Home About Browse Search
Svenska


Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N-börvärdesnivåer

resultat från södra Halland, perioden 1999-2001. - Kväveutlakning i frilandsodling av sallat och vitkål på sandig mojord med olika kvävegödslingsmodeller : resultat från södra Halland, perioden 1995-1997

Torstensson, Gunnar and Ekbladh, Göran (2002). Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N-börvärdesnivåer. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 62
[Report]

[img] PDF
521kB

Abstract

Undersökningens övergripande målsättning och syfte var att reducera kväveutlakningen vid odling av isbergssallat med hjälp av en praktiskt användbar metod för styrning av kvävegödslingen i enighet med grödans behov. Detta innefattar följande punkter: - belysa hur långt behovsnivån kan sänkas utan att äventyra odlingssäkerhet och skördeutfall - belysa de prövade behovsnivåernas inverkan på kväveutlakningen - belysa vilken roll en eftersådd fånggröda kan spela för att ytterligare reducera kväveutlakningen - belysa kväveupptagets horisontella fördelning (i resp. mellan raderna) I ett 3-årigt försök på sandig grovmo i södra Halland studerades kväveutlakning och skördeutfall vid odling av isbergssallat odlad i två kulturer per år. Alla led N-gödslades med en radmyllad startgiva om 30 kg H/ha vid resp. plantering. Kvävegödslingen i övrigt doserades enligt en variant av den s.k. börvärdesmetoden som byggde på att summan av mineralkväve i marken (0-30 cm) och tillförseln av gödselkväve 5-6 veckor efter klantering skulle uppgå till ett visst minimivärde. De tre börvärden som tillämpades i kultur 1 var 120 (B120), 100 (B100) resp. 80 (B80) kg N/ha. I ett fjärde led, med börvärde = 100, såddes höstråg som fånggröda efter skörd (B100 + fg). Börvärdena till kultur 2 var genomgående 10 kg N/ha lägre. Den totala medeltillförseln av gödselkväve i de tre leden utan fånggröda uppgick till 106, 82 resp. 59 kg N/ha till kultur 1, och 69, 56 resp. 43 kg N/ha till kultur 2. I ledet med fånggröda minskade kvävegödslningsbehovet med i medeltal ca 7 kg N/ha och kultur de år då fjolårets fånggröda brukats ned på våren. ---- Kunskaperna om kväveutlakningen i och efter frilandsodling av grönsaker under svenska förhållanden har varit tämligen små. Beroende på om kulturen är kort- eller långväxande (skördetiden) kan man förvänta sig olika effekter på utlakningsrisken. Den totala tillförseln av gödselkväve liksom tillförselns fördelning i tiden kan påverka grödans utnyttjande av tillgängligt kväve samt hög grad risken för utlakningsförluster under växtperioden. Det senare gäller speciellt i bevattnade odlingar där risken för avrinning från rotzonen under sommaren kan vara betydande. Mängden kvarlämnade skörderester liksom jordbearbetningar efter skörd har troligen också betydelse frigörelsen av utlakningsbart kväve under hösten. Resultat från pågående försök vid bl.a. Mellby visar att senareläggning av all jordbearbetning på hösten påtagligt minskar höstmineraliseringen av kväve. Jämförelser med fånggrödor i spannmålsodling antyder att mer än hälften av den utlakningsminskning som har uppmätts kan bero på den ändrade bearbetningsrutinen vid fånggrödeodling. På grund av de befarade praktiska svårigheterna att använda fånggröda anlades ingen insådd fånggröda i något av huvudleden. Användningen av fånggröda torde dock behöva undersökas närmare i speciella studier. Projektet syftar att ge en första inblick i utlakningsriskerna i fältmässig grönsaksodling och förhoppningsvis ge ledtrådar om vilka typer av åtgärder som kan reducera utlakningsriskerna.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Ekbladh, Göran
Title:Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N-börvärdesnivåer
Subtitle:resultat från södra Halland, perioden 1999-2001. - Kväveutlakning i frilandsodling av sallat och vitkål på sandig mojord med olika kvävegödslingsmodeller : resultat från södra Halland, perioden 1995-1997
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2002
Number:62
Number of Pages:29
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, utlakning, växtnäringsläckage, fånggröda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-242
ID Code:5347
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits