Home About Browse Search
Svenska


Ekologisk odling

utlakningsrisker och kväveomsättning : ekologiska odlingssystem med resp. utan djurhållning på sandig grovmo i södra Halland : resultat från perioden 1991-2002

Torstensson, Gunnar (2003). Ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 72
[Report]

[img] PDF
384kB

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultat från det långliggande projektet "Ekologisk odling - utlakningsrisker och kväveomsättning". Projektet har bedrivits med medel från SLU, SJFR och Jordbruksverket. I denna rapport presenteras resultat från "odlingssystem med och utan djur på sandjord", vid Mellby försöksstation i Halland. Redovisningen består av två sammanvävda delar, dels resultaten från elva försöksår (1991-2002) från odlingssystemet "med djurhållning", och dels resultaten från odlingssystemet "utan djurhållning", från dess start 1997/98 och fram till 2002. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av ekologisk odling i realistiska odlingssystem. Vid utformningen av odlingsåtgärder mm har man redan från början försökt att införliva de samlade kunskaperna från olika mer specifikt inriktade utlakningsstudier i för trakten verklighetsnära växtföljder och odlingssystem. Detta har bl.a. inneburit att all stallgödsel (huvudsakligen nötflytgödsel) i odlingssystemet med djurhållning spridits på våren eller tidigt på sommaren till växande gröda. Detta medför klart lägre totala utlakningsförluster och bättre växtnäringsutnyttjande än om en del av gödseln hade spridits på hösten. Det innebär också att resultaten speglar ett kanske mer optimerat system än som alltid föreligger i praktiken. Projektets övergripande mål är att klarlägga de möjliga miljövinster som kan nås med ekologisk odling med tanke på odlingens inverkan på vattensystemen. Dessutom skall följande moment särskilt beaktas. - Belysa kväveutlakningens storlek i ekologiska odlingssystem - Belysa fosfor och kaliumutlakningen. På de lätta jordarna i södra Halland är ofta kalium en bristvara, varför kaliumutlakningen kan bli av betydelse för den långsiktiga bördigheten i ekologiska odlingssystem utan regelbunden kaliumgödsling. - Utveckling av odlingsmetoder som ger bästa möjliga försörjning av kväve med hjälp av kvävefixerande grödor och genom hushållning med det recirkulerande kvävet. Odlingsmetoder och grödval måste avpassas till marktyp, klimat och, om så är möjligt, till de årliga väderleksförhållandena. Detta innebär att tillämpade odlingsåtgärder inte nödvändigtvis förblir statiskt lika över tiden. Om resultaten visar att en åtgärd inte leder till optimalt kväveutnyttjande kommer anpassning av försöksplanen att övervägas efter noggrann analys av orsaken till problemet. - Belysa återmineraliseringen av fixerat kväve och efterföljande grödors utnyttjande av detta kväve. - Belysa ammoniakemissionen omfattning i samband med stallgödselspridning vid olika spridningssituationer. - Belysa kvävefixeringens omfattning och odlingssystemens växtnäringshushållning. Projektet avser en långsiktig prövning av de ekologiska odlingssystemens utlakningsbenägenhet, allmänna växtnäringshushållning och uthållighet. Projektet ska även tjäna som åskådningsobjekt för ekologisk odling som sådan.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar
Title:Ekologisk odling
Subtitle:utlakningsrisker och kväveomsättning : ekologiska odlingssystem med resp. utan djurhållning på sandig grovmo i södra Halland : resultat från perioden 1991-2002
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2003
Number:72
Number of Pages:46
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, utlakning, ekologisk odling, fosfor, kalium, växtnäringsläckage, avrinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-237
ID Code:5361
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits