Home About Browse Search
Svenska


Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020

Wulff, Sören and Roberge, Cornelia (2020). Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 521
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Under hösten 2020 har SLU inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS), på uppdrag av Skogsstyrelsen, genomfört en stickprovsinventering av skador på skog från granbarkborreangrepp. Totalt inventerades 653 provytor i Götaland (exkl Gotland) och Svealand (exkl Dalarna). Inventeringen avser gran i grövre gallringskog och äldre skog med en trädslagsblandning av minst 3/10 gran. Resultaten från inventeringen visar på en total volym av knappt 8 milj m3 sk gran som under 2020 var angripen av granbarkborre. Av den totala volymen fanns 3,8 milj m3 sk i Svealand och 4,1 milj m3 sk Götaland. De största skadevolymerna återfinns i nordöstra Götaland samt östra Svealand. Inventeringen visar också att 5,9 milj m3 sk angripen gran var kvar i skogen och 2,0 milj m3 sk avverkad. Det innebär att en stor volym av de angripna granarna är omhändertagen, men också att det finns stora volymer kvar som inte hunnits med att ta hand om. Det betyder i sin tur att risken för stora angrepp kvarstår inför kommande år.

Authors/Creators:Wulff, Sören and Roberge, Cornelia
Title:Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In autumn 2020, SLU has within the programme Target-tailored forest damage inventory (TFDI), on behalf of the Swedish Forest Agency, carried out an inventory of damage to forest by the European spruce bark beetle (Ips typographus). In total 653 sample plots were measured in Götaland (excluding Gotland) and Svealand (excluding Dalarna). The inventory refers to Norway spruce (Picea abies) in coarser thinning forest and older forest with a tree species mixture of at least 3/10 Norway spruce. The results from the inventory show at total volume of almost 8 million m3 sk of Norway spruce damaged by European spruce bark beetle in 2020. Of the total volume, there were 3.8 million m3sk in Svealand and 4.1 million m3sk in Götaland. The largest volumes were found in northeast Götaland and eastern Svealand. The inventory also shows that 5.9 million m3 sk damage spruce was left in forest and 2.0 million m3 sk harvested. This means that a large volume of the damaged spruces has been taken care of, but also that a large volume remains. This implies that the risk of major attacks of spruce bark beetle persists for the coming years.<br></p>

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
Year of publishing :2020
Number:521
Number of Pages:18
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:granbarkborre, skogsskador, skogsskadeinventering, NRS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110255
ID Code:21827
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Feb 2021 15:03
Metadata Last Modified:05 Mar 2021 09:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits