Home About Browse Search
Svenska


Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2003

Kreuger, Jenny and Törnquist, Mirja and Kylin, Henrik (2004). Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 81
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Under 2003 har förekomsten av bekämpningsmedel undersökts i jordbruksbäckar och grundvatten från fyra typområden, i två åar, i sediment från de fyra typområdena och de bägge åarna samt i nederbörden från en lokal. Detta har skett inom ramen för det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark och luft. Varje vattenprov har analyserats på mellan 69 och 81 enskilda substanser och varje sedimentprov har analyserats på 53 enskilda substanser. Totalt har 96 olika substanser analyserats varav 11 nedbrytningsprodukter. Av de undersökta substanserna var 61 substanser registrerade för försäljning under 2003 och utgjorde ca 90% av den totala försäljningen av ogräs-, svamp-, insekts- och betningsmedel inom jordbruk och trädgård. Totalt har 9310 enskilda mätningar genomförts. Lantbrukare verksamma inom de fyra typområdena har intervjuats och information om grödor och bekämpningsmedelsanvändning har samlats in. • I jordbruksbäckarna i de fyra typområdena återfanns sammanlagt 35 bekämpningsmedel och 5 nedbrytningsprodukter vid ett eller flera tillfällen. Högsta koncentrationen av en enskild substans var 25 μg/l som medelhalten under en vecka. Den sammanlagda halten i bäckarna varierade mellan nära detektionsgränsen och 28,3 μg/l. • I de två skånska åarna återfanns 33 bekämpningsmedel och 3 nedbrytningsprodukter. • De vanligaste förekommande bekämpningsmedlen i ytvatten i halter över 0,1 μg/l var glyfosat och bentazon. • Tio bekämpningsmedel överskred vid ett eller flera tillfällen de svenska riktvärden för akvatisk miljö som tagits fram av Kemikalieinspektionen under 2004. • I sediment har fem bekämpningsmedel återfunnits. Av dessa återfanns endast glyfosat i halter över bestämningsgränsen. • I nederbörd vid en lokal i Skåne återfanns 32 bekämpningsmedel och 4 nedbrytningsprodukter. För tio av bekämpningsmedlen har användningen upphört i Sverige men sex stycken av dem har fortsatt användning på kontinenten. • Transporten av bekämpningsmedel i jordbruksbäckarna i procent av använd mängd på åkrar inom områdena (transportförlusten) varierade från 0,02% till 0,12%. • Transportförlusterna för enskilda substanser varierade mellan mindre än 0,01% och 0,67%. Högst transportförlust beräknades för bentazon och mekoprop.

Authors/Creators:Kreuger, Jenny and Törnquist, Mirja and Kylin, Henrik
Title:Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2003
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2004
Number:81
Number of Pages:83
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Keywords:bekämpningsmedel, ytvatten, grundvatten, bekämpningsmedelsrester, nederbörd, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-231
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-231
ID Code:5381
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:20 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits