Home About Browse Search
Svenska


Byråkratin i lantbruket belastar och kostar

Bergström Nilsson, Sara and Lans Strömblad, Helena and Lunner Kolstrup, Christina (2020). Byråkratin i lantbruket belastar och kostar. (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2020:7
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

Det finns lantbruksföretagare som idag upplever en stor arbetsbelastning, ekonomisk börda, frustration och stress orsakat av olika lagkrav och myndighets- och branschkontroller, vilket är ett allvarligt hinder för utveckling och tillväxt i sektorn. Denna studie syftade till att identifiera och kvantifiera tid och kostnader för olika regelverk som belastar de svenska lantbruks- och landsbygdsföretagarna och analysera effekterna av dessa. Studien omfattade analys av utvecklingen av antalet regler som gäller för lantbruksföretag under 1996-2016. För att kvantifiera tid och kostnad för lantbruksföretagens administration användes en digital dagbok där cirka 50 lantbruksföretagare registrerade den tid som de årligen lade ner för insamling, dokumentation och rapportering av uppgifter och kostnader för administration, kontroll, inspektioner och tillstånd. Vidare intervjuades 30 lantbruks- och landsbygdsföretagare, statliga tjänstemän och rådgivare om deras erfarenheter kring lagstiftning och byråkrati i svensk livsmedelsproduktion.

Under 20-årsperioden 1996-2016 ökade antalet lagkrav som berör lantbruket med 120%. Flest lagkrav berör gårdar med nötkreatur i kombination med växtodling (ca 450 lagkrav). Under samma period ökade även kravet på antalet journaler med 340% (från 5 till 22) och tillfällen då det krävs en anmälan eller tillstånd med 450% (från 6 till 33).

Den ökande byråkratin tar tid att hantera och medför en kostnad och mental belastning för företagen. Den administrativa aktivitet som tog mest tid var journalföring, märkning och rapportering av djur. Kostnaden för rapportering av djur (per djurenhet) var fem gånger högre för får jämfört med nötkreatur. Förberedelser, genomförande och efterarbete av kontroller var den administrativa aktivitet som tog näst mest tid för företagen. Drygt 70% av företagen som deltog i studien kontrollerades minst en gång under en sexmånadersperiod. Knappt 30% av företagen kontrollerades av både myndighet och bransch under samma period. Flera företag framförde önskemål om att kommuner, myndigheter och bransch skulle samordna eller samverka kring kontroller.

De flesta företagen som medverkade i projektet var generellt nöjda med sin inspektör eller kontrollant men upplevde det som ett stort problem när kontrollanten hade låg kompetens, speciellt inom djurskydd. De ansåg att utfallet av kontrollen delvis var ett resultat av vilken kontrollant de haft, eller vilken kommun de var verksamma i och att det skiljde sig åt mellan kontrollanter och kommuner. Företagarna upplevde tvärvillkorskontroller extra jobbiga, då en avvikelse kunde få stora ekonomiska konsekvenser. Tjänstemännen ansåg att de arbetade med samsyn inom myndigheten och kände sig ibland hotade och uthängda i media. Det har i många år funnits en politisk vilja att förenkla regelverket för företagen. Detta har avspeglats i att flera myndigheter har fått i uppdrag att förenkla via sitt regleringsbrev. Frekvensen på detta uppdrag har varierat mellan olika myndigheter och år. Förenklingarna som genomförts har ibland förenklat för företagen och ibland för myndigheterna.

Authors/Creators:Bergström Nilsson, Sara and Lans Strömblad, Helena and Lunner Kolstrup, Christina
Title:Byråkratin i lantbruket belastar och kostar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

There are agricultural and rural entrepreneurs who today experience a high workload, financial burden, frustration, and stress linked to legislative and regulatory bureaucracy, which is a serious barrier to growth and development in the sector. This study quantified the time requirements and costs of government-related tasks burdening different agricultural and rural sectors and analyzed their effects. Some recommendations for reducing the current regulatory burden and bureaucracy facing Swedish agricultural and rural businesses were formulated.

Data collection involved analysis of changes in the number of regulations imposed on farms businesses in the period 1996-2016. In online diaries, around 50 agricultural entrepreneurs recorded the time spent annually on collection, organization, and reporting of data and the cost of administration, supervision, and authorization tasks. Interviews were held with 30 agricultural entrepreneurs, government officials, and agricultural advisors regarding their experiences of legislative and regulatory bureaucracy in Swedish agriculture.

In the 20-year period studied, the number of legal regulations affecting Swedish farmers increased by 120%. These predominantly affected farms combining dairy and beef production with plant production (approx. 450 legal regulations). During the same period, regulations on submission of agricultural records increased by 340% (from 5 to 22) and number of occasions when a notification or permit was required increased by 450% (from 6 to 33). This increasing bureaucracy takes time to manage and entails a cost and mental burden for the entrepreneurs. The administrative activity reported to take most time was recording, marking, and reporting on animals, the cost of which (per animal unit) was five-fold higher for sheep than for dairy and beef cattle. Preparation, implementation, and follow-up on official inspections also required much time. More than 70% of the entrepreneurs participating in the study were inspected at least once every six months and almost 30% of these were inspected by both the relevant authority and the industry during the same sixmonth period. Thus the entrepreneurs wanted municipalities, authorities, and the industry to coordinate or collaborate on inspections.

Most participating agricultural entrepreneurs were generally satisfied with their government inspections, but considered it a major problem when the inspector lacked relevant experience, especially in animal welfare. The entrepreneurs believed that the inspection outcome was partly dependent on the actual inspector or municipal authority performing the inspection. The government officials surveyed reported that they worked in consensus with the authorities and believed they were sometimes unfairly criticized in the media. The entrepreneurs viewed cross-compliance inspections as particularly problematic and tough, as results could have major financial consequences.

Swedish politicians have long wanted to simplify the regulations on agricultural and rural entrepreneurs, and some authorities have been tasked by government with reducing bureaucracy in agriculture. The outcomes vary between authorities and years, with some simplifications benefiting the entrepreneurs and some benefiting the authorities.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2020
Number:2020:7
Number of Pages:136
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8980-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 505 Law > Law and Society
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:lantbruksföretagare, lantbrukare, myndigheter, lagstiftning, regelverk, kontroll, inspektioner, byråkrati
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-107691
ID Code:17534
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Sep 2020 13:14
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits