Home About Browse Search
Svenska


Bedövning vid slakt av fisk

Berg, Lotta and Axelsson, Michael and Gräns, Albin and Herlin, Anders Henrik and Hultgren, Jan and Jacobson, Magdalena and Jarmar, Anna and Keeling, Linda and Lundmark Hedman, Frida and Rydhmer, Lotta and Sandberg, Eva and Steen, Margareta and Wall, Helena and Åsbjer, Elina (2021). Bedövning vid slakt av fisk. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Common Units > Vice-Chancellor's Office
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
(VH) > SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd ; 2021:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I Sverige produceras cirka 11 100 ton matfisk per år, varav ungefär 89 % regnbåge, 11 % fjällröding och en mycket liten andel övrig fisk. Huvuddelen av den svenska matfiskproduktionen sker i s.k. kassodling d.v.s. flytande nätkassar. Bedövning, strupskärning och avblodning sker som regel på den plats där fisken hållits. Majoriteten av all matfisk från svenska producenter bedövas med koldioxid medan en dryg tredjedel bedövas med elektricitet, räknat per vikt. Endast en mindre del bedövas mekaniskt, även om manuell klubbning är en vanlig metod i småskalig produktion. Bedövning med kemiska metoder, eller med nedkylning, förekommer sannolikt inte. Bedövningsmetoden sammanhänger i viss mån med andra steg i slaktprocessen som då också behöver beaktas vid jämförelse av olika bedövningsmetoder.

Samhällets ökande krav på god djurvälfärd gäller även fiskproduktion och näringen försöker möta dessa krav. Fiskar är en heterogen grupp och det går inte att definiera välfärdskriterier generellt utan dessa måste vara artspecifika. Ny teknik gör det dock möjligt att studera välfärdsfaktorer även hos fisk och under alla delar av uppfödningen, inklusive slaktprocessen. Detta kan leda fram till artspecifika rekommendationer och på sikt öka välfärden för odlad fisk.

Synliga indikatorer på medvetande, såsom beteendemässiga reaktioner, kan användas för att under praktiska förhållanden avgöra om en bedövning har misslyckats, men avsaknaden av sådana reaktioner är inte bevis på att fisken är medvetslös. I brist på vetenskapligt utvärderade och praktiskt tillämpbara indikatorer för att med säkerhet avgöra att en bedövning har lyckats, att fisken är medvetslös, krävs i dagsläget mätningar av hjärnaktivitet, vilket hittills endast har kunnat utföras under försöksmässiga betingelser.

Det saknas studier som visar att gas är lämplig för bedövning av laxfiskar och sådan bedövning bör därför tills vidare undvikas. Induktionstiden är alltid flera minuter lång. Koldioxidexponering orsakar kramper, flyktbeteende och fysiologisk stress hos laxfiskar, oavsett koncentration och kombination med andra gaser. Placering i kar med vattenlösning av koldioxid är därför inte en etiskt acceptabel metod för bedövning eller avlivning. Trots detta bedövas majoriteten av all svenskproducerad matfisk med koldioxid. Information om hur exponering för kvävgas och kolmonoxid påverkar fiskarna är knapphändig och motstridande. Dessutom är det oklart hur gasbedövning med kvävgas och kolmonoxid påverkar medvetandet hos fisk, varför det inte går att avgöra om gaserna har potential att ge en effektiv bedövning eller ej. Fler studier av hur kvävgas och kolmonoxid påverkar fiskarnas välfärd fordras innan lämpligheten hos någon av dessa gaser kan bedömas. Kolmonoxid är också farlig för de personer som hanterar gasen och är därför olämplig ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Baserat på de få mätningar av medvetande som gjorts i samband elektrisk bedövning av fisk kan den inte rekommenderas som ensam bedövnings- eller avlivningsmetod om man samtidigt vill bibehålla en hög köttkvalitet, vilket är relevant om produkten ska säljas. Trots detta bedövas drygt en tredjedel av all svenskproducerad matfisk med enbart elektricitet. Däremot kan elektricitet eventuellt användas för att kortvarigt förbedöva fisken så att den blir mer hanterbar under efterföljande bedövning och avlivning. Det förutsätter dock att elbehandlingen sker på ett sätt så att inte köttkvaliteten försämras.

Mekanisk bedövning är en av de få nu använda bedövningsmetoderna för fisk (dock ej i bruk vid storskalig kommersiell slakt av laxfisk i Sverige) som genererar omedelbar och irreversibel medvetslöshet. För att lyckas med bedövningen behövs kunskap om fiskens anatomi och att kraften i slaget är tillräckligt stor. Eventuellt kan större precision erhållas genom att använda en handhållen tryckluftspistol eller automatiserad slagmaskin, jämfört med en manuell klubba. För att underlätta hanteringen, maximera slagprecisionen och minimera fiskarnas stress inför bedövning skulle dessutom möjligen förbehandling med ett lugnande kemiskt bedövningsmedel kunna användas.

Nejlikolja och dess aktiva komponenter euginol och isoeuginol tycks kunna sänka fiskens stressnivå. Informationen om hur dessa substanser kan användas i fiskuppfödning är knapphändig och ibland motsägelsefull. Det saknas kunskap om huruvida de faktiskt inducerar medvetslöshet, liksom hur de skulle kunna användas för att reducera fiskens stress. Det saknas också information om hur vattentemperaturen påverkar substansens effektivitet.

Den vetenskapliga litteraturen är mycket sparsam när det gäller bedövningsmetodernas påverkan ur ett hållbarhets- och konkurrensperspektiv. Den samlade kunskapen är för liten för att tydliga slutsatser ska kunna dras. Möjligen skulle de lokala förutsättningarna för en relativt småskalig svensk fiskproduktion kunna skapa konkurrensfördelar på den internationella marknaden, om en djurvälfärdsmässigt acceptabel bedövning i samband med slakt kan uppnås utan alltför stora investeringar i utrustning och kompetens, samt om mervärdena från en sådan produktion kan realiseras genom påverkan på efterfrågan eller betalningsviljan. Dessa effekter har dock inte studerats vetenskapligt. Utveckling av bedövningsmetoder som kan bidra till en hållbar och konkurrenskraftig svensk matfiskproduktion kräver sannolikt samarbete mellan forskare och fiskproducenter.

Authors/Creators:Berg, Lotta and Axelsson, Michael and Gräns, Albin and Herlin, Anders Henrik and Hultgren, Jan and Jacobson, Magdalena and Jarmar, Anna and Keeling, Linda and Lundmark Hedman, Frida and Rydhmer, Lotta and Sandberg, Eva and Steen, Margareta and Wall, Helena and Åsbjer, Elina
Title:Bedövning vid slakt av fisk
Series Name/Journal:Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd
Year of publishing :2021
Number:2021:1
Number of Pages:44
Publisher:SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9812-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
Keywords:vattenbruk, hållbarhet, medvetande, djurvälfärd, gasbedövning, elektrisk bedövning, mekanisk bedövning, kemisk bedövning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109603
ID Code:21288
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
University administration
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Common Units > Vice-Chancellor's Office
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
(VH) > SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Jan 2021 15:23
Metadata Last Modified:22 Feb 2021 11:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits