Home About Browse Search
Svenska


Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004

årsrapport för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2005). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 86
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Inom programmet Typområden på jordbruksmark bedrivs mätningar i ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområden. Ett av syftena är att undersöka jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten genom att mäta växtnäringsförlusterna i både yt- och grundvatten och inventera lantbrukarnas odlingsåtgärder regelbundet. Programmet ingår i den svenska miljöövervakningen på jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. I följande rapport redovisas resultat från programmet för det agrohydrologiska året 2003/2004. Under året har mätningar pågått i ett 20-tal typområden, varav åtta områden undersökts inom ramen för den nationella miljöövervakningen med SLU som anvarig utförare. I övriga typområden ansvarar länsstyrelsen i respektive län för undersökningarna. Rapporten redovisar bl.a. flödesvägda årshalter, transporter och avrinning för varje typområde medan klimat redovisas översiktigt för olika delar av Sverige. Den låga nederbörden hösten 2003 gav upphov till både låga markvattenhalter och grundvattennivåer, och gjorde också att flödena i flertalet bäckar blev låga. Avrinningen kom inte igång förrän i slutet av året, men i samband med det uppmättes årets högsta halter av främst kväve i vissa typområden. Temperaturen under året och nederbördens fördelning har stor betydelse för variationen av utlakning av framförallt kväve. Den varma hösten skapade gynnsamma förhållanden för kvävemineralisering, men den låga avrinningen gav inte upphov till någon betydande utlakning. Koncentrationen av fosfor i utloppet från avrinningsområdena beror däremot mera på jordarten i området, än på t.ex. andel åkermark eller temperatur, och en lika tydlig geografisk skillnad i fosforutlakningen kunde inte ses som för kväve. Endast för ett fåtal typområden uppmättes högre halter av kväve och fosfor än medel för mätperioden. Den låga avrinningen i kombination med låga halter för flertalet typområden gjorde att även transporterna blev måttliga, både för kväve och fosfor. Merparten av transporten av kväve och fosfor från typområdena utgjordes av utlakning från åkermark. Fosfor påverkades däremot till större del än kväve av andra näringskällor, t.ex. enskilda avlopp.

Authors/Creators:Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger
Title:Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004
Subtitle:årsrapport för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2005
Number:86
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbruksmark, avrinning, växtnäringsläckage, utlakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-278
ID Code:5386
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:07 Dec 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits