Home About Browse Search
Svenska


Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden: resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet

Hallstan, Simon and Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela (2020). Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden: resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel ; 2020:2
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan genom vindavdrift, ytavrinning och läckage genom marken hamna i vattendrag i närheten av fälten som besprutas. Miljöövervakning visar att halter som överskrider de riktvärden som indikerar att skador på vattenlevande organismer skulle kunna uppkomma inte är ovanliga. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) övervakar därför biologiska samhällen i fyra av de vattendrag, alla omgivna av intensivt jordbruk, där också bekämpningsmedelshalter regelbundet undersöks inom den nationella miljöövervakningen. Årlig provtagning av bottenlevande ryggradslösa djur (bottenfauna) och alger som växer på exempelvis stenar (påväxtalger) har genomförts sedan 2010. Inventeringar genomfördes även 2007 och 2008, och andra organismgrupper har provtagits i samma vattendrag. Målet med det här arbetet har varit att utvärdera resultaten av provtagningen som utförts samt att diskutera möjliga sätt att förbättra övervakningen. Resultaten från provtagningarna visar att relativt många olika bottenfaunaarter förekommer i vattendragen. Antalet arter av kiselalger klassades däremot i flera fall som mycket lågt, vilket skulle kunna bero på påverkan från jordbruk. Index för både påväxtalger och bottenfauna visade också att vattendragen är näringsrika. Andelen missbildade kiselalgsskal, en indikator för påverkan av bekämpningsmedel eller metaller, var i några fall över den gräns som anses vara en indikation på betydande påverkan. Bottenfaunaindexet SPEAR, som ska visa påverkan från bekämpningsmedel, indikerade större påverkan i jordbruksbäckarna än i andra vattendrag i södra Sverige. Det går dock inte att säga om bekämpningsmedel verkligen är det som påverkar andelen missbildade algskal och SPEAR-indexet. Provtagningen av bottenfauna och kiselalger i de fyra jordbrukspåverkade vattendragen utgör en viktig källa för övervakning och utvärdering av bekämpningsmedelspåverkan tack vare den unika kombinationen av tidsserier för både biologi och bekämpningsmedelshalter. Övervakningen skulle kunna förbättras genom att kompletteras med exempelvis DNA-baserad provtagning, provtagning av andra typer av akvatiska ekosystem, eller genom att undersöka andra organismgrupper och fler biologiska parametrar (exempelvis ekosystemprocesser och molekylära markörer), vilket diskuteras i rapporten. Det är dock av stor vikt att fortsätta med nuvarande provtagning för att hålla tidsserierna intakta, vilket gör analyser av förändring över tid möjliga. Eventuella ytterligare analyser bör endast vara kompletteringar till nuvarande upplägg.

Authors/Creators:Hallstan, Simon and Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela
Title:Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden: resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>Pesticides used in agriculture can, through wind drift, run-off and leaching through the soil, end up in streams near the fields where the pesticides are applied. Environmental monitoring shows that levels that exceed the Water Quality Objectives indicating that damage to aquatic organisms could occur is not uncommon. The SLU Centre for Pesticides in the Environment (CKB) therefore monitors biological communities in four streams, all surrounded by intensive agriculture, where pesticide levels are also regularly examined within the national environmental monitoring program. Annual sampling of benthic invertebrates and benthic algae (diatoms) has been carried out since 2010. Sampling was also conducted in 2007 and 2008, and other organism groups have been sampled in the same streams. The aim of this work has been to evaluate the results of the sampling carried out and to discuss possible ways to improve the monitoring. The results show that a relatively diverse community of invertebrates occur in the streams. In contrast, the number of diatom species was in many cases classified as very low, which may be an indication of anthropogenic stressors. Indices for both algae and invertebrates also showed that the streams are eutrophic. The proportion of malformed diatom valves, an indicator of pesticide or metal contamination, was in some cases above the limit considered to be an indication of significant impact. The invertebrate index SPEAR, which indicates pesticide pollution, indicated greater impact compared to other streams in southern Sweden. Monitoring of invertebrates and diatoms in the four agricultural streams is important for evaluation of pesticide effects due to the unique combination of time series for both biology and pesticides. Monitoring could be improved by, for example, using DNA-based sampling, by sampling of other types of aquatic ecosystems, and by assessing other organism groups or more biological parameters than species composition. However, it is of great importance to continue with the current sampling program to keep the time series intact, so that analyses of change over time are possible. Any further analyses should only be supplements to the current program.<br></p>

Series Name/Journal:CKB rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel
Year of publishing :2020
Number:2020:2
Number of Pages:49
Publisher:SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISBN for printed version:978-91-576-9800-1
ISBN for electronic version:978-91-576-9799-8
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109054
ID Code:19507
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:15 Dec 2020 08:03
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits