Home About Browse Search
Svenska


Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag

Ulén, Barbro and Fölster, Jens (2005). Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 84
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

• I 12 vattendrag, med minst 30 procent jordbruksmark i avrinningsområdet, har närsaltskoncentrationer och trender undersökts under de båda perioderna 1983-2003 och 1993-2003. Kväve och fosfor delades upp i oorganiskt kväve, organiskt kväve, "fosfatfosfor" (molybdatreaktiv fosfor) och övrig fosfor. • Trendanalyser utfördes med ickeparametriska metoder, "Theils slope" och "Seasonal- Kendall", dels på uppmätta halter och dels efter flödesnormering med en robust ickelinjär metod (LOWESS). Sambandet mellan närsalter och övriga parametrar analyserades med en multivariat metod (PLS). • Nitrathalterna var nästan fyra gånger högre i Skåne än i Mellansverige men hade samma säsongsvariation. Totalfosforhalterna var generellt högre i Skåne än i övriga delar av landet, Mälarens tillflöden undantagna, till följd av de höga fosfathalterna. De högsta fosforkoncentrationerna uppmättes i Skåne under sommaren och i andra delar av landet under höst eller vår. • Hälften av de 12 undersökta vattendragen hade signifikant förändrade närsaltskoncentrationer under 1983-2003. Trendanalyserna visade att nitrathalterna ofta hade minskat med ett eller ett par procent per år i Skåne, men långsammare i vattendrag belägna längre norrut. Samtidigt som nitrathalterna minskade ökade halten organiskt bundet kväve i flera fall, tillsamman med halten organiskt material. Fraktionen övrig fosfor minskade samtidigt, medan fosfatfosforhalten ökade i vissa vattendrag och minskade i andra. • Klimatförändringarna antas innebära en ökad kvävemineralisering och därmed ökande nitrathalter i vattendragen. Fler extrema klimatsituationer antas öka fosforhalterna. Antalet snösmältningar på jordbruksmark har ökat vid ett par klimatstationer (Uppsala och vid Såtenäs SO om Vänern). Detta skulle kunna ha öka erosionen, och därmed fraktionen övrig fosfor, men i närbelägna vattendrag har utvecklingen snarast varit den motsatta. • Vattenflödet kan bara förklara en mindre del av variationerna i näringshalter. För oorganiskt kväve indikerade PLS-analysen att halterna i första hand styrs av höga halter vid höga flöden, men ansamling och oxidation till nitrat i marken kan också vara en viktig faktor för om det uppträder höga nitrathalterna i vattnet, på samma sätt som oxidationen till sulfat. För fosfat rådde det motsatta förhållandet, med höga halter främst vida låga flöden, vilket indikerar punktutsläpp som den viktigaste källan • Resultaten antyder att åtgärder för att minska växtnäringsförluster från jordbruket i flera av avrinningsområdena kan ha haft effekt. Man skulle dock behöva studera hur odlingen och punktutsläppen förändrats för att kunna dra säkra slutsatser. De trender av minskande närsalthalter som kunde detekteras var svaga och för att miljömålen ska kunna uppnås måste åtgärderna för att minska belastningen av närsalter på vattendragen intensifieras.

Authors/Creators:Ulén, Barbro and Fölster, Jens
Title:Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2005
Number:84
Number of Pages:25
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:ytvatten, kväve, fosfor, närsalter, jordbruksmark, klimat, vattenflöde, växtnäringsläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-255
ID Code:5384
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:26 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits