Home About Browse Search
Svenska


Attityder till kursvärdering

en enkätstudie bland studenter och lärare vid SLU:s JLT-fakultet

Sitbon, Folke (2006). Attityder till kursvärdering. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ; -
[Report]

[img] PDF
124kB

Abstract

Kursvärdering är ett användbart instrument för att analysera den sammantagna undervisningsprocessen. Genom kursvärdering kan deltagarna göras medvetna om vad som upplevts positivt eller negativt i undervisningen, och en gemensam grund kan utarbetas inför ett kommande förbättringsarbete. Eftersom rollen inom undervisningen är så pass olika för kursledare, lärare och studenter är det tänkbart att dessa skillnader påverkar deras syn på kursvärdering eller behovet av den. Syftet med denna studie har varit att undersöka: i) om det finns skillnader i attityden till kursvärdering bland studenter och lärare, samt ii) hur resultaten av kursvärdering sammanställs, synliggörs och tillämpas inom undervisningen. En enkät om synen på kursvärdering besvarades av 254 studenter resp. 59 lärare inom SLU:s JLT-fakultet1. Resultaten visar att kursvärdering genomförs på alla av fakultetens kurser, och att en kombination av skriftlig och muntlig kursvärdering är den vanligaste formen. Grundsynen till kursvärdering är mycket positiv bland både studenter och lärare, men det finns klara skillnader i vad man är positiv till och till vad man anser som viktigt att utvärdera. Exempelvis visar lärare en klart större vilja än studenter att värdera kursens mål och hur de uppfylldes, och inte bara kursens medel och innehåll. Lärare och studenter visar också klart skilda uppfattningar om vad som innefattas i begreppet ”kursens helhetsintryck”, där man till största delen fokuserar på varandras respektive insatser under kursen. Lärarna anser att kursvärdering ger ett god stöd i planeringsarbetet med nästkommande kurser. Även om kursvärderingsresultaten nästan alltid sammanställs och diskuteras inom lärarkåren, verkar resultaten och de förändringar av kursen de leder till vara otydliga för studenterna. De vanligaste förändringarna föranledda av kursvärdering är direkt relaterade till själva undervisningen, t.ex. ändringar av föreläsningar och laborationer. Mer övergripande organisatoriska frågor om kursen och dess roll i utbildningen verkar inte tas upp i kursvärderingsprocessen. Det samlade intrycket av enkätsvaren ger en bild av kursvärdering inom fakulteten som en relativt väl fungerande process, även om den också kan förbättras. Med de båda enkäterna som grund ges i slutet av arbetet förslag på några enkla förbättringar av kursvärderingsprocessen inom fakulteten.

Authors/Creators:Sitbon, Folke
Title:Attityder till kursvärdering
Subtitle:en enkätstudie bland studenter och lärare vid SLU:s JLT-fakultet
Series Name/Journal: (noseries)
Year of publishing :2006
Number:-
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Social sciences > Pedgogical work
Keywords:kursvärdering, enkätstudie, undervisning
ID Code:3002
Department:(NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)
Deposited By: Folke Sitbon
Deposited On:18 Jan 2007 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits