Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2020

Adill, Anders and Holliland, Per and Åkerlund, Carolina (2021). Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2020. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2021:6
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Forsmarks kärnkraftverk är en av Sveriges största elproducenter. På grund av intag och utsläpp av kylvatten från havet som kyler processen i verket sker en påverkan på den omgivande kustvattenmiljön. Denna påverkan övervakas och analyseras i det pågående biologiska recipientkontrollprogrammet. Föreliggande årsrapport presenterar resultat i undersökningarna inom kontrollprogrammet för 2020 med fokus för samhällena av fisk, bentisk fauna och sjöfågel.
Under 2020 producerade Forsmarks kärnkraftverk 22,7 terawattimmar (TWh) el i sina anläggningar, vilket var en lägre nivå jämfört med närmast föregående år. Produktionssänkningen orsakades framförallt av långa revisionsperioder och bidrog periodvis till att mindre mängder kylvatten strömmade igenom kraftverket. Vattentemperaturerna i närrecipienten Biotestsjön var likt föregående år höga, och varierade under året från drygt 8°C under vintermånaderna till 29,8°C i mitten av augusti. Under högsommaren var temperaturen i Biotestsjön över 25°C i 52 dagar. Förlusterna av fisk i silstationerna vid kylvattenintaget utgjordes som tidigare år av främst småväxta fiskarter och årsyngel. Totalt fastnade cirka 55 miljoner individer i silstationerna under provtagningsperioderna under 2020. Fiskförlusterna var i mindre omfattning jämfört med närmast föregående år och var sannolikt en följd av minskade kylvattenintag till kraftverket.
Förlusterna dominerades av storspigg och omfattade cirka 19 miljoner individer under våren och 31 miljoner under hösten. Antalet ålar som fastnade i silstationen var de lägsta sedan undersökningarna inleddes och är sannolikt ett tecken på minskade tätheter av arten i Biotestsjön och fjärrecipienten Forsmarks skärgård. Samtliga ålar som fastnade i silstationen hanterades enligt framtagen metodik för att kunna återutsättas levande söderut i skärgården. Under provtagningarna påträffades en relativt stor mängd gös och efter analys kunde det konstateras att nästintill samtliga individer som fastnade i silstationen var två år gamla, och hade rekryterats under den varma våren och sommaren 2018.
Tätheterna av fisk i Biotestsjön var de högsta sedan provfiskena inleddes på 1980-talet. Abborre och mört var de vanligaste arterna i nätprovfiskena och förekommer i mycket stora tätheter under både vår och höst. Under våren var lekaktiviteten stor i Biotestsjön och likt föregående år fanns tydliga tecken på att stora mängder fisk lockas till Biotestsjöns varma vatten. Förutom stora mängder lekmogen abborre och mört förekom höga tätheter av björkna under våren. Under höstens undersökningar påträffades extremt stora mängder yngel och småfisk i Biotestsjön, vilket visade att rekryteringen av fisk fungerade i anläggningen. Under de senaste åren har relativt stora mängder sutare påträffats i Biotestsjön, både vuxna individer och årsyngel. Till skillnad för nätprovfiskena i Forsmarks skärgård påträffas inga kallvattenarter i Biotestsjön, såsom strömming, nors, sik och tånglake. För varmvattenarter som abborre och mört visade resultaten att förhållandena i Biotestsjön var goda under 2020, då både tillväxt och kondition låg på goda nivåer.
Vid nätprovfiskena i Forsmark fångades stora mängder mört, främst småväxta individer. Den negativa utvecklingen för mört har de senaste åren brutits och numera dominerar mört fångsterna i området. Storspigg förekom också relativt mycket i nätfiskena och tillsammans med andra undersökningar i området tyder på att arten ökar i omfattning i Forsmarks skärgård.
Under 2020 års undersökningar av mjukbottenfauna registrerades totalt elva arter i både Forsmark och referensområdet Finbofjärden. Artsammansättningen varierade mellan de två områdena. Den främmande brackvattenmusslan Mytilopsis leucophaeata påträffades för första gången i provtagningarna på mjukbotten i Forsmarksområdet. Samtliga stationer inom provtagningarna av hårdbottenfauna, förutom den starkt kylvattenpåverkade Biotestsjön, visade fler antal arter och totalt större antal individer per substrat jämfört med föregående år. Resultaten skulle delvis kunna förklaras av en ändring i provtagningsmetodiken under 2020. Att samma mönster inte kunde ses i Biotestsjön förklaras sannolikt av att tätheterna av de normalt dominerande arterna märlkräfta Leptocheirus pilosus och tångmärla (Gammarus sp.) återfanns i låga nivåer. De låga Sammanfattning förekomsterna av dessa arter under 2020 skulle kunna påverkats av två perioder av väldigt höga vattentemperaturer i Biotestsjön under juni och augusti.
Totalt sett fanns det betydligt färre fåglar i hela inventeringsområdet under 2020 jämfört med genomsnittet för åren inventeringarna utförts. Mängden fågel i området var sannolikt orsakad av den milda vintern och upphov till isfria områden, och sjöfåglarna behövde inte uppsöka de isfria områdena som kärnkraftverkets drift vanligtvis skapar. De enskilt viktigaste områdena för sjöfågel i Forsmarks skärgård finns i Biotestsjön och utanför intagskanalen i Asphällafjärden. Vigg var den vanligaste arten i området men med kraftigt minskade förekomster jämfört med tidigare år. Mellanskarven har ökat i omfattning, men populationen har fluktuerat de senaste åren. De andra fem arterna; gräsand, knölsvan, häger, storskrake och knipa, förekom i ungefär samma omfattning som tidigare.

Authors/Creators:Adill, Anders and Holliland, Per and Åkerlund, Carolina
Title:Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2020
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Forsmark nuclear power plant is one of Sweden's largest electricity producers. Due to the intake and discharge of seawater as a coolant, there is an impact on the surrounding coastal environment. This impact is monitored and analyzed by the ongoing biological recipient control program. This annual report presents results from the surveys within the control program for 2020 with a focus on the communities of fish, benthic fauna, and seabirds.

During 2020, Forsmark nuclear power plant produced 22.7 terawatt hours (TWh) of electricity, which was lower than previous years. The reduced production was caused by long audit periods. This periodically reduced the volume of cooling water flowing through the power plant. The water temperatures in the local recipient, the Biotest lake, had the same range as the previous year, varying from just over 8°C during the winter months to 29.8°C in mid-August. During the high summer, the water temperature in the Biotest lake was above 25°C for a total of 52 days.

As with previous years, the losses of fish in the water intake screening stations consisted mainly of small fish species and fry. Approximately 55 million fish were caught on the screens during the sampling periods in 2020. The fish losses were lower than the preceding year, probably as a result of reduced water intake to the power plant during audits. The losses were dominated by three-spined sticklebacks, 50 million individuals in total, 19 million in the spring and 31 million in the autumn. The number of eels caught in the screening stations was the lowest since monitoring began and likely a sign of low densities of eels in Biotest lake and the Forsmark archipelago. All eels caught were released in accordance with methodology developed to prevent recapture in the screening stations. A relatively large number of pikeperch were found during sampling. These individuals were analysed for age and almost all were two years old, recruited during the hot spring and summer of 2018.

Fish density in the Biotest lake was the highest since the test fishing began in the 1980s. Perch and roach were the most common species in the net test fishing and occurred in very high densities during both spring and autumn. During the spring, spawning activity was high, as in previous years spawning fish were attracted to the warm water in the Biotest lake. In addition to large numbers of spawning perch and roach, white bream also occurred in high densities. During the autumn investigations, large quantities of fry and small fish were found in the Biotest lake, indicative of recruitment within the facility. In recent years, the occurrence of tench has increased, both as adults and young of year. No cold water species were caught in the Biotest lake, whilst in the Forsmark archipelago species such as herring, smelt, whitefish and viviparous eelpout were caught. Warm water species such as perch and roach had good condition and high growth rates suggesting that conditions were favourable in the Biotest Lake under 2020.

During the net test fishing in the Forsmark archipelago large quantities of roach were caught, these were mainly small individuals. After a period of decline roach have increased during the last few years, to the extent that roach now dominates the catch. The number of Three-spined sticklebacks caught has also increased. This is a trend seen throughout the surveys in the area indicating an increase in the three-spined stickleback population in the Forsmark archipelago.

During the 2020 surveys of soft-bottom benthic fauna, a total of 11 species were registered in Forsmark and the reference area Finbofjärden. Species composition varied between the two areas. The invasive Conrad’s false mussel (Mytilopsis leucophaeata) was found for the first time on the soft bottom in the Forsmark area. In the substrate survey all stations except the Biotest lake had an increased number of species and total number of individuals per substrate as compared with the previous year. This increase could be partly explained with the change in sampling methodology. The fact that the same pattern could not be seen in Biotest lake is largely explained by low densities of the dominant species, amphipods Leptocheirus pilosus and Gammarus sp. which can be attributed to periods of exceptionally high water temperature in June and August.

Overall, there were considerably fewer birds in the entire inventory area during 2020 than the average of the years the inventory has been conducted, probably due to the mild, ice-free winter. This meant that the seabirds did not have to visit the ice-free areas in the archipelago usually created by the nuclear power plant's operations. The most important areas for seabirds in the Forsmark archipelago are the Biotest lake and Asphällafjärden. Tufted duck was the most common species in the area, but with a greatly reduced occurrence than in previous years. Cormorants were more common than 2019, but the population in the inventory area has fluctuated during the last few years. The other five species, mallard, mute swan, heron, goosander and common goldeneye, had similar occurrences to previous years.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2021
Number:2021:6
Number of Pages:47
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9852-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:kärnkraft, kylvatten, recipientkontroll, provfiske, bottenfauna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111354
ID Code:23300
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Apr 2021 14:11
Metadata Last Modified:27 Apr 2021 13:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits