Home About Browse Search
Svenska


Det gröna som identitetsskapande stadsbyggnadselement

objekt, koncept och struktur

Lövrie, Karl (2003). Det gröna som identitetsskapande stadsbyggnadselement. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 423
ISBN 91-576-6456-0
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Tillsammans med hus och vägar bygger trädgårdar, parker, naturområden och andra gröna områden upp kvarter, stadsdelar och städer. Det grönas betydelse i detta sammanhang utgör grunden för att i denna avhandling föra en diskussion kring det gröna som identitetsskapande stadsbyggnadselement utifrån det strukturella synsätt som under det senaste årtiondet har vuxit sig starkt i den kommunala planeringen, ofta sammanfattad som grönstruktur. Avhandlingen utmärks, förutom av problemställningen kring analysen av grönstrukturens identitetsskapande funktion, också av mer grundläggande frågor kring grönstruktur. Dels gällande grönstrukturens identitet, det vill säga vad grönstruktur är och kan vara både som objekt och struktur, dels rörande grönstrukturen som stadsbyggnadselement, det vill säga de gröna områdenas relation till övriga staden. Utifrån en kulturell syn på de gröna områdena lyfts gröna koncept fram som viktiga identitetsskapande element. Samtidigt betonas ett morfologiskt strukturperspektiv i synen på grönstruktur till skillnad från det i planeringen traditionella objektperspektivet, där grönstruktur betraktas som ett enhetligt, separat och sammanbundet objekt i stadsmiljön. Vidare uppmärksammas att synen på de gröna områdena som det obebyggda i staden medför en oklar identitet som stadsbyggnadselement. Det riskerar att öka ”exploateringen” av gröna områden samtidigt som det gröna ges en passiv roll i stadsbyggandet. Som exempel på ett grönt koncept och med ett morfologiskt strukturperspektiv diskuteras villaträdgården som stadsbyggnadselement i avhandlingen. I Eslöv har tre villaområden och 189 villaträdgårdar studerats med avseende på tomtstorlek, trädgårdsstorlek och förträdgårdarnas bredd. Området med bredast förträdgårdar hade störst andel häckar mot gaturummet och flest höga träd på förträdgårdarna. Detta villaområde upplevdes grönare och mer småstadsmässigt än de två andra. Fastighetsindelningen kan här sägas utgöra en central grönstrukturerande faktor avgörande för villaträdgårdarnas identitetsskapande funktion i områdena.

Authors/Creators:Lövrie, Karl
Title:Det gröna som identitetsskapande stadsbyggnadselement
Subtitle:objekt, koncept och struktur
Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria
Year of publishing :October 2003
Number:423
Number of Pages:54
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ALLI. Lövrie, K. 2001: Vad är grönstruktur i staden? – om att analysera ett stadsbyggnadselement. Nordisk Arkitekturforskning nr 1, 2001, s. 53-62. II. Lövrie K.: En park är väl en park? – om typologiska benämningar som identitetsskapande aspekt i grönstrukturplaneringen. Opublicerad. III. Lövrie K.: Villaträdgården som identitetsskapande stadsbyggnadselement. Opublicerad. IV. Lövrie K.: Kommunala grönplaner – sektorsintresse med stadsbyggnadsambitioner. Opublicerad.
Place of Publication:Alnarp
ISBN for printed version:91-576-6456-0
ISSN:1401-6249
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Not in use, please see Agris categories
Agrovoc terms:landscaping, towns, planning, gardens, urban areas, landscape conservation
Keywords:grönstruktur, stadsgrönska, spatial identitet, spatiala begrepp, villaträdgård, grönplan, stadsplanering, landskapsplanering, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-97
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-97
ID Code:380
Department:?? 4050 ??
Deposited By: Karl Lövrie
Deposited On:28 Oct 2003 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits