Home About Browse Search
Svenska


Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten : kartläggning av Sveriges tre största sjöar, tillrinnande vattendrag och utlopp

Malnes, Daniel and Golovko, Oksana and Köhler, Stephan and Ahrens, Lutz (2021). Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten : kartläggning av Sveriges tre största sjöar, tillrinnande vattendrag och utlopp. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Över 100 kemiska ämnen har analyserats i vattenverk, avloppsvattenverk och vattendrag kring och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Ett sjuttiotal av dessa ämnen klassificeras som läkemedel.
Många av de kemiska ämnena som har analyserats är viktiga att studera av olika orsaker: läkemedel har producerats för att ge en biologisk effekt i låga koncentrationer och om de hamnar i den akvatiska miljön är det svårt att fullt ut förutsäga vilka konsekvenser det kan få; PFAS-ämnen har visat sig vara persistenta kemikalier, varav vissa har effekter på människor i låga koncentrationer; hormonstörande ämnen kan påverka vattenlevande arter.
Avloppsreningsverk har pekats ut som en viktig källa till spridning av dessa ämnen till den akvatiska miljön. I dagsläget är inte avloppsreningsverk helt utrustade för att ta bort dessa ämnen och vattnet från avloppsreningsverk riskerar att föra med sig föroreningarna ut i vattendrag och sjöar. I den här studien har vattenprover från 24 olika reningsverk analyserats och resultaten utgjorde underlag för den här rapporten tillsammans med vattenprover från sjöar och vattendrag.
I de studerade vattendragen kunde flera ämnen upptäckas i varje prov: nikotin (stimulant), 2-butoxietanol-fosfat (3:1) (industrikemikalie), koffein (stimulant), tributylacetylcitrat (industrikemikalie), desvenlafaxin (antidepressivt läkemedel), karbamazepin (antiepileptika) och DEET (pesticid). Totalt 53 olika ämnen upptäcktes i över hälften av de provtagna vattendragen. Detsamma var fallet för de studerade sjöarna, där följande ämnen upptäcktes i varje prov: koffein, tributylacetylcitrat, desvenlafaxin, karbamazepin, DEET, metoprolol, triisopropanolamin, lamotrigin, bikalutamid och PFOA. Totalt 25 olika ämnen upptäcktes i mer än hälften av proverna från sjöarna.
Vattenverk är viktiga för dricksvattenförsörjningen och råvaran till Sveriges dricksvatten kommer i många fall från våra sjöar. I den aktuella studien visas det att ett fåtal av de studerade ämnena detekteras i spårkoncentrationer i vattenverken. Koncentrationen av de enskilda ämnena varierade mellan ett hundratal mikrogram per liter i avloppsreningsverken till strax under nanogram per liter i vattenverken.
Specifika ämnen som har gränsvärden enligt vattendirektivet undersöktes också. Bland dessa upptäcktes att PFOS – ett PFAS-ämne – överskred gränsvärdet på flera platser och relativt ofta. I sjöarna upptäcktes också att ämnet 17-beta-östradiol – ett hormonämne – överskred gränsvärdet på 7 flera platser och relativt ofta. Hormonämnet 17-alpha-etinylöstradiol kunde inte undersökas på grund av för höga kvantifieringsgränser.
En förståelse för hur koncentrationer av kemiska ämnen varierar över tid behövs för att nå upp till generationsmålet om en Giftfri miljö. Det är även viktigt att åskådliggöra den mängd och variation av kemiska ämnesgrupper som finns i den akvatiska miljön, något som demonstreras i graferna i denna rapport. Rapporten hjälper också till att redogöra för i vilka koncentrationer som dessa ämnen återfinns i den akvatiska miljön.

Authors/Creators:Malnes, Daniel and Golovko, Oksana and Köhler, Stephan and Ahrens, Lutz
Title:Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten : kartläggning av Sveriges tre största sjöar, tillrinnande vattendrag och utlopp
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

More than 100 chemical substances have been analyzed in drinking water treatment plants, wastewater treatment plants (WWTPs), in the Swedish lakes Vänern, Vättern, and Mälaren, and in rivers surrounding the lakes. Around 70 of the investigated substances can be classified as pharmaceuticals.

Many of the investigated chemical substances are important to study because of various reasons; pharmaceuticals have been produced to have a biological effect at low doses, and if they end up in the aquatic environment it is difficult to entirely predict which effects it could have; per- and polyfluorinated alkyl substances (PFASs) have been shown to be persistent, some of which have effects at low concentrations in humans; endocrine disruptive compounds (EDCs), such as hormones, can affect water-living organisms.

WWTPs have been pointed out as an important source for the spread of the chemical substances to the environment. Presently, WWTPs are not entirely equipped to handle these substances, and the water from WWTPs flows into rivers, which often lead to lakes. 24 different WWTPs contributed with samples in this study.

In the studied rivers, numerous substances were detected in every sample: nicotine, tris(2-butoxylethyl) phosphate, caffeine, tributyl citrate acetate, desvenlafaxine, carbamazepine, and DEET. 53 different substances were detected in over half of the investigated rivers. Similarly for the lakes, where the following substances were detected in every sample: caffeine, tributyl citrate acetate, desvenlafaxine, carbamazepine, DEET, metoprolol, triisopropanolamine, lamotrigine, bicalutamide and PFOA. In total, 25 different substances were detected in more than half of the samples from the lakes.

Raw water for Swedish drinking water treatment plants (DWTPs) is mainly taken from lakes. In the present study, it was demonstrated that a few of the studied chemical substances were detected in trace concentrations in the DWTPs. The concentrations of the individual substances ranged from hundreds of micrograms per liter in the WWTPs to below nanogram per liter in the DWTPs.

The Water Framework Directive has established limit values for certain substances for assessment of water bodies’ chemical status. It was discovered that PFOS – a PFAS – exceeded the limit value at several locations and relatively often. In the lakes, it was found that the substance 17-beta-estradiol – a hormone – also exceeded its limit value for numerous locations and relatively often. The hormone 17-alpha-ethinylestradiol could not be assessed.

The knowledge about how concentrations of chemical substances vary over time is needed to reach the Swedish Government’s generational goal of a pollutant-free environment. Furthermore, it is important to illustrate the amount and variation of chemical groups present in the aquatic environment, which are demonstrated in the graphs of this report. This report aids to account for which chemical groups are present at which concentrations in the environment.

Year of publishing :2021
Number of Pages:151
Publisher:Rich waters
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Organic Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Analytical Chemistry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110351
ID Code:22203
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Feb 2021 12:48
Metadata Last Modified:16 Mar 2021 12:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits