Home About Browse Search
Svenska


Åldersanalys i fiskövervakningen : viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader

Appelberg, Magnus and Blass, Martina and Dahlberg, Magnus and Holmgren, Kerstin and Kokkin, Magnus and Yngwe, Rickard (2020). Åldersanalys i fiskövervakningen : viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2020:19
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Fisk är en viktig miljöindikator i uppföljning av svenska miljömål och internationella direktiv och överenskommelser. Flera av indikatorerna som används för att beskriva rekrytering, tillväxt och åldersstruktur baseras på åldersbestämning av fisk. Åldersbestämning görs genom att läsa av tillväxtzoner på olika hårda vävnader från fisken, t.ex. otoliter, gällock, vingben och fjäll. När fisken växer avspeglas också förändringar i fiskens miljö i de hårda vävnaderna. Åldersprover av fisk tas inom många av de pågående övervakningsprogrammen, och på SLU finns också stora arkiv av åldersprover från många äldre undersökningar. I denna rapport utvärderar vi hur åldersbestämning och andra analyser av fiskens hårda vävnader kan komplettera och stärka kunskapen om fiskpopulationers och fisksamhällens struktur och funktion i svenska sötvatten och längs Östersjöns kust. Olika typer av åldersbaserade indikatorer behövs i uppföljningen av ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet och som grund för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Det handlar om olika mått på fiskens åldersstruktur, rekrytering, tillväxt och dödlighet, som alla utgår från åldersbestämda fiskar. Vi beskriver insamlade åldersprover från provfiskade kustområden och sjöar, och ger både publicerade och nya exempel på hur åldersdata kan användas i miljö- och fiskeriförvaltning. Vi ger också exempel på hur analyser baserade på otoliters form och kemiska sammansättning kan användas. Rekrytering av fisk varierar mer eller mindre mellan år, beroende på naturliga förutsättningar och mänsklig påverkan. Rekryteringsindex baserat på fiskens ålder ger mer specifik information än osäker tolkning baserad på fiskens storlek. Vi visar att det förekommer en betydande variation i rekryteringsindex och relativ årsklasstyrka för flera fiskarter i både mindre och större sjöar och längs kusten. Miljöförändringar påverkar också fiskens tillväxt. Vi ger exempel på åldersbaserade tillväxtanalyser, på individer och bestånd, med och utan hjälp av tillväxtmodeller. Kunskap om överlevnad och dödlighet behövs för att förstå vad som påverkar fiskbeståndens utveckling, och bör därför vara viktiga underlag för en ekosystembaserad fiskförvaltning. Vi ger flera nya exempel på att dödlighet kan uppskattas via åldersanalyser för några kustlevande fiskarter som är av intresse för yrkes- och fritidsfisket, och på hur fiskeridödlighet används i nya beståndsmodeller för siklöja i Vänern och Bottenviken. Vi analyserar också skillnader mellan ålders- och längdstruktur, som tydligt visar att det inte går att korrekt bestämma en fisks ålder utifrån dess längd. Nya och tidigare insamlade åldersprover förvaras i SLU:s biologiska arkiv. Proverna kan användas till fler analyser än vad som var syftet vid insamlingen inom miljöövervakning och andra undersökningar. Vi visar exempel på hur insamlade åldersprover kan användas för att identifiera olika bestånd av fisk. Det handlar om olika metoder baserade på otoliters form, kemisk samansättning av otoliter och fjäll, och genetisk analys av fjäll.

Authors/Creators:Appelberg, Magnus and Blass, Martina and Dahlberg, Magnus and Holmgren, Kerstin and Kokkin, Magnus and Yngwe, Rickard
Title:Åldersanalys i fiskövervakningen : viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Fish is an important indicator in monitoring and assessment of Swedish environmental goals and international directives and agreements. Several indicators describing recruitment, growth and age structure are based on age determination of fish. Age determination is done by reading growth zones on different hard structures from fish, e.g. otoliths, operculum bones, wing bones and scales. When the fish grows changes in its environment are also reflected in fish's hard structures. Age samples of fish are taken in many ongoing monitoring programs, and at SLU there are also large archives of age samples from many older surveys. In this report, we evaluate how age determination and other analyses of hard structures in fish might complement and strengthen knowledge about the structure and function of fish populations and fish communities in environmental monitoring in Swedish freshwaters and along the Baltic coast. Different types of age-based indicators are needed in assessment according to the Water Framework Directive, the Marine Strategies Framework Directive, the Species and Habitats Directive and as a basis for ecosystem-based fisheries management. It deals with different metrics of age structure, recruitment, growth and mortality, all of them calculated from aged fish. We describe collected age samples from test-fished coastal areas and lakes, and give both published and new examples of using age data in environmental and fisheries management. We also give examples of how analyses based on the shape and chemical composition of otoliths can be used. The recruitment of fish varies more or less between years, depending on natural conditions and human impact. Recruitment indices based on fish age provide more specific information than uncertain interpretation based on fish size alone. We show variation in recruitment index and relative year-class strength for several fish species in both smaller and larger lakes and along the coast. Environmental changes also affect fish growth. We give examples of age-based analyses of growth, for individuals and stocks, with and without use of growth models. Knowledge of survival and mortality is needed to understand what affects the development of fish stocks, and is therefore an important basis for ecosystem-based management. We provide several new examples of how mortality can be estimated based on ageing for some coastal fish species that are of interest for commercial and recreational fishing, and on how fishing mortality is used in new stock models for vendace in Lake Vänern and the Gulf of Bothnia. We also show comparisons between age and length structure, illustrating that fish age cannot be correctly estimated from its length. New and previously collected age samples are stored in SLU's biological archive. The samples can be used for more analyses than was originally planned when collecting the samples within environmental monitoring and other surveys. We show examples of how collected age samples can be used to identify different stocks of fish. There are different methods based on the shape of otoliths, chemical composition of otoliths and scales, and genetic analysis of scales.<br></p>

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2020
Number:2020:19
Number of Pages:71
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for electronic version:978-91-576-9811-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:rekrytering: årsklasstyrka, tillväxt, överlevnad, dödlighet, otolitform, otolitkemi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109523
ID Code:21192
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Jan 2021 11:03
Metadata Last Modified:11 Feb 2021 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits