Home About Browse Search
Svenska


Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007

Glimskär, Anders Ove and Bergman, Karl-Olof and Christensen, Pernilla and Cronvall, Erik and Hedblom, Marcus and Lagerqvist, Kjell and Ringvall, Anna and Wikberg, Jenny and Sundquist, Sture (2008). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 238
[Report]

[img] PDF
367kB

Abstract

Denna rapport presenterar resultat för ett antal indikatorer på kvalitet och skötsel i ett stickprov av ängs- och betesmarker i hela Sverige. Inventeringen och analyserna görs varje år från och med 2006 på uppdrag av Jordbruksverket, som underlag för bl.a. utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Som indikatorer har i första hand valts ett antal organismgrupper (fjärilar, humlor, kärlväxter, grova lövträd och epifytlavar), och dessutom beskrivs vegetationens struktur och sammansättning i provytor, som underlag för att ta fram strukturella indikatorer (t.ex. påverkan av gödsling och hävdintensitet/igenväxning). Urvalet bygger på förslag som tagits fram av Naturcentrum AB. De resultat som presenteras i denna rapport kommer från de första två årens inventering, vilket innefattar två femtedelar av det totala stickprovet. Efter fem år får man således de mest tillförlitliga mängdskattningarna. Därefter återkommer man till samma objekt med samma intervall, vilket gör att man på ett tillförlitligt sätt kan analysera förändringar baserat på jämförelser mellan femårsperioder.

Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, i samarbete med inst. för ekologi, SLU och avd. för biologi/IFM, Linköpings universitet. Uppdraget att inventera ängs- och betesmarker samordnas med fältarbetet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), och metodiken är till stor del likartad, med en del tilläggsmoment. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som följer tillstånd och förändringar i det svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden. NILS finansieras av Naturvårdsverket och ingår i programområde Landskap. Ett viktigt syfte med NILS är att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen för olika naturtyper och fungera som underlag för att till exempel visa om genomförda miljövårdsåtgärder leder till önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå.

Authors/Creators:Glimskär, Anders Ove and Bergman, Karl-Olof and Christensen, Pernilla and Cronvall, Erik and Hedblom, Marcus and Lagerqvist, Kjell and Ringvall, Anna and Wikberg, Jenny and Sundquist, Sture
Title:Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
Year of publishing :2008
Number:238
Number of Pages:43
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108655
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-108655
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/nils/publikationer/publikationer2003-2009/arb_rapp_238.pdf
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/nils/publikationer/publikationer2003-2009/arb_rapp_238.pdf
ID Code:21214
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Jan 2021 15:23
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits