Home About Browse Search
Svenska


Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005–2020

Holliland, Per and Mustamäki, Noora (2021). Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005–2020. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2021:1
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Provfisket i Asköfjärden visar på ett relativt stabilt fisksamhälle under tidsperioden 2005–2020 sett till totalfångst, antalet arter i fångsten, och trofisk nivå (fördelningen av fisk med olika typer av födoval).

Fisksamhällets struktur har förändrats. Abborre är den vanligaste arten i fångsterna (34 procent) och mört den näst vanligaste (16 procent) beräknat över alla år. Men andelen av abborre i fångsten har minskat från runt 60 procent under de första tio åren till runt 20 procent under de senaste fem åren av provfiskeperioden. Under samma period har andelen av strömming i fångsten ökat från 8 procent till över 35 procent.

Fångsterna av strömming, nors, skarpsill, sik, löja och id visar ökande trender, medan fångsterna av abborre, björkna, braxen och gädda har minskat under provfiskeperioden.

Två arter som finns på Artdatabankens rödlista har fångats i provfisket, nämligen torsk och lake.

Den främmande arten svartmunnad smörbult fångades i provfisket för första gången 2018 och har därefter blivit vanligare i fångsterna.

Diversiteten i provfiskefångsten i Asköfjärden varierar mycket mellan år och har ökat över tid. Det beror på en minskad dominans av abborre och en högre fångst av till exempel strömming, nors och sik under senare år.

Fångsten av stora fiskar (större än 30 centimeter) har överlag varit låg. Fångsten av stor abborre (större än 25 centimeter) uppvisar en minskande trend över tid och var som lägst under åren 2016–2017.

Fångsten av karpfiskar har endast varit större än fångsten av abborre vid sex tillfällen, men detta har blivit en vanligare händelse under senare år.

Förändringar av antalet karpfisk, abborre, rovfisk och storleken av abborre är indikatorer som används inom havsmiljödirektivet vid miljöstatusbedömning av kustfisksamhällen. Enligt den senaste bedömningen (baserad på provfiskeresultat från åren 2005–2016) anses Asköfjärden nå upp till god miljöstatus för förekomsten av abborre, karpfisk och rovfisk, dock med en minskande trend hos abborre och rovfisk. Storleksstrukturen hos abborre bedöms vara relativt skev, med förhållandevis få stora abborrar.

Åldersanalys av abborrhonor visar att fångsten främst består av individer som är upp till fyra år gamla samt att medellängden hos ett-, två-, tre- och fyraåriga individer har ökat över tid. Detta antyder att den minskade förekomsten av stor abborre i fångsten inte kan förklaras av en långsammare tillväxthastighet.

Authors/Creators:Holliland, Per and Mustamäki, Noora
Title:Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005–2020
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2021
Number:2021:1
Number of Pages:14
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110469
ID Code:22408
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:15 Feb 2021 12:43
Metadata Last Modified:15 Mar 2021 15:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits