Home About Browse Search
Svenska


Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten

utveckling och utvärdering av indikatorer baserade på riktvärden och miljöövervakningsdata

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny (2005). Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 88
[Report]

[img] PDF
669kB

Abstract

Svensk miljöpolitik inom olika områden baseras på 15 miljökvalitetsmål antagna av riksdagen i april 1999. Kemikalieinspektionen (KemI) är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Uppföljningen av miljömålet Giftfri miljö sker bland annat genom utveckling och användning av indikatorer. Med lämpliga indikatorer ska bl. a. risker med påträffade halter av naturfrämmande ämnen kunna rapporteras och presenteras på ett överskådligt sätt. Eftersom användning av bekämpningsmedel innebär ett avsiktligt utsläpp i miljön av kemiska ämnen som avser att motverka och förebygga djur, växter eller andra organismer som kan skada grödor, är det speciellt viktigt att följa upp spridning och förekomst av bekämpningsmedel. Olika faktorer bidrar till att bekämpningsmedel som används i ett område kan transporteras till intilliggande vattendrag. Systematiska mätningar i ytvatten utförs inom ramen för den nationella miljöövervakningen, men vissa mätningar av bekämpningsmedelsrester genomförs också av kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och andra aktörer runt om i landet. För att kunna relatera uppmätta halter av bekämpningsmedel i ytvatten till den potentiella risk de innebär för akvatiska organismer i vattenmiljön har riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten tagits fram av Kemikalieinspektionen (KemI). På förslag från KemI ska det nu också undersökas om de nya riktvärdena kan nyttjas även för att utveckla indikatorer. Detta som ett led i arbetet med att skapa en helhetsbild av ytvattenkvalitet och att presentera trender och utvecklingen mot miljömålet Giftfri miljö. Befintliga rutiner för dataförsörjning inom miljöövervakningsprogrammet är goda. Det dataunderlag som en indikator i dagsläget kan baseras på skapas med kontinuitet och resultaten har år från år hög jämförbarhet. De typområden där undersökningarna utförs representerar större jordbruksområden i Sverige. Begränsande faktorer är dock svårigheterna att detektera vissa substanser i halter ned till riktvärdet samt avsaknad av riktvärden för ett antal äldre och nyare substanser som påvisats i vattenmiljön. Tre indikatorer för uppföljning av förekomst av bekämpningsmedel i ytvatten har i en tidigare rapport bedömts som intressanta för en fördjupad analys och utveckling. Indikatorer kan utformas som enskilda variabler, statistiska storheter eller i form av index. Med index kan komplexa uppsättningar av data och relevanta variabler sammanfattas i ett enkelt tal. I föreliggande rapport utvecklas de tre indikatorerna, varav två indexmetoder hämtade från USA och Canada (indikator B & C). Indikatorerna har utvecklats och utvärderats baserat på resultat från undersökningar inom Vemmenhögsprojektet (1993-2004), samt med miljöövervakningsdata från fyra typområden (2002-2004). Sammanfattningsvis visar denna fördjupade genomgång att det finns både för och nackdelar med de bägge indexmetoderna, vilket kan hänföras till den metodik som beräkningarna bygger på. Överlag visar ändå genomgången att den indikator som bygger på det amerikanska indexet (indikator B) är att föredra då metoden dels är mindre känsligt för ändringar vad gäller antalet undersökta substanser och dels är enklare att tolka och förklara i text och bild. Indikator A, ”Påträffade substanser” ger en enkel men översiktlig bild av generell pesticidförekomst i ytvatten och kan därför utgöra ett bra komplement till en indexbaserad indikator. En förutsättning för att indikatorerna ska kunna användas som underlag vid uppföljning av miljömålet i ett längre perspektiv är dock att de substanser som nyregistreras på den svenska marknaden får ett riktvärde.

Authors/Creators:Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny
Title:Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten
Subtitle:utveckling och utvärdering av indikatorer baserade på riktvärden och miljöövervakningsdata
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2005
Number:88
Number of Pages:36
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Keywords:bekämpningsmedel, ytvatten, indikator, riskvärdering, riktvärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-275
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-275
ID Code:5388
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:23 Nov 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits