Home About Browse Search
Svenska


Organogen jordbruksmark i Sverige 1999-2008

Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin and Solhenius, Gustav (2009). Organogen jordbruksmark i Sverige 1999-2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 12
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna studie har varit att göra en uppskattning av arealen odlad organogen jord i Sverige, analysera vad som odlas på dessa jordar samt se hur odlingen förändrats sedan 1999 och fram till idag (2008). Det går med relativt stor noggrannhet att bestämma arealen odlad organogen jord med hjälp av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) jordartsdatabas och Jordbruksverkets blockdatabas över EU-stödsberättigad jordbruksmark med tillhörande gröddatabas (IAKS). Där jordartsdata saknas kan ytorna istället analyseras med en 40K strålningskarta. Noggrannheten varierar dock inom olika delar av landet framför allt på grund av att detaljerad jordartskartering inte finns i digitaliserad form över allt. På ca 12 % av blockarealen finns ingen regelrätt jordartskartering utan 40K-kartan eller den minst noggranna karteringen har använts istället. Enligt inventeringen består ca 5,6 % av jordbruksmarken i Sverige (åkermark + betesmark/slåtteräng) av torvjord. Om man även inkluderar gyttjejordarna (gyttja, lergyttja, gyttjelera, kalkgyttja och bleke) blir procentandelen 7,6 %. Av en total areal jordbruksblock på 3 525 259 ha har 267 990 ha klassats som organogen jord. Den organogena jorden fördelar sig i vår inventering på 61 % torv (torvdjup ≥ 0,5 m), 14 % ytlig torv (torvdjup < 0,5 m) och 25 % gyttjejordar (gyttja, lergyttja, gyttjelera, kalkgyttja och bleke). Uppskattningen av arealen gyttjejordar är i denna undersökning emellertid ganska osäker eftersom dessa jordar klassas mycket olika i de olika databaserna. Odlingsintensiteten på de organogena jordarna är i allmänhet lägre jämfört med genomsnittet för all odlad jord. På de organogena jordarna var vallandelen ca 40 %, betesmark 22 % och träda ca 7 % av totalarealen. Inom de organogena jordarna är torvjordarna mindre intensivt odlade än gyttjejordarna vars egenskaper påminner mer om mineraljordarna. Kontinuitetsanalysen verifierar att de organogena jordarna är relativt extensivt odlade med ca 16 % av arealen i permanent vall (10 av 10 år). Intensiv odling av radgrödor som potatis och morötter (radgrödor minst 5 år av 10) sker på en liten areal i framför allt Skåne och i viss mån Blekinge. En stor del av arealvariationen över åren 1999-2008 på såväl organogen jord som all jordbruksmark (åkermark + betesmark och slåtteräng), kan förklaras av gårdsstödsreformens genomförande 2005. Arealerna ökade inför reformens genomförande eftersom arealerna det året låg till grund för stödrätterna framöver. Den totala spannmålsarealen i landet oavsett jordart minskade kraftigt de första åren efter gårdsstödets införande på grund av de låga spannmålspriserna. Med höjda spannmålspriser 2007/2008 ökade arealen igen. I och med gårdsstödsreformen blev vallodling lönsammare relativt spannmålsodlingen med ökande arealer som följd. Kravet på uttagen areal (obligatorisk träda) försvann 2008 varpå trädesarealen i princip halverades. En intressant fråga framöver är att försöka identifiera den areal organogen jordbruksmark som tagits ur produktion under senare tid för att bättre kunna uppskatta Sveriges växthusgasemissioner samt testa om det är möjligt att identifiera lämpliga områden av övergiven organogen jordbruksmark som kan återställas till våtmark i syfte att minska utsläppen av växthusgaser från dessa jordar.

Authors/Creators:Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin and Solhenius, Gustav
Title:Organogen jordbruksmark i Sverige 1999-2008
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
Year of publishing :2009
Number:12
Number of Pages:27
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för Mark och Miljö, Avdelningen för hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1653-6797
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:Organogena jordar, Torv, Kartering, GIS, Jordbruksmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-252
ID Code:4020
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Örjan Berglund
Deposited On:14 Oct 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits