Home About Browse Search
Svenska


Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten

förslag på utformning och redogörelse för underlag

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny (2004). Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 83
[Report]

[img] PDF
376kB

Abstract

Svensk miljöpolitik inom olika områden baseras på 15 miljömål antagna av riksdagen i april 1999. Kemikalieinspektionen (KemI) är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljökvalitetsmålet ska vara uppfyllt inom en generation och sex delmål har tagits fram för att uppnå det övergripande målet till år 2020. Uppföljningen av miljömålet Giftfri miljö sker bland annat genom utveckling och användning av indikatorer. Med lämpliga indikatorer ska bl. a. risker med påträffade halter av naturfrämmande ämnen kunna rapporteras och presenteras på ett överskådligt sätt. Eftersom användning av bekämpningsmedel innebär ett avsiktligt utsläpp i miljön av kemiska ämnen som avser att motverka och förebygga djur, växter eller andra organismer, är det speciellt viktigt att följa upp deras spridning och förekomst. Olika faktorer bidrar till att bekämpningsmedel som används i ett område kan transporteras till intilliggande vattendrag. Omfattande mätningar i ytvatten utförs i dagsläget inom ramen för nationell miljöövervakning av SLU, men en hel del mätningar av bekämpningsmedelsrester genomförs också av miljökontor, kommuner och andra aktörer runt om i landet. För att kunna relatera de uppmätta halterna i ytvatten till den potentiella risk de innebär för akvatiska organismer i vattenmiljön har riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten tagits fram under ledning av KemI. På förslag från KemI ska det nu också undersökas om de nya riktvärdena även kan nyttjas för att utveckla indikatorer. Detta som ett led i arbetet med att skapa en helhetsbild av ytvattenkvalitet och att presentera trender och utvecklingen mot miljömålet giftfri miljö. Befintliga rutiner för dataförsörjning i miljöövervakningsprogrammet är goda. Det dataunderlag som en indikator i dagsläget kan baseras på skapas med kontinuitet och resultaten har år från år hög jämförbarhet. De typområden där undersökningarna utförs representerar större jordbruksområden i Sverige. Begränsande för miljöövervakningsprogrammets kvalitet och kapacitet i fråga om att skapa ett fullgott indikatorunderlag är svårigheterna att detektera vissa substanser i halter ned till riktvärden samt avsaknad av riktvärden för ett antal äldre och nyare substanser som påvisats i vattenmiljön. Med beaktan av kvalitet och kvantitet på all insamlad, tillgänglig primärdata från ytvattenprovtagning, bör en generalindikator baserad på resultat från de fyra typområdena samt på de två sydsvenska åarna utformas. Först när ett mer integrerat och utvecklat tillvägagångssätt är implementerat också i den övervakning som sker på regional nivå kan allt insamlat underlag från t.ex. kommuner, länsstyrelser och vattenförbund ligga till grund för ett indikatorsystem. I rapporten presenteras fem förslag till indikator för bekämpningsmedel i ytvatten som underlag till uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Indikatorer kan utformas som enskilda variabler, statistiska storheter eller i form av index. Två av de fem föreslagna indikatorerna utgörs av indexberäkningar som sammanfattar en komplex uppsättning relevanta variabler i två enkla uppföljnings- och presentationsredskap, med avseende på förekomst av bekämpningsmedel i ytvatten.

Authors/Creators:Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny
Title:Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten
Subtitle:förslag på utformning och redogörelse för underlag
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2004
Number:83
Number of Pages:45
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Keywords:bekämpningsmedel, riktvärde, indikator, toxicitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-229
ID Code:5383
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:20 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits