Home About Browse Search
Svenska


Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002

årsrapport till det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark, delprogram pesticider

Kreuger, Jenny and Holmberg, Helena and Kylin, Henrik and Ulén, Barbro (2003). Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 77
[Report]

[img] PDF
341kB

Abstract

Inom ramen för det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark har under 2002 förekomsten av bekämpningsmedel undersökts i jordbruksbäckar från fyra typområden (dvs. små jordbruksdominerade avrinningsområden), i grundvatten från ett typområde, i två åar och i nederbörd från en lokal. Varje vattenprov har analyserats på mellan 66 och 78 enskilda substanser (totalt 9 735 enskilda mätningar). Av dessa var 56 substanser registrerade för försäljning i Sverige under 2002 och utgjorde ca 90% av den totala försäljningen av ogräs-, svamp- och insektsmedel inom jordbruk och trädgård. De övriga substanserna som analyserades har antingen varit registrerade tidigare, men är fortfarande vanligt förekommande i svenska vatten och/eller finns upptagna som prioriterat ämne inom EU:s Ramdirektiv för vatten. Några substanser är också nedbrytningsprodukter till vanligt förekommande ogräsmedel. För att undersöka odlingens inflytande på förekomsten av bekämpningsmedel i vatten har också lantbrukare verksamma inom de fyra typområdena intervjuats och information om grödor och bekämpningsmedelsanvändning har samlats in. • I jordbruksbäckarna i de fyra typområdena återfanns sammanlagt 42 bekämpningsmedel och 5 nedbrytningsprodukter vid ett eller flera tillfällen. Högsta koncentrationen av en enskild substans var 6,6 μg/l som medelhalten under en vecka. Den sammanlagda halten i bäckarna varierade mellan nära detektionsgränsen och 9,8 μg/l. • I de två skånska åarna återfanns 23 bekämpningsmedel och 4 nedbrytningsprodukter. • De vanligaste förekommande bekämpningsmedlen i ytvatten i halter över 0,1 μg/l var glyfosat, bentazon, isoproturon och MCPA, samtliga ingår i produkter med stor försäljning i Sverige. • Åtta bekämpningsmedel överskred vid ett eller flera tillfällen det gränsvärde för akvatisk miljö som återfunnits i litteraturen. Flest överskridanden hade ogräsmedlen isoproturon, MCPA, mekoprop och cyanazin. För sju av insektsmedlen (främst pyretroider) ligger detektionsgränsen högre än gränsvärdet, varför ingen riskbedömning kan göras för dessa substanser. För 20 substanser saknades uppgifter om gränsvärde. • I grundvatten från ett av typområdena återfanns 13 bekämpningsmedel och 2 nedbrytningsprodukter. Fyra substanser överskred vid något tillfälle dricksvattengränsvärdet på 0,1 μg/l. • I nederbörd från en lokal på Söderåsen i Skåne återfanns 28 bekämpningsmedel och 3 nedbrytningsprodukter. För sju av bekämpningsmedlen har användningen upphört i Sverige sedan 5-10 år tillbaka, men med fortsatt användning på kontinenten. • Transporten av bekämpningsmedel i jordbruksbäckarna i procent av använd mängd på åkrar inom områdena (transportförlusten) var generellt sett högst från de två mellansvenska områdena (0,20% och 0,16%). Från de två sydsvenska områdena var transportförlusterna lägre (0,09% och 0,06%). Skillnaderna mellan de olika områdena kan bero på regionala olikheter i bland annat jordar och klimat, men också på regionala skillnader i säkerhetsrutiner vid hantering och spridning av bekämpningsmedel. • Resultaten från typområdet i Skåne visar att halterna i bäcken har minskat med över 90% sedan undersökningarna inleddes i början av 1990-talet.

Authors/Creators:Kreuger, Jenny and Holmberg, Helena and Kylin, Henrik and Ulén, Barbro
Title:Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002
Subtitle:årsrapport till det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark, delprogram pesticider
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2003
Number:77
Number of Pages:66
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Keywords:bekämpningsmedel, ytvatten, grundvatten, nederbörd, bekämpningsmedelsrester, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-213
ID Code:5377
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:14 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits