Home About Browse Search
Svenska


Inverkan av marklutningar på massflöde och spridningsbild hos kast- och fallspridare för konstgödsel

Svensson, Jan E.T. (1994). Inverkan av marklutningar på massflöde och spridningsbild hos kast- och fallspridare för konstgödsel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 178
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Föreliggande arbete utgör redovisningen av två delprojekt inom ramen för en utredning av möjligheterna att införa ett typgodkännandeförfarande för konst- och stallgödselspridare. Utredningen har av riksdagen uppdragits åt Statens jordbruksverk, som delegerat uppgiften till Statens maskinprovningar, Jordbrukstekniska Institutet och Institutionen för lantbruksteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet. I detta arbete har inverkan av lutningar på massflöden och spridningsbilder från en kast- och två fallspridare undersökts. Försöken har utförts i Alnarp av Statens maskinprovningar och i Uppsala av Inst. for lantbruksteknik. Alla försök har utförts utomhus. Tre typfall av lutningar undersöktes: 1. Horisontell spridare på horisontellt underlag (typfall 1). 2. Lutande spridare på lutande underlag(spridare och underlag parallella, typfall 2) 3. Lutande spridare på horisontellt underlag(typfall 3). Resultaten av försöken utvärderades framför allt genom att medelgivor, standardavvikelser, variationskoefficienter och sidoförhållanden beräknades. Fallspridarens spridningsbild påverkades i begränsad omfattning av lutningar på 5°. Variationskoefficienten steg från 4,9% (typfall 1) till 5,9% (typfall 2) resp. 6,6% (typfall 3). Utifrån spridningsbilden kunde ett visst lutningsberoende hos fallspridarens utmatning spåras. En beräkning av massflödena från respektive bomhalva, det vill säga från vänster resp. höger mataraxel, baserad på den uppsamlade materialmängden, resulterade i ett lutningsberoende för massflödet på 0,4% per grad lutning. Kastspridarförsöken visade på en nivåskillnad i mätresultaten som funktion av försöksort. Alnarpsresultaten skiljer sig också markant från inomhusmätningar med samma maskin. Därför är dessa resultat något osäkra. Massflödesförändringarna hos kastspridaren beräknades till 0,9% per grad lutning. Variationskoefficienten steg från 18,1% (typfall 1) till 20,1% vid lutning 3,8° (typfall 2). Resultatet av detta projekt visar att lutningar inverkar på massflödet från kast- och fallspridare. Inverkan på spridningsbilden vid lutningar av typfall 2 är begränsad, vilket stöder teoretiska beräkningar av Loftäng (1993). Inverkan av lutningar av typfall 3 är något högre än för typfall 2. Av detta arbete kan följande slutsatser dras: 1. Spridningsbilden for lutande spridare bor mätas i ett typgodkännandeförfarande. 2. Utvärderingen bör ske i form av variationskoefficient och sidoförhållande. 3. Kravnivåerna bör omfatta både en absolut nivå samt den förändring i precision som lutande spridare (typfal1 3) undergår jämfört med en horisontell spridare (typfall 0). Anledningen till den relativa kravnivån är att kunna upptäcka spridare som får väsentligt försämrad spridningsprecision i något typfall

Authors/Creators:Svensson, Jan E.T.
Title:Inverkan av marklutningar på massflöde och spridningsbild hos kast- och fallspridare för konstgödsel
Series Name/Journal:Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
Year of publishing :1994
Number:178
Number of Pages:24
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0283-0086
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural engineering
Keywords:konstgödselspridning, lutningar, spridningsbild, massflöde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-1-173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-173
ID Code:3867
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: Erica Lövgren
Deposited On:10 Jul 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits