Home About Browse Search
Svenska


Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar

Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta (2009). Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

[img] PDF
674kB

Abstract

Utsläpp av ammoniak bidrar till övergödning och försurning av känsliga ekosystem via långväga transport i atmosfären. Ammoniakavgången från jordbruket är förutom en belastning för den yttre miljön även en förlust av kväve från gårdens växtnäringsbalans. Ungefär 20% av ammoniakemissionen från jordbruket släpps ut från djurstallarna. Projektets syfte var att inventera internationella lösningar för att minska ammoniakemissionen från nöt-, svin- och fjäderfästallar samt att arbeta fram ett informationsmaterial. Ammoniakemission från gödsel påverkas av ett antal faktorer. Kunskap om hur de olika faktorerna påverkar ammoniakemissionen ökar förståelsen för de åtgärder som kan göras. Faktorerna påverkar inte bara ammoniakemissionen från stallet utan även ammoniakkoncentrationen i stallet vilket har betydelse för arbets- och djurmiljön. Sju faktorer beskriver de förhållanden i gödseln som påverkar ammoniakemissionen; mängden kväve i gödseln, gödseltemperaturen, gödselns pH, enzymaktivitet på golvytorna, C/N-kvot i gödseln, adsorption av ammoniak och ammonium i strömedel samt syreinnehåll/vatteninnehåll i gödseln. Exempel på åtgärder som bygger på faktorer i gödseln är urindränering, kylning av gödseln, sänka pH i gödseln, torv i djupströbäddar samt torkning av fjäderfägödsel. Två faktorer behandlar gränssnittet mellan gödsel och luft; gödselbemängd area och exponeringstid. Exempel på åtgärder som bygger på faktorer i gränssnittet mellan gödsel och luft är att minska gödselarean samt urindränering som snabbt för ut urinen ur stallet. Fyra faktorer beskriver de förhållanden i luften som påverkar ammoniakemissionen; luftrörelser, lufthastighet, luftflöde och lufttemperatur. Luftrörelser och lufthastighet påverkar luftskiktet närmast gödselytan. Exempel på åtgärder är att förhindra luftläckage in genom utgödslingen samt att kyla inkommande luft under sommaren. Svenska inhysningssystem- och gödselhanteringssystem skiljer sig i vissa avseenden från utländska på grund av tradition, klimat och djurvälfärd. Detta gör att en del av de åtgärder som rekommenderas utanför Sverige inte kan användas i våra system. Samtidigt har många av de svenska systemen lägre ammoniakemission än de traditionella systemen i andra länder, exempelvis boxar med delvis spaltgolv för slaktgris och mekaniska skrapor jämfört med boxar med helspalt och lagring av gödsel under spaltgolvet. Det saknas uppgifter på ammoniakemission från ett flertal inhysningssystem i Sverige. Att använda utländska forskningsresultat innebär en stor osäkerhet. Ett annorlunda klimat och andra foderstater kan göra att ammoniakemissionen från utländska djurstallar skiljer sig från svenska djurstallar. Inhysnings- och gödselhanteringssystem i Sverige är för en del produktionsgrenar dessutom olika de utländska systemen. Eftersom utvecklingen inom animalieproduktionen i ett flertal länder i Europa bland annat går mot bättre djurmiljö är det även av internationellt intresse att ta fram säkra emissionsfaktorer för svenska djurstallar. Samtidigt bör emissionen av växthusgaser bestämmas eftersom inhysningssystem i framtiden kommer att värderas efter en helhetsbedömning av hur de påverkar miljön. Efter inventeringen har följande åtgärder bedömts ha störst potential vid ombygge eller nybygge; Djurstall för nötkreatur: - Planera och utforma stallet så att det blir liten gödselbemängd area. Exempelvis ger 15% reducering av gödselgångens area ca 20% lägre ammoniakemission. - Utforma helt golv med 3% lutning mot urindränering i mitten av gödselgången. Jämfört med ingen lutning och urindränering ger det 50% lägre ammoniakemission. - Frekvent rengöring av spaltgolvet med skrapa i kombination med spolning. Ammoniakemissionen minskar med ca 15% men vattenförbrukningen, 20 l per ko och dag, ökar behovet av lagringsvolym på gödselbehållaren. - Urindränering samt kylning av gödseln i gödselrännor i stall för uppbundna djur. Kylning med grundvatten minskar ammoniakemissionen med ca 20%, med värmepump blir effekten större. - Utforma djupströbäddsystem med gödselgång längs foderbordet. Djurstall för grisar: - Planera för bra boxfunktion och rena boxar. Ammoniakemissionen kan reduceras med ca 20% om spaltgolvsarean minskas från 40% till 25% av boxarean. - Minska den gödselbemängda arean i gödselkulvertarna genom att göra dem V-formade med sluttande väggar. Behöver testas och utvärderas i svenska stallar. - Kyla gödseln i kulvertarna med värmepump och kylslingor. Genom att sänka gödseltemperaturen med 5 oC minskar ammoniakemissionen med ca 30%. - Rena stalluften med biofilter eller skrubber. Biofilter minskar ammoniakemissionen med ca 65%, kemisk skrubber ca 95% och bioskrubber med ca 70% om all luft renas. Genom att rena minimiventilationen (ca 30% av frånluftkapaciteten) minskas ammoniakemissionen med 40% om luftrenarens effektivitet är ca 50%. - Utforma djupströbäddsystem för sinsuggor med kombinerade golvytor. Djurstall för fjäderfä: - Torkning av gödseln på gödselmattorna reducerar ammoniakemissionen med ca 50%. - Utgödsling av gödselbinge med gödselmatta i system med frigående höns. - Golv under ströbädd isoleras och konstrueras så att inte fukt tränger upp underifrån. - Tillsatsvärme vintertid i stallar med frigående höns. - Golvvärme i slaktkycklingstall minskar ammoniakemissionen med 50%. - Rena stalluften med biofilter eller skrubber (se ovan).

Authors/Creators:Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta
Title:Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2009
Number:2009:1
Number of Pages:90
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-00-9
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Keywords:ammoniakemission, djurstall, inhysningssystem, utgödslingssystem, tillsatsmedel, biofilter, skrubber
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-103
ID Code:4589
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Deposited By: Knut-Håkan Jeppsson
Deposited On:18 Mar 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits