Home About Browse Search
Svenska


Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat?

Bergek, Sara and Sandin, Leonard (2021). Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat? (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2021:2
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Ekosystemtjänster, de nyttor som ekosystemen tillhandahåller människan, är idag ett etablerat begrepp. Även om begreppet används mer och mer frekvent i den svenska förvaltningen finns ett behov att utarbeta bedömning av tillstånd och metodik för att övervaka eventuella förändringar för dessa tjänster, inte minst i tjänster från sötvatten.
Sötvattensmiljöer är bland de mest påverkade miljöerna av mänsklig verksamhet. Den biologiska mångfalden minskar och klimatförändringar är ett växande hot. I denna rapport testas metodik för bedömning av tillstånd på ekosystemtjänster på lokal nivå. Rapporten ger en bild över tillstånden på ekosystemtjänsterna i nuvarande klimat och en analys över hur ett urval av ekosystemtjänster kan komma att påverkas givet kommande klimatförändringar i Sverige med mer frekventa översvämningar.
Studien är gjord i två fallstudieområden, Arbogaåns och Bällstaåns avrinningsområden. Bedömningen av ekosystemtjänsternas tillstånd är gjord baserat på befintliga direktiv (främst Vattendirektivet och de nationella miljömålen) samt en slutlig expertbedömning. För Arbogaåns avrinningsområde bedömdes majoriteten av ekosystemtjänsternas tillstånd i nuvarande klimat som måttlig. Endast två ekosystemtjänster, rekreation och vetenskap och utbildning bedömdes ha god status. För Bällstaåns avrinningsområde bedömdes däremot flertalet ekosystemtjänsters tillstånd i nuvarande klimat som dålig. En ökad översvämningsrisk påverkar flertalet av de utvalda ekosystemtjänsterna negativt. Då en negativ effekt observeras för viktiga stödjande ekosystemtjänster som biologisk mångfald och livsmiljö i de båda avrinningsområdena riskerar indirekt också majoriteten av resterande ekosystemtjänsterna i vattenekosystemet att bli negativt påverkade.
Rapporten ger en bild över ekosystemtjänsternas nuvarande tillstånd och hur klimatförändringar, med ökade översvämningsrisker i Sverige kan påverka tillståndet i framtiden. Översvämning kan leda till läckage av näringsämnen, humusämnen, avloppsvatten, föroreningar och därmed också påverka vattenkvaliteten och ekosystemen i vattnet. Av de ekosystemtjänster som undersöks i denna studie kommer viktiga stödjande ekosystemtjänster som biologisk mångfald och livsmiljö samt reglerande ekosystemtjänster som reglering av övergödning potentiellt påverkas negativt av översvämning. För att undvika att detta sker är det viktigt med fortsatt forskning och analys över tillstånd och åtgärder som kan minimera negativ påverkan på ekosystemtjänsterna i samband med ett förändrat klimat.

Authors/Creators:Bergek, Sara and Sandin, Leonard
Title:Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Ecosystem services, the benefits that ecosystems and their organisms provide to humans, is today a frequently used term. Although the term is well established, there is a need to continue the development of assessments and methodologies to be able to monitor changes and trends in the state of ecosystem services, including those emanating from freshwaters.

Freshwater environments are among the most affected environments by human activity and biodiversity is declining. Climate change is a growing threat. In this report a methodology for assessing ecosystem services in water is tested. The report provides a picture of the conditions on ecosystem services in the current climate and an analysis of how a selection of ecosystem services may be affected given future climate changes in Sweden with more frequent floods.

The study was conducted in two case study areas, the Arbogaån and Bällstaån catchment. The assessment of the state of ecosystem services is made based on assessments from existing directives (mainly the Water Framework Directive and the national environmental objectives) and a final expert based assessment. For the Arbogaån catchment area, the majority of the ecosystem services' condition in today’s climate were assessed to be moderate quality. Only two ecosystem services, recreation and science and education were assessed to have good status. For the Bällstaån catchment area, however, the condition of most ecosystem services in today’s climate were assessed as poor. Analysis of the impact of an increased flood risk was performed on a selection of ecosystem services. An increased risk of flooding has a negative effect on most of the analyzed ecosystem services. When a negative effect on important supportive ecosystem services such as biodiversity and habitat is observed, the majority of ecosystem services in the catchment areas will also be indirectly negatively affected.

The report provides an overview of the current state of ecosystem services and how climate change, with increased flood risks in Sweden, may affect the state in the future. Flooding can for example lead to increased leakage of nutrients, sewage water and pollutants and thereby affect water quality and entire ecosystems. In this study, we found that important supporting ecosystem services such as for example biodiversity and habitat and regulating ecosystem services such as regulation eutrophication can potentially be negatively affected. To avoid the risk, it is important to continue research on assessment methods and measures that can minimize negative impacts in connection with climate change.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2021
Number:2021:2
Number of Pages:48
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for electronic version:978-91-576-9837-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Climate Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources
Keywords:ekosystemtjänster, klimatförändring, översvämning, tillståndsbedömning, indikatorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110856
ID Code:22724
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Mar 2021 11:25
Metadata Last Modified:30 Mar 2021 14:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits