Home About Browse Search
Svenska


GIS-metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö

en studie av Malmö - nordost

Rydell-Andersson, Kristin and Skärbäck, Erik (2010). GIS-metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Inom SLU har åtta så kallade parkkaraktärer tidigare utvecklats som redskap för analys av grönmiljöutveckling och det grönas betydelse för folkhälsan. Föreliggande rapport syftar till metodutveckling och visar hur man på ett enkelt sätt kan redovisa och analysera de åtta park-karaktärerna digitalt. GIS (Geografiskt Infor-mationssystem) är i detta sammanhang ett verktyg och utgångspunkt. Även fältstudier har gjorts för att se hur tillförlig GIS-datan faktiskt är. De åtta parkkaraktärerna är Rofylldhet, Vildhet, Artrikedom, Rymd, Allmänning, Lustgård, Centrum/Fest samt Kultur. Ur rapporten framkommer att GIS är ett hjälpmedel som enkelt och övergripande kan få fram data för vidare analys. Det finns dock en risk med systemet att allt för generaliserad information erhålls. GIS är i vissa frågor det mest precisa redskapet medan fältstudien i andra frågor ger den mest tillförlitliga informationen. Ingen metod utesluter den andra. Metoden har applicerats på en stadsdel i nordöstra Malmö för att där ta fram områdets åtta parkkaraktärer. Så småningom ska metoden även kunna appliceras på hela Malmö samt på andra städer. Genom att studera de åtta karaktärerna inom det utvalda området kan bland annat utläsas att den täta staden och trafikbullret är stora bakomliggande orsaker till att karaktärerna hålls tillbaka. Stadens täthet gör det svårt för vissa karaktärer att utvecklas då de är ytkrävande. När det gäller trafikbullret så hämmas de flesta karaktärer men spelar mindre roll till exempel inom karaktären Centrum/Fest. Genom att uppsöka denna karaktär finns också en medvetenhet och en acceptans för den högre ljudnivån som kan uppstå eller finnas på plats. Positivt i staden är till exempel artrikedomen som är utspridd över stora delar av Malmö. Kolonilotter, trädgårdar och vägrenar med flera gör sitt till den biologiska mångfalden. En skiktanalys har gjorts i GIS där det kan utläsas hur många av karaktärerna som finns inom samma geografi ska område. Ett par av de större parkerna innehåller flertalet av de åtta karaktärerna. Eftersträvansvärt för ett område är att inneha så många karaktärer som möjligt. Detta innebär att det i de flesta grönområdena finns mycket att tillföra i form av resterande karaktärer. Förslag till förbättringsåtgärder lämnas. Studier av karaktärer i stadsmiljö kombinerat med GIS skapar också möjligheter till nya tillämpningar. Som ett exempel har i rapporten medtagits en analys kring förskolors parkbesök. Intressant att studera är bland annat om samband finns mellan parkbesöken och karaktärstätheten. Genom GIS-metoden och dess utvecklande kan nya möjligheter uppstå kring förbättring av stadens utemiljö och i långa loppet invånarnas hälsa.

Authors/Creators:Rydell-Andersson, Kristin and Skärbäck, Erik
Title:GIS-metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö
Subtitle:en studie av Malmö - nordost
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:3
Number of Pages:38
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-10-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Comprehensive planning
Keywords:GIS , analysmetoder, parkkaraktärer, Malmö, grönområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-111
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-111
ID Code:4664
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:26 Apr 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits