Home About Browse Search
Svenska


Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårkorn och vårvete

Hansson, David and Nilsson, Anders and Svensson, Sven-Erik (2021). Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårkorn och vårvete. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2021:8
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I denna rapport redovisas resultatet från två projekt inriktade på hur vårkorn och vårvete kan nyttjas för att undertrycka fröogräs i ekologisk odling. I projekten undersöktes mer specifikt hur ogrässituationen påverkades av sortval, planthöjd, utsädesmängd, plantbestånd, såtidpunkt och falska såbäddar. Ogrässtudierna utfördes i riksförsökens sortprovning av vårvete och vårkorn i ekologisk odling, i länsförsökens serie ”Vårkorn-sort-såtidpunkt” och på SITES, Lönnstorp SLU Alnarp. Åtta försök studerades under 2019 och 2020. Parallellt med studierna av spannmålens påverkan på ogräset, så utvärderades två ljusmätningsmetoder: grödans bladyteindex (LAI) och grödans beskuggning av markytan, d.v.s. det fotosyntetiska aktiva ljuset (PAR) vid markytan, för att bedöma om dessa metoder kan komplettera alt. ersätta traditionella avläsningar med avseende på ogräsparametrar i spannmålsgrödan. När vi studerade planthöjdens påverkan på ogrässituationen i vårkorn och i vårvete så hade högre sorter generellt bättre ogräskonkurrerande förmåga än kortare sorter. Det fanns dock en del korta sorter som hade bra ogräskonkurrerande egenskaper. Detta kan ev. bero på att sorten har allelopatisk verkan, vilket dock inte undersökts inom studierna. När vi studerade utsädesmängdens påverkan på ogrässituationen i vårkorn så visade det sig att ogräsvikten ökade, 4 till 5 gånger, liksom antalet ogräs, ca 2 gånger, när utsädesmängden halverades från 400 till 200 kärnor per m². Vidare ökade ogräsets marktäckningsgrad ca 2,5 gånger när utsädesmängden halverades från den normala. En senarelagd sådd i vårkorn, med två till tre veckor, resulterade i en minskad mängd renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.). Samtidigt minskade örtogräsen i ett av försöken och ökade i ett annat. När vi studerade senarelagd sådd i kombination med falska såbäddars påverkan på ogrässituationen i vårkornet, så kunde vi inte se någon effekt av den falska såbädden. Den uteblivna effekten berodde troligen på att jorden var alltför torr när de falska såbäddarna utfördes två till tre veckor före den senarelagda sådden. När vi jämförde grödans marktäckning med ogräsförekomsten så fann vi som förväntat en negativ korrelation mellan grödans marktäckning och ogräsvikt respektive ogräsets marktäckning. Detta innebär att ju högre marktäckning som spannmålen har desto lägre blev ogräsvikten resp. ogräsets marktäckning. Vidare, när vi jämförde spannmålens höjd med dess marktäckning så fann vi en positiv korrelation mellan dessa. Det visade sig att den ogräskonkurrerande förmågan hos olika sorter av vårkorn och vårvete till stor del kan förklaras av dess bladyteindex (LAI), mängden PAR-ljus vid markytan, spannmålens marktäckningsgrad och grödans höjd. Det visade sig att ju större bladyteindex (LAI) som spannmålsgrödan hade desto mindre blev ogräsets marktäckning. Det gick även att visa att det fanns en positiv korrelation mellan PAR-ljus i marknivå och ogräsets marktäckning. Detta innebär att ju mer PAR-ljus i marknivån desto större blir ogräsets marktäckning. När det gäller att bedöma den ogräskonkurrerande förmågan hos vårkorn respektive vårvete med hjälp av LAI respektive PAR-ljus i marknivå, så visar vår utvärdering att dessa troligen kan komplettera okulär bedömning av spannmålens marktäckning samt manuell mätning av strålängden. Vidare visade det sig att ett ökat LAI hos vårkorn och vårvete gav en ökad skörd. För att med hjälp av LAI resp. PAR-ljus i marknivå bäst bedöma den ogräskonkurrerande förmågan hos vårkorn resp. vårvete bör mätning av dessa parametrar ske senast vid axgång, enligt vår bedömning. I en av våra studier, vårvete i Borrby, fick vi dock en bättre korrelation mellan LAI och ogräsets marktäckning när LAI mättes då flaggbladet just blivit synligt (BBCH 37) jämfört med avläsningen vid avslutad axgång (BBCH 59). Ogräsets marktäckning bedömdes okulärt i detta försök vid axgång, vilket är normal tidpunkt för okulär bedömning av ogräsets marktäckning. Fler försök för att bestämma optimal tidpunkt för mätning av LAI resp. PAR i förhållande ogräsets marktäckning behöver utföras för att kunna ge mer precisa råd om lämplig tidpunkt för mätning av dessa parametrar. Eftersom LAI är lättare att registrera i fält och resultatet är lättare att statistiskt analysera i jämförelse med mätning av PAR-ljus i marknivån så föreslår vi att LAI används som en objektiv mätmetod för att mäta olika spannmålssorters ogräskonkurrerande egenskaper.

Authors/Creators:Hansson, David and Nilsson, Anders and Svensson, Sven-Erik
Title:Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårkorn och vårvete
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2021
Number:2021:8
Number of Pages:50
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9001-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:None
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:sortförsök, vårkorn, vårvete, sådensitet, utsädesmängd, falska såbäddar, fördröjd sådd, såtidpunkt, bladyteindex (LAI), fotosyntetiskt aktivt ljus (PAR), beskuggning, grödans höjd, grödans martäckningsgrad, ogräsets marktäckningsgrad, ogräsvikt, antal ogräs, renkavle, fröogräs, okulär avläsning, skörd, skördenivå
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114441
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114441
ID Code:26756
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Jan 2022 08:25
Metadata Last Modified:20 Jan 2022 11:57

Repository Staff Only: item control page