Home About Browse Search
Svenska


Testbädd Hållbara Smarta Parker – förprojekt

Kristoffersson, Anders (2020). Testbädd Hållbara Smarta Parker – förprojekt. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2020:11
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Betydelsen av utemiljön i städerna ökar i takt med att allt fler flyttar in till dessa. Förtätningen som sker för att spara god åkermark och öka nyttan av teknisk infrastruktur och transportsystem skapar ett ökat tryck på de gröna ytor som återstår. Att dessa ger bästa möjliga utbyte är avgörande och med de möjligheter som ny teknik öppnar för kan utbytet öka tack vare ny teknik och nya metoder – inte minst inom informationsteknik med nya sensorer för kontinuerlig mätning av tillstånd i mark, vegetation, maskiner mm. Med utgångpunkt i dessa förutsättningar initierade Johanneberg Science Park (JSP) en testbädd med namnet Hållbara Smarta Parker där syftet är att skapa en tvärfunktionell, öppen och innovativ demonstrationsarena. Genom tidigare samarbete med SLU i Alnarp har JSP bjudit in SLU att medverka vid uppbyggnaden av testbädden. Movium partnerskap finansierar tillsammans med medverkande parterna Göteborgs Stad och Husqvarna detta förprojekt som är en del arbetet med sikte på att skapa förutsättningar för en mer hållbar, effektiv och kvalitativ förvaltning av grönytor, via introduktion av ny teknik och nya metoder. I detta projekt har den överordnade forskningsfrågan varit: Är det möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera? Denna har vi bottnat i det faktum att det idag finns tillgång till digital information om utemiljö i öppna källor av olika slag och dessa kan kombineras med information som registreras i anslutning till de maskiner som används i skötselarbetet. Dessa båda datakällor kan kombineras för att få en bättre bild av hur skötselbehovet ser ut baserat på registrerade data som grund för planering och utförande av skötseln. Med en ökande tillgång till olika typer av registrerad digital information från olika aktörer kommer det att bli möjligt att i högre grad låta skötseln styras av de skötselbehov som registrerats digitalt. Att bättre mäta och registrera digital information om utemiljön är ett nytt område där forskning ännu inte bedrivits när det gäller skötsel av utemiljö. I förprojektet har vi arbetat med identifiering av tillgängliga data och hur dessa kan presenteras, identifiering av önskvärd information och hur denna kan presenteras. Vi har gjort en undersökning av tillämpningar från andra sammanhang att lära av och sammanställt insamlad data inför en avslutande workshop för gemensam utformning av innehåll och uppläggning av fortsatt arbete. Baserat på förprojektet har vi dragit slutsatsen att det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Vi vill fortsätta utveckla dessa möjligheter på det sätt som beskrivs i rapporten och den ansökan som skickats in till Movium Partnerskap på SLU i Alnarp. Givet verksamheten som idag bedrivs inom ramen för Testbädden Hållbara Smarta Parker vill vi i ett huvudprojekt studera kopplingen till verksamheten i högre grad än tekniklösningar. Detta eftersom verksamhetsanpassningen framstår som central för att lyckas väl med att dra nytta av de nya möjligheterna som tekniken erbjuder.

Authors/Creators:Kristoffersson, Anders
Title:Testbädd Hållbara Smarta Parker – förprojekt
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>The importance of the outdoor environment in the cities increases as more and more people move into them. The densification that takes place to save good arable land and increase the benefit of technical infrastructure and transport systems creates an increased pressure on the remaining green areas. That these provide the best possible yield is crucial and with the opportunities that new technology opens up for, the yield can increase thanks to new technology and new methods ‐  not least in information technology with new sensors for continuous measurement of conditions in soil, vegetation, machines etc. Based on these conditions, Johanneberg Science Park (JSP) initiated a test bed called Sustainable Smart Parks where the aim is to create a cross‐functional, open and innovative demonstration arena. Through previous collaboration with SLU in Alnarp, JSP has invited SLU to participate in the construction of the test bed. Movium's partnership, together with the participating parties, City of Gothenburg and Husqvarna, finances this pre project, which is part of the work aimed at creating conditions for a more sustainable, efficient and qualitative management of green spaces, through the introduction of new technology and new methods. In this project, the overarching research question has been: Is it possible to better plan and manage of the outdoor environment based on a better basis that smart measurement systems can provide? We have based this on the fact that today there is access to digital information about the outdoor environment in open sources of various kinds and these can be combined with information that is registered in connection with the machines used in the maintenance work. These two data sources can be combined to get a better picture of what the maintenance need looks like based on registered data as a basis for planning and management. With increasing access to different types of registered digital information from different actors, it will be possible to let management be controlled to a greater extent by the needs that are registered digitally. Better measuring and registering of digital information about the outdoor environment is a new area where research has not yet been conducted regarding the management of the outdoor environment. In the pre project, we have worked with identification of available data and how these can be presented, identification of desirable information and how this can be presented. We have conducted a study of applications from other contexts to learn from and compiled collected data before a final workshop for common design of content and organization of continued work. Based on the preliminary project, we have concluded that it is possible to better plan and implement the management of the outdoor environment based on a better basis that smart measurement systems can provide. We want to continue to develop these opportunities in the way described in the report and the application submitted to Movium Partnership at SLU in Alnarp. Given the activities that are currently conducted within the framework of the Test Bed Sustainable Smart Parks, we want in a main project to study the connection to the activities in the organization to a greater degree than technology solutions. This is because organisational adaptation appears to be central to succeeding well in taking advantage of the new opportunities that technology offers.<br></p>

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2020
Number:2020:11
Number of Pages:28
Publisher:Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8986-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:skötsel, utemiljö, smarta parker, hållbar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109204
ID Code:19666
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Dec 2020 11:23
Metadata Last Modified:09 Feb 2021 09:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits