Home About Browse Search
Svenska


Växtnäringsflöden och -balanser på gårdar med olika driftsinriktningar

en studie av 1300 svenska gårdar

Myrbeck, Åsa (1999). Växtnäringsflöden och -balanser på gårdar med olika driftsinriktningar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 30
[Report]

[img] PDF
42MB

Abstract

Växtnäringsbalanser är ett användbart verktyg om man vill få en överblick över växtnäringssituationen på en gård. Ett stort antal balanser har upprättats inom den svenska miljöinriktade lantbruksrådgivningen. Syftet med detta arbete har huvudsakligen varit att sammanställa resultaten från dessa balanser och visa hur framförallt över- eller underskott samt utnyttjandegrad för kväve, fosfor och kalium generellt ser ut på landets gårdar samt att peka på eventuella skillnader mellan olika driftsinriktningar. Syftet har också varit att undersöka hur faktorer som djurtäthet och gödselhanteringssystem påverkar växtnäringsbalanserna, framförallt vad gäller kväveutnyttjandet. Balanser från 1300 svenska gårdar samlades in från olika aktörer, bl.a. länsstyrelser och hushållningssällskap. Gårdarna delades in i grupper efter driftsinriktning, djurtäthet och gödselhanteringssystem. Resultaten för respektive grupp redovisas som kvartiler. Resultaten visar att variationen är stor vad gäller överskott och utnyttjandegrad för kväve, fosfor och kalium både mellan olika driftsinriktningar och mellan gårdar inom en och samma driftsinriktning. De olika driftinriktningarnas medianvärde för kväveöverskott per hektar och utnyttjandegrad är i fallande ordning: (flyt=flytgödsel, fast=fastgödsel, djs=djupströgödsel): Kväveöverskott per hektar: Mjölk, flyt > Höns > Mjölk, fast > Övrig nöt, flyt > Svin, flyt > Svin, fast > Svin, djupströ > Övrig nöt, fast > Övrig nöt djupströ > Växtodling Utnyttjandegrad: Växtodling > Svin, djupströ > Höns > Svin, flyt > Svin, fast > Övrig nöt, djupströ > Övrig nöt, fast, Övrig nöt, flyt och Mjölk, flyt > Mjölk, fast Ju större andel av gårdens areal som används för animalieproduktion och ju intensivare denna produktion bedrivs, desto högre överskott per hektar visar gårdens växtnäringsbalans. Gården tenderar också att få sämre utnyttjandegrad. Speciellt starkt var sambandet mellan överskott av växtnäring och djurtäthet för kväve. Jordart och näringstillstånd i marken tycks ha större påverkan på fosfor- och kaliumbalansen än på kvävebalansen. Inom svinproduktionen visade det sig att gårdar med flytgödselhantering hade högre utnyttjandegrad av kväve än gårdar med fastgödselhantering. När det gäller mjölkproduktionen kunde inga nämnvärda skillnader mellan olika hanteringssystem för stallgödsel påvisas. Gårdar med ekologisk mjölkproduktion hade i denna studie ett något bättre kväveutnyttjande än gårdar med konventionell mjölkproduktion. Beroende på skillnader i gårds struktur t ex andel hemmaproducerat foder och uppfödning av ungdjur är det dock svårt att utifrån resultaten klart visa vilken drifts form som är mest effektiv vad gäller växtnäringsutnyttjandet. För att växtnäringsbalanserna ska kunna användas som instrument för utvärdering av insatta åtgärder i driften samt för att de ska kunna användas för att jämföra effektiviteten i växtnäringsutnyttjandet mellan olika gårdar och gårdssystem bör gården i framtida balanser kompletteras med en uppdelning i en animalieproducerande del och en vegetabilieproducerande del.

Authors/Creators:Myrbeck, Åsa
Title:Växtnäringsflöden och -balanser på gårdar med olika driftsinriktningar
Subtitle:en studie av 1300 svenska gårdar
Series Name/Journal:Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
Year of publishing :1999
Number:30
Number of Pages:48
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1102-6995
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtnäringsbalanser, driftsinriktning, växtnäringsutnyttjande, djurtäthet, gödselhanteringssystem, kväveutnyttjande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-778
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-778
ID Code:5303
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits