Home About Browse Search
Svenska


Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång

Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:3
[Report]

[img] PDF
313kB

Abstract

Det är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen av gödselbäddsystem att det finns tillförlitliga värden på kväveförlusterna från stallet. Ett tillförlitligt värde på kväveförlusterna ger noggrannare växtnäringsbalanser på gårdsnivå samt ett korrekt beslutsunderlag vid val av inhysningssystem. Tillförlitliga värden på ammoniakemissionen ger noggrannare beräkning av ammoniakutsläppen på nationell nivå. Idag bygger beräkningarna på emissionsfaktorer där kväveförlusterna via ammoniak är 20% från djupströbäddar för nötkreatur och 25% från djupströbäddar för grisar. Från gödselbäddar kan emellertid kväve även avges som lustgas, kväveoxid och kvävgas. Förutom emissionen av ammoniak är det viktigt för framtiden att utforska emissionen av växthusgaser från animalieproduktionen. Vid värdering av inhysningssystem angående ammoniakemission måste även emissionen av växthusgaser beaktas. Denna litteraturgenomgång beskriver internationell forskning kring emission av ammoniak och växthusgaser från system med gödselbädd för nötkreatur och grisar med begränsning till emissioner från stall. Litteratursökningen resulterade i 10 st undersökningar redovisade i den vetenskapliga litteraturen om ammoniakemission från gödselbäddar för nötkreatur samt 13 st från gödselbäddar för grisar. Förutsättningarna och skötselrutinerna varierar mellan undersökningarna och är i en del fall mycket olika förhållandena i Sverige. Litteratursökningen fann inga undersökningar redovisade i den vetenskapliga litteraturen angående emission av ammoniak, lustgas och metangas från gödselbäddar för får och häst. Kväveförlusten via ammoniakemission uppskattas till mellan 4 – 10% för djupströbädd för nötkreatur. Lustgasemissionen kan öka kväveförlusterna med ca 1%. Det finns inga uppgifter på kväveförluster via emission av kväveoxid och kvävgas. Litteraturgenomgången indikerar alltså att 20% kväveförluster via ammoniak från djupströbäddar för nötkreatur är för högt. Fler undersökningar med förutsättningar samt skötselrutiner liknande de svenska krävs för att öka säkerheten på kväveförlusterna från djupströbäddar för nötkreatur under svenska förhållanden. Ammoniakemissionen från djupströbäddar av halm för slaktgrisar uppskattas ge kväveförluster mellan 20 – 30%. Dessutom kan kväveförlusterna i form av lustgasemission vara mellan 0 – 4%. För tillväxtgrisar på djupströbädd av halm är motsvarande kväveförluster 5 – 12% via ammoniakemission samt 0 – 4% via lustgasemission. Kvävebalansberäkningar indikerar dessutom att stora mängder kväve kan emitteras som kvävgas. Kväveförluster från djupströbäddar med ätbås för sinsuggor enligt svenskt system behöver utforskas eftersom ingen undersökning med motsvarande system finns i litteraturen. Även undersökningar kring kväveförluster från digivande suggor samt tillväxtgrisar liknande svenskt system bör genomföras. Emissionen av lustgas och metangas är förmodligen större från inhysningssystem med gödselbädd än från system med flytgödsel och daglig utgödsling. Emissionerna visar en stor variation beroende på förhållandena i bädden. Fler undersökningar krävs för att emissionsfaktorerna för lustgas och metan från gödselbäddar skall vara tillförlitliga.

Authors/Creators:Jeppsson, Knut-Håkan
Title:Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2009
Number:2009:3
Number of Pages:49
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86197-11-7
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Keywords:Djupströbädd, djurstall, ammoniakemission, växthusgaser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-82
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-82
ID Code:4440
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Deposited By: Knut-Håkan Jeppsson
Deposited On:16 Dec 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits