Home About Browse Search
Svenska


Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd : ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen

Sundblad, Göran and Svensson, Rebecka and Östman, Örjan (2020). Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd : ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:14
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

I linje med Sveriges livsmedelsstrategi finns det i dag ett intresse av att nyttja fler arter inom svenskt fiske. Målsättningen är att nyttja potentialen i arter och bestånd som i nuläget kan anses vara lågt exploaterade, det vill säga där uttaget förväntas kunna ökas utan att reproduktionsöverskottet minskar. För att belysa hur uppföljning och säkerställande av ett hållbart nyttjande kan gå till har vi sammanställt kunskap om braxen (Abramis brama), som är en av de arter som i dag kan anses ha bestånd med lågt eller inget fiske. Vår genomgång av befintliga underlag gjorde oss positivt överraskade. Braxen, och troligen flera andra potentiellt intressanta arter, fångas relativt väl upp av befintlig resurs- och miljöövervakning, vilket möjliggör användande av både storleks- och abundansindikatorer i flera sjöar och kustområden. Att dessutom åldersläsning av braxen har genomförts i vissa mindre sjöar är mycket positivt då det möjliggjorde exemplifiering av mer avancerade indikatorer och förvaltningsmål för ett bestånd baserat på demografi, kroppstillväxt och dödlighet, till exempel beräkningar av ’Optimal längd’, lämpliga fönsteruttag och uppföljning av andelen stor lekfisk (s.k. ’mega-spawners’). Vilka indikatorer som är lämpligast att använda i praktiken är dock avhängigt tillgängliga data och vilka mål som förvaltningen sätter upp för beståndet i fråga. De indikatorer som väljs ut för att mäta måluppfyllelsen kommer också att behöva referenspunkter, d.v.s. indikatorvärden som signalerar att åtgärder behövs. Vi fann dock stor geografisk variation i biologiska egenskaper som både täthet, tillväxt och demografisk struktur, varför vi anser att regionalt anpassade förvaltningsplaner och förvaltningsmål är det mest lämpliga. För att ta fram regionalt anpassade indikatorer och referenspunkter till dessa mål krävs en initial datainsamlingsinsats. Bland de mest prioriterade underlagen i en fortsatt kunskapsuppbyggnad är en systematisk åldersläsning och bedömning av könsmognad. Vi ser det som mest prioriterat att samla information från de stora sjöarna (utom Vättern) och från havsbassängerna Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, åtminstone under ett år för att möjliggöra en statusbedömning av indikatorer relaterade till naturlig demografi och hållbart uttag. Särskilt för braxen som blir könsmogen relativt sent, är långlivad och relativt stor, är längd och åldersfördelning vitala parametrar för att kunna skatta effekten av uttag på bestånden. Dessutom behövs en väl fungerande journalföring av fiskets fångster. I de fall där åldersläsning och fiskerioberoende underlag saknas anser vi att enklare längdbaserade indikatorer ska tas fram inom självskattningsprogram. Genom kontinuerlig längdmätning av fångsterna i ett fiske kan exempelvis indikatorn L10-median-L90 användas för en enklare uppföljning av rekryteringen till fisket och samtidigt indikera om fisketrycket är för högt, vilket förväntas visa sig genom en minskande andel stora individer. I vår sammanställning redovisas ett antal indikatorer av varierande komplexitet men vilka som blir aktuella beror av vilka mål förvaltningen sätter upp. Vi har inte kunnat sätta referenspunkter eftersom det är beroende av de lokala förutsättningarna för just det förvaltningsområdet - men vi visar vilka indikatorer som fungerar för vad och bör kunna användas med relativt liten arbetsinsats. Vi har utgått från braxen, men vår målsättning är att indikatorerna skall vara användbara också i andra sammanhang där livsmedelsstrategins mål om ett ökat inhemskt resursutnyttjande i framtiden också inkluderar andra arter och bestånd.

Authors/Creators:Sundblad, Göran and Svensson, Rebecka and Östman, Örjan
Title:Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd : ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2020
Number:2020:14
Number of Pages:65
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9802-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:Beståndsuppföljning, fiskförvaltning, förvaltningsmål, indikatorer, livsmedelsstrategi, resursutnyttjande, underutnyttjade arter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108939
ID Code:19068
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Dec 2020 09:43
Metadata Last Modified:20 Jan 2021 13:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits