis bifångster i annat fiske, syrebrist, klimatförändringar, predatorer, parasiter, bottenpåverkan av trålning, förlust av uppväxtmiljöer, födobrist, tiaminbrist och giftiga ämnen. Denna rapport diskuterar möjligheter att skydda och bevara torsken på sätt som kan komplettera begränsningar i det riktade torskfisket. Torskens situation är komplex och rapporten är därför skriven utifrån ett ekosystemperspektiv för att möjliggöra en bredare ansats i förvaltningen av torskbestånd i svenska vatten, där alla relevanta påverkansfaktorer bör beaktas. Det bör poängteras att denna rapport inte har gjort någon ny utredning av påverkansfaktorernas effekter, utan har istället gjort en litteratursammanställning och en kvalitativ analys. Vi har ändå valt att lyfta fram vissa åtgärder som särskilt potentiellt betydelsefulla - en samlad kvalitativ expertbedömning som rangordnar olika åtgärders effektivitet för återuppbyggnad per bestånd, se avsnitt 6 i rapporten.

Authors/Creators:Bryhn, Andreas and Vitale, Francesca and Königson, Sara and Ovegård, Maria and Lundström, Karl and Bergström, Ulf and Valentinsson, Daniel and Sköld, Mattias and Dahlgren, Elin and Ek, Caroline and Ljungberg, Peter and Bergek, Sara and Lunneryd, Sven-Gunnar and Wennhage, Håkan
Title:Kunskapsunderlag om möjliga icke-torskfiskerelaterade åtgärder för att torskbestånd ska bevaras och återhämta sig i svenska vatten
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>Atlantic cod (Gadus morhua) is an important species for marine ecosystems in Sweden, where it has a regulating function in relation to other species. During Swedish history, cod has also played an important role for society, as a target species for fisheries. Several cod stocks, which are found in Swedish marine waters, now have poor status and the International Council for Exploration of the Seas (ICES) recommends a limited or no catch, depending on the stock. Apart from targeted fishing, cod is also affected by a number of other factors such as bycatch in other fisheries, hypoxia, climate change, predators, parasites, seafloor effects from trawling, loss of growth habitat, lack of food, thiamine deficiency and toxic substances. This report discusses possibilities to protect and preserve the cod in ways that may complement limitations in the targeted cod fisheries. The situation of the cod is complex and the report is therefore written in an ecosystem perspective to enable a broader approach in the management of cod stocks in Swedish waters, where all relevant pressures should be accounted for. It should be stressed that this report does not make any new investigations of the effects of different pressures, but instead reviews the literature and makes a qualitative analysis. We have nevertheless chosen to highlight some measures as particularly crucial – a comprehensive qualitative expert assessment, which ranks the effectiveness of reconstruction per stock, see section 6 in the report.<br></p>

Year of publishing :2020
Number of Pages:77
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:torskbestånd, marina ekosystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105649
ID Code:17101
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 May 2020 11:49
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits