Home About Browse Search
Svenska


Livsmedelssektorns syn på växtnäring från stad till land

Berglund, Maria (2001). Livsmedelssektorns syn på växtnäring från stad till land. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 244
[Report]

[img] PDF
203kB

Official URL: http://www-mat21.slu.se/publikation/pdf/Maria_Berg...

Abstract

Strävan efter ett uthålligt samhälle innebär att växtnäringen i samhällets avlopp och organiska
avfall bör återföras till jordbruket. Om detta skall bli verklighet är det nödvändigt att känna
till alla inblandade aktörers krav på jordbrukets användning av avloppsslam, rötrest, humanurin
och andra urbana växtnäringsprodukter. Därför inleddes under hösten 1999 denna studie
där ett 40-tal livsmedelsföretag, spannmålsgrossister, detaljhandelsföretag, branschorganisationer
etc. tillfrågades om sin syn på denna användning. Studien baserades på en enkätundersökning
som genomfördes mellan november 1999 och januari 2000 samt på uppföljande intervjuer
och kompletterande telefonsamtal under våren 2000.

De flesta aktörer som kontaktades hade regler om avloppsslam, vilket oftast innebar ett
förbud mot slamgödsling. Under 1999 kretsade slamdiskussionerna kring larm om silver, kadmium,
bromerade flamskyddsmedel, hygieniska aspekter och kring LRF:s rekommendation
från oktober 1999 mot fortsatt jordbruksanvändning av avloppsslam. Slamstoppet motiverades
med att förtroendet för slammet hade försämras av larmen, något som märktes i denna
undersökning då flera företag skärpte sina regler under undersökningsperioden. Förutom vissa
lantmännenföreningar och Agrobränsle AB var Danisco Sugar det enda livsmedelsföretag i
denna undersökning som tydligt angav att de tillåter slamgödsling, förutsatt att samtliga lagkrav
och villkoren i slamöverenskommelsen uppfyllts.

Endast ett fåtal företag hade specifika regler för andra urbana växtnäringsprodukter än
avloppsslam. Flera företag angav att de arbetade med att ta fram sådana regler och att de
troligen kommer att se positivt på dessa produkter. Arla, Norrmejerier, Agrobränsle AB, ODAL,
Svalöf Weibull och KRAV tillät användningen av trekammarbrunnsslam, i de flesta fall dock
endast slam från den egna gården. Arla, som hade regler om flest urbana växtnäringsprodukter
i denna undersökning, tillät även användningen av humanurin, vatten från biodammar och
rötrest. Rötrest tilläts även av Svalöf Weibull och Karlshamns AB. Under vissa förutsättningar
kunde KRAV även tillåta användning av bland annat källsorterad kompost och kan troligen
även komma att tillåta källsorterad rötrest.

De vanligaste motivet för att tillåta urbana växtnäringsprodukter var att man härigenom
sluter kretsloppen av växtnäring. De vanligaste motiven mot användningen av avloppsslam
var oro för oönskade ämnen, konsumentaspekten och kundkrav. Dessa motiv överskuggades
dock av den ekonomiska och förtroendemässiga risk som slamanvändning kan innebära för
det enskilda livsmedelsföretaget. Slammet har ringa ekonomiskt värde för livsmedelsföretagen,
det är inget nödvändigt produktionshjälpmedel och med det låga förtroendet för slam kan det
vara en fördel att påstå att livsmedlen är slamfritt producerade.

Om mer urban växtnäring ska kunna återföras till jordbruket får inga inblandade aktörer
uppleva att riskerna med användningen av urbana växtnäringsprodukter är för stora och det
måste finnas ekonomiska incitament att tillåta användningen. I dagsläget saknar livsmedelssektorn
som helhet förtroende för avloppsslam medan andra växtnäringsprodukter kan komma
att accepteras i större omfattning. Om den urbana växtnäring ska kunna användas långsiktigt
vid livsmedelsproduktion bör alternativ till avloppsslammet studeras, exempelvis i form av
källsorterande produkter och renad fosfor ur slam och aska.

Authors/Creators:Berglund, Maria
Title:Livsmedelssektorns syn på växtnäring från stad till land
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The creation of a sustainable society implies that plant nutrients in wastewater and organic waste from urban areas should be recycled to arable land. For this to become a reality, it is necessary to know the requirements of all the parties involved as regards sewage sludge, digested residues, human urine and other urban fertilisers used in agriculture. This study started during the autumn of 1999 with the aim of documenting and analysing views and requirements of the different parties involved. The study was based upon a survey covering some forty food industries, grain trades, retail trade companies, trade associations etc., and was carried out between November 1999 and January 2000 and upon clarifying interviews and supplementary telephone calls during spring, 2000.

Most of the parties contacted had rules on the usage of sewage sludge, which usually implied a ban. During 1999 the sludge discussions dealt with alarms about silver, cadmium, brominated flame retardants, hygienic aspects and about the LRF (Federation of Swedish Farmers) sludge ban from October 1999. Deteriorating confidence in sludge due to the alarms motivated the ban. In addition, several companies sharpened their rules during the period of the survey. Danisco Sugar was the only food industry in this survey to clearly state that they permitted sludge fertilizing, providing that all laws and conditions in the sludge agreement were fulfilled. In addition, Agrobränsle AB and some grain and supply cooperatives allowed sludge usage.

Only a few companies had specific rules for urban fertilisers other than sewage sludge. Several companies stated that they were formulating such rules and would most likely accept usage of these products. Arla, Norrmejerier, Agrobränsle AB, ODAL, Svalöf Weibull and KRAV permitted the use of septic sludge, but usually only from on-farm sources. Arla also permitted the use of source-separated human urine, water from stabilisation ponds and digested residues. Svalöf Weibull and Karlshamns AB permitted the use of digested residues. KRAV was also prepared to allow source-separated compost to be used under some conditions and will probably allow source-separated digested residues as well.

The most common motive for allowing urban fertilisers to be used was the goal of completing the circulation of plant nutrient in this way. The most common motives against using sewage sludge were concern for unwanted substances, consumer attitudes and customer demands. However, these motives were overshadowed by the economic risk and by the risk for deteriorated confidence which sludge usage might imply for the individual food company. Sludge has little economic value for the food companies, it is not necessary as resource in production and, given the current lack of public confidence in sludge, it can be an advantage to claim that the food is produced without the use of sludge.

If more plant nutrients are to be recycled back to agriculture, none of the parties involved should experience usage of urban fertilisers as risky. There also have to be some economic incitements to stimulate such usage. The food industry as a whole currently lacks confidence in sewage sludge, while other urban fertilisers may be accepted to a larger extent. If urban plant nutrients are to be used in agriculture in the long-term, research must be carried out on alternatives to sewage sludge, for example source-separated products and purified phosphorus from sludge or ashes.

Series Name/Journal:Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
Year of publishing :2001
Number:244
Number of Pages:68
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0283-0086
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är även en del i serien MAT21
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:food industry, demand, urban wastes, sewage sludge, wastewater, fertilizers, agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-68
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-68
ID Code:3819
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: Erica Lövgren
Deposited On:03 Dec 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits