Home About Browse Search
Svenska


Utredning om effekterna på kväveutlakning vid övergång till ekologisk odling

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Bergström, Lars and Ulén, Barbro (2000). Utredning om effekterna på kväveutlakning vid övergång till ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 56
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I ekologisk odling är kväveintensiteten generellt lägre vilket verkar i riktning mot minskad utlakning. Samtidigt är odlingen helt beroende av organiskt kväve i form av stallgödsel och kvävefixerade grödor vilket leder till ökad risk för utlakning eftersom det är svårare att styra frigörelsen av kväve från det organiska materialet. Kväveutlakningens storlek beror därför i huvudsak på andra åtgärder som t.ex.: den enskilda växtodlingens utformning, bearbetningsstrategier, hur stallgödsel används och inte minst på den enskilde odlarens kunskaper, intresse och noggrannhet. Om den externa kvävetillförseln sker med baljväxter eller på annat sätt i ett väl utformat odlingssystem, har mindre betydelse. Den sammanfattade slutsatsen utifrån denna litteratur- och modellstudie måste bli att: - Det har inte gått att påvisa att en utökad ekologisk odling skulle bidra med någon säkerställd minskning av kväveutlakning utöver vad som kan åstadkommas med relativt små förändringar inom den konventionella odlingen. - Uttryckt som kilo utlakat kväve per hektar blev den genomsnittliga beräknade kväveutlakningen i flertalet fall något lägre i de ekologiska odlingssystemen, men skillnaden är osäker. Små förändringar av odlingsåtgärderna i endera odlingssystemet kan kasta om förhållandet. - Den beräknade utlakningen uttryckt per kilo skördat kväve (per producerad enhet) var högre i de ekologiska odlingssystemen än i de konventionella. - På lätta jordar klarar inget av de studerade odlingssystemen av att uppfylla EU-haltmålet på 10 mg N/l i avrinnande vatten. I de studerade ekologiska odlingssystemen utnyttjades redan flera av de nu kända motåtgärderna mot kväveutlakning, men trots det var de genomsnittliga kvävehalterna i avrinnande vatten höga. Den stora utmaningen för det framtida forsknings- och utvecklingsarbetet blir därför att försöka utveckla de ekologiska odlingsmetoderna ytterligare. I de konventionella systemen finns en betydande, ännu ej utnyttjad, potential att närma sig haltmålet med hjälp av t.ex. insådda fånggrödor och senarelagd bearbetning, men även i dessa odlingssystem krävs fortsatta forskningsinsatser.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Bergström, Lars and Ulén, Barbro
Title:Utredning om effekterna på kväveutlakning vid övergång till ekologisk odling
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2000
Number:56
Number of Pages:80
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, fosfor, ekologisk odling, utlakning, växtnäringsläckage, fångröda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-244
ID Code:5335
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits