Home About Browse Search
Svenska


Biogaspotential från urbana gräsytor – Förstudie med Helsingborgs stad som case

Blom, Angelika and Bramryd, Torleif and Johansson, Michael and Narvelo, Widar and Svensson, Sven-Erik and Syde, Nina and Törner, Lars (2020). Biogaspotential från urbana gräsytor – Förstudie med Helsingborgs stad som case. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2020:10
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Rapporten är en förstudie avseende potential för biogasproduktion i Helsingborg, baserad på vegetation från urbana gräsytor. Rapporten fokuserar på frågor rörande tekniska aspekter på hela kedjan, dvs. från skörd av stadsgräs till leverans av vegetationen till en biogasanläggning. Rapporten innefattar även stad-landperspektivet, och värdet av biogödseln, samt olika nyttor för urbana gräsytor genom bland annat ökad biologisk mångfald, etc. Bakgrunden till förstudien är bland annat Helsingborgs Stads miljöstrategiska arbete med kommunala strategi- och policydokument, och där bland annat översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) bör sträva efter att uppnå hållbar utveckling. I förstudien diskuteras bland annat:  Teknik och logistik - skörd och leverans av stadsgräs till biogasanläggningar för minsta möjliga miljöpåverkan vid insamling, eventuell mellanlagring och transport  Biogödselns relevans för lokal växtnäringsförsörjning, markförbättring och kolinlagring  Ekosystemtjänster vid nyttjande av stadsgräs från urbana områden  Olika biogasanläggningars krav för mottagning av stadsgräs, i våtrespektive i torrrötningsanläggningar  Möjligheter att i torrötningsanläggningar röta stadsgräs med rejekt från källsorterat matavfall  Stadens klimat- och miljömål samt efterfrågan på biogas. Eftersom förstudien är av tvärvetenskaplig karaktär har olika metoder använts för insamling av det empiriska materialet. Metoder som tillämpats i förstudien är bland annat studiebesök och intervjuer, samt genomförande av en workshop med ämnesrelevanta aktörer. Helsingborg har under projekttiden agerat som lokal fallstudie. Studien visar sammanfattningsvis på:  Potential – Helsingborgs stads långgräs från 370 hektar grönytor kan förse 250 gasbilar med drivmedel motsvarande årlig körsträcka på ca 1500 mil. Studien visar på att med fler källor av urban grön biomassa skulle potentialen kunna tredubblas, t.ex. från våtmarksslåtter, golfbanor med mera. Vi kan utifrån dessa förutsättningar driva 5-7 gånger fler gasbilar i hela Skåne, dvs. ca 1500 bilar  Förutsättningar – Samverkan och kunskapshöjande åtgärder är viktigt för att skapa lokalt baserade cirkulära resursflöden. Klimat- och miljömålen gör att Sverige behöver satsa betydligt mer på lokalt producerad biogas. För att komma vidare i denna strävan är det viktigt att utgå från biogasanläggningarnas mottagningskrav. Den kanske största utmaningen som påträffades i studien var att systemet anpassades från mer kravspecifika förutsättningar ställda från just biogasanläggningarna  Värde och nytta – Förutom att grön biomassa baserat på långgräs från urbana grönytor ger biogasdrivmedel och biogödsel så skapas många andra ekosystemtjänstbaserade nyttor för en lokal hållbar samhällsplanering.

Authors/Creators:Blom, Angelika and Bramryd, Torleif and Johansson, Michael and Narvelo, Widar and Svensson, Sven-Erik and Syde, Nina and Törner, Lars
Title:Biogaspotential från urbana gräsytor – Förstudie med Helsingborgs stad som case
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2020
Number:2020:10
Number of Pages:70
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8984-9
ISBN for electronic version:978-91-576-8985-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Keywords:biogas, fordonsgas, gräs, långgräs, grön biomassa, biogödsel, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, biodiversitet, stadsäng, logistik, våtrötning, torrötning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110764
ID Code:22656
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Feb 2021 14:03
Metadata Last Modified:23 May 2022 05:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits