Home About Browse Search
Svenska


Långsiktiga förändringar av jordbruksmarkens fysikaliska egenskaper

en studie av 10 svenska åkermarksprofiler

Moberg, Jonas (2001). Långsiktiga förändringar av jordbruksmarkens fysikaliska egenskaper. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 37
[Report]

[img] PDF
9MB

Abstract

Denna undersökning genomfördes med syftet att se om jordbruksmarkens fysikaliska egenskaper förändrats under de sista 40 åren. Det finns indikationer på att de ensidiga växtföljder, tunga maskiner och oorganiska gödselmedel det moderna jordbruket för med sig försämrar markens produktionsförmåga. I undersökningen valdes tio åkerjordar ut, som undersökts med avseende på ett flertal fysikaliska parametrar för ca 40 år sedan. Metoden som användes var att upprepa mätningar av framförallt skrymdensitet och genomsläpplighet och jämföra nya och gamla värden. Provplatserna som valdes ut var alla belägna på lerjordar på större brukningsenheter. Fem av platserna ligger i Uppland och fem i Skåne. Provtagningen skedde genom att en meter djupa gropar grävdes. Jordprover togs i intervall var tionde centimeter. Cylinderprover togs från fem nivåer, sex cylindrar per nivå, från markytan till 80 centimeters djup. Under provtagningen gjordes observationer på provplatsen. På laboratoriet torkades och maldes jordproverna före bestämning av kompaktdensitet, vissningsgräns, lerhalt, kornstorleksfördelning och glödförlust. Cylinderproverna mättades med vatten och undersökes genom avsugning till 1 m vp., och mätning av mättad genomsläpplighet. Därefter torkades proverna för att bestämma skrymdensitet och porositet. Genomsläppligheten i alven var signifikant lägre i prover tagna 1997 jämfört med de äldre provtagningarna. Skillnader i skrymdensitet mellan provtagningstillfällena var små och ej statistiskt signifikanta. Det är svårt att ange en säker orsak till att det uppmättes en lägre genomsläpplighet 1997 jämfört med ca 40 år tidigare. Möjliga förklaringar är jordpackning genom körning med tunga maskiner, eller minskad upptorkning p.g.a. förändrade växtföljder, framförallt genom minskad vallodling. Resultaten har dock en viss osäkerhet, då det metodmässigt är svårt att utföra mätningarna på samma sätt som gjorts långt tidigare. Ytterligare undersökningar behövs då en sänkt genomsläpplighet är en allvarlig indikation på att markens produktionsförmåga försämras.

Authors/Creators:Moberg, Jonas
Title:Långsiktiga förändringar av jordbruksmarkens fysikaliska egenskaper
Subtitle:en studie av 10 svenska åkermarksprofiler
Series Name/Journal:Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
Year of publishing :2001
Number:37
Number of Pages:18
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning
ISSN:1102-6995
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:markfysikaliska egenskaper, markens produktionsförmåga, profilundersökning, genomsläpplighet, förändring, provtagning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-336
ID Code:5326
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:23 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits