Home About Browse Search
Svenska


Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering

Hultgren, Jan and Almqvist, Viktor and Berg, Lotta (2020). Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 46
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

En metod för veterinärbesiktning vid slakt på distans med hjälp av digital videoöverföring testades. Projektet utfördes på uppdrag av Livsmedelsverket, genomfördes från augusti 2018 till december 2020 och bestod av fem delar: A. Precisera de praktiska och tekniska behoven samt inventera tekniska lösningar och företag, B. Bedöma tillförlitligheten i besiktningen, C. Bedöma de övergripande konsekvenserna för livsmedelssäkerhet, smittskydd och djurskydd, D. Bedöma den tekniska funktionaliteten samt E. Redovisning av resultat. Data samlades av två projektveterinärer från 400 grisar efter slakt (postmortem) och 400 grupper av boxhållna grisar före slakt (antemortem) på ett svenskt slakteri. Såväl post- som antemortem utfördes hälften av inspektionerna med den ena veterinären på plats och de resterande inspektionerna med den andra veterinären på plats. De två veterinärerna gjorde sina inspektioner oberoende av varandra och utan att kommunicera. Distansveterinären hade till sin hjälp en tekniker på plats, försedd med en mobiltelefon med inbyggd kamera och mjukvara för videosamtal med teknik för förstärkt verklighet (augmented reality). Distansveterinären stod i kontinuerlig videokontakt med teknikern. Bedömningar postmortem gjordes efter ordinarie besiktning av officiella assistenter och anhållan av slaktkroppar med organ för utvidgad veterinärbesiktning. För att kunna bedöma den testade metodens tillförlitlighet var ungefär hälften av de anhållna slaktkropparna bedömda av assistenterna som utan anmärkning. Alla bedömningar på distans spelades in och videofilerna sparades för senare analyser. Bedömningar på distans jämfördes med bedömningar på plats genom beräkning av samstämmigheten mellan bedömningsmetoder och veterinärer för olika besiktningsfynd med hjälp av procentuell överensstämmelse, Cohens kappa och ett prevalens- och feljusterat kappamått (PABAK). Nio slumpvis valda officiella veterinärer bedömde dessutom de inspelade videofilerna och samstämmigheten mellan veterinärerna beräknades. Statistiska modeller av sannolikheten för registrering av ett besiktningsfynd, sannolikheten för ett beslut om godkännande eller otjänlighet samt tid för besiktning konstruerades och effekten av bl.a. bedömningsmetod och veterinär skattades. Den tekniska funktionaliteten bedömdes genom iakttagelser vid datainsamlingen, en kvantifiering av nödvändig bandbredd samt mätningar av bandbredd via mobilnätet på tretton befintliga anläggningar. Ett utbrott av Covid-19 påverkade i viss mån datainsamlingen. Projektet visade att tillförlitligheten vid besiktning på distans postmortem med den använda tekniken är ungefär lika god som vid besiktning på plats, att besiktning på distans postmortem inte tycks påverka sannolikheten att registrera förändringar, samt att inga tydliga negativa konsekvenser för livsmedelssäkerhet, smittskydd eller djurskydd kunde påvisas. Besiktning på distans antemortem gick inte att utvärdera fullt ut på grund av materialets begränsade variation. Projektet visade också att effektiv besiktning kan utföras med hjälp av en vanlig mobiltelefon av god kvalitet, monterad på handryggen, att det finns anledning att fortsätta undersöka i vilken omfattning fast uppkoppling mot Internet finns på olika anläggningar, liksom möjligheter att använda mobil uppkoppling, att ungefär 2-3 Mbit/s sannolikt är en tillräcklig bandbredd, att implementering av distansbesiktning på bred basis kräver att en kravspecifikation för den tekniska lösningen upprättas, inklusive krav på säkerhet och videokvalitet, att utveckling av ny mjukvara för distansbesiktning bör övervägas, att konsekvenserna av eventuellt dataintrång sannolikt är ringa, samt att det finns risk för intressekonflikter och partisk bedömning om slakteriföretagets anställda involveras i besiktningsprocessen, även om risken sannolikt kan begränsas.

Authors/Creators:Hultgren, Jan and Almqvist, Viktor and Berg, Lotta
Title:Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A method for remote veterinary inspection at slaughter using digital video transmission was tested. The project was carried out on behalf of the Swedish National Food Agency, carried out from August 2018 to December 2020 and consisted of five parts: A. Clarify the practical and technical needs and inventory of technical solutions and companies, B. Assess the reliability of the inspection, C. Assess the overall consequences for food safety, infectious disease control and animal protection, D. Assess the technical functionality, and E. Reporting of results. Data were collected by two project veterinarians from 400 pigs after slaughter (postmortem) and 400 groups of boxed pigs before slaughter (antemortem) at a Swedish slaughterhouse. Both post- and antemortem, the assessments were carried out with one veterinarian on site and the remaining inspections with the other veterinarian on site. The two veterinarians did their inspections independently and without communication. The distant veterinarian had a technician in place, equipped with a mobile phone with built-in camera and video call software with augmented reality technology. The distant veterinarian was in continuous video contact with the technician. Postmortem assessments were made after regular inspections by official assistants and the arrest of carcasses for extended veterinary inspection. To assess the reliability of the tested method, about half of the carcasses arrested were assessed by the assistants as without findings. All distance assessments were recorded and the video files were saved for later analyses. Distance assessments were compared with on-site assessments by calculating the agreement between assessment methods and veterinarians for different inspection findings using percent agreement, Cohen's kappa and a prevalence- and error-adjusted kappa measure (PABAK). In addition, nine randomly selected official veterinarians assessed the recorded video files and the agreement of the veterinarians was calculated. Statistical models of the probability of recording of a lesion, the probability of a decision of approval or rejection as well as the time for inspection were constructed and the effects of assessment method and veterinarian were estimated. Technical functionality was assessed through observations during data collection, quantification of the necessary bandwidth as well as measurements of bandwidth via the mobile network at thirteen existing facilities. An outbreak of Covid19 affected the data collection to some extent. The project showed that the reliability of remote postmortem inspection with the technology used is about as good as on-site inspection, and that remote postmortem inspection does not appear to affect the probability of detecting findings, that no obvious negative consequences for food safety, infectious disease control or animal protection could be demonstrated. Remote antemortem inspection could not be fully evaluated due to the limited variation of the material. The project also showed that efficient inspection can be carried out using a standard mobile phone of good quality, mounted on the back of the hand, that there is reason to continue to investigate the extent to which fixed connection to the Internet is available at different facilities, as well as the opportunities to use mobile connection, that approximately 2-3 Mbit/s is likely to be a sufficient bandwidth, that the implementation of remote inspection on a broad basis requires the a specification of requirements for the technical solution, including security and video quality, that the development of new software for remote inspection should be considered, that the consequences of possible data breach most likely are small, and that there is a risk of conflicts of interest and biased assessments if slaughterhouse employees are involved in the inspection process, although it is probably possible to limit the risk.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2020
Number:46
Number of Pages:76
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107269
ID Code:17484
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Sep 2020 12:22
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits