Home About Browse Search
Svenska


Stora fåglar kring Umeå Airport – en pilotstudie

De Jong, Adriaan (2020). Stora fåglar kring Umeå Airport – en pilotstudie. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Flyget tvingas ta hänsyn till fåglar kring flygplatser, speciellt de större fåglarna. I viss mån kan man påverka förekomsten av fåglar inom flygplatsområdet genom skötsel, skrämsel och jakt. Fåglarna som rör sig kring och över flygplatsområdet kan man däremot inte kontrollera på samma sätt. Dessa fåglar tvingas man anpassa sig till genom fördröjda starter och landningar med förluster av pengar och goodwill till följd. Även om kollisionsriskerna är extremt små och moderna flygplan mycket tåliga medför varje verklig eller misstänkt incident att planet måste ställas på marken för inspektion och eventuell reparation. Till mycket höga kostnader. Värdet av att ha god koll på fågellivet kring flygplatser är därför stort. Om den kunskapen dessutom kan leda till förslag till praktiska åtgärder som kan minska antalet fåglar som finns ”på fel plats vid fel tillfälle” kan en del av problemet med fåglar kring flygplatsen minskas. Av dessa skäl inledde Swedavia Umeå Airport och institutionen för Vilt, fisk och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå ett samarbete för att kartlägga stora fåglars närvaro och rörelser kring Umeå Airport. Här redovisas resultaten av en pilot-studie som genomfördes under 2019.

Umeå Airport ligger intill Umeälven nära Umeå stads centrum. Flygplatsen ligger också i utkanten av Umedeltat, ett slättlandskap med jordbruksmark, våtmarker, skogsdungar och gles bebyggelse (Figur 1). Markerna kring flygplatsen är rika på häck- och stannfåglar och ligger dessutom i (minst) två viktiga flyttstråk, ett längs kusten och ett över Norra Kvarken till och från Finland. Som rastlokal är Umedeltat kanske mest känd för förekomsten av stora mängder gäss, svanar och tranor. Antalen av dessa ”stora fåglar” anses dessutom ha ökat och förväntas allmänt att fortsätta öka. Även trafikmängden vid Umeå Airport har vuxit och förutspås växa ytterligare i framtiden. Förutom för kommersiellt personflyg används Umeå Airport för sjuk- och godstransporter, SAR och nöjesflygningar (inklusive fallskärmshoppning). Flygplatsen används normalt i ringa omfattning av militärflyg men kan behöva göra det under vissa omständigheter. Sammantaget gör detta Umeå Airport till en av landets flygplatser där den potentiella konflikten mellan flygtrafik och fåglar är som störst.

Under andra halvåret 2019 genomförde personal från SLU dels en kartläggning av gässens, svanars och tranors närvaro kring Umeå Airport, dels observationer av dessa och andra fåglars flygrörelser kring flygplatsen. I pilotprojektet ingick också samtal och exkursioner med Swedavias personal och fortlöpande resultatredovisning muntlig och via e-post. Planerade försök med och utvärdering av skrämsel av stora fåglar (främst kanadagäss) kunde dock inte genomföras av praktiska skäl men olika alternativ undersöktes och diskuterades inför framtiden.

Pilotstudien skedde samtidigt som ett omfattande vägbygge över Röbäcksslätten drogs igång. Vägbygget bedöms dock ha haft ringa inverkan på fåglarnas närvaro och rörelser. Däremot påverkades de stora fåglarna av den omfattande verksamheten med skrämsel som Länsstyrelsen Västerbotten drog igång hösten 2019. Detta ledde till att provocerade gäss flög över flygplatsen vilket i sin tur ledde till att Länsstyrelsens program fick ändras så att aktiva skrämselåtgärder inte längre förekom. Totalt sett bedömer vi dock att de resultat som pilotprojektet kom fram till är relevanta för situationen kring Umeå Airport ur ett flerårsperspektiv.

Authors/Creators:De Jong, Adriaan
Title:Stora fåglar kring Umeå Airport – en pilotstudie
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
Year of publishing :2020
Number:2020:1
Number of Pages:7
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Transport Systems and Logistics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
Keywords:flygtrafik, rastande stora fåglar, förvaltning, habitat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-106698
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-106698
ID Code:17262
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:07 Jul 2020 11:39
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits