Home About Browse Search
Svenska


Typområden på jordbruksmark i Västra Götaland

utvärdering av undersökningar utförda 1988-2006

Kynkäänniemi, Pia and Kyllmar, Katarina (2007). Typområden på jordbruksmark i Västra Götaland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 100
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I Västra Götalands län har tre små jordbruksdominerade avrinningsområden, s.k. typområden, undersökts inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark för sambandet mellan odling och växtnäringsförluster till vatten. Undersökningarna har pågått sedan 1988 i två av typområdena och sedan 1993 i det tredje. Utflödet av näringsämnen har mätts kontinuerligt i bäcken och intervjuer med lantbrukarna om odlingen på fälten har skett med olika tidsintervaller. Typområdena är lokaliserade i slättbygden men odlingsinriktningen varierade mellan typområdena. Grödfördelningen i typområde O14 var likartad den för regionen, med måttlig andel vall och lika fördelning mellan vårspannmål och höstspannmål. Även stallgödseltillförsel, gödsling och skördar var i samma nivåer som för regionen. I typområde O17 på gränsen till skogsbygden, var andelen vall och vårspannmål högre. Gödsling och skördar var generellt lägre än för regionen. Typområde O18 karakteriserades av odling av spannmål, främst höstspannmål. Vall odlades nästan inte alls. Typområdet hade de största skördarna och de högsta gödslingsnivåerna av både kväve och fosfor. Tillförseln av stallgödsel var däremot liten. Förlusterna av kväve varierade mellan 1000 och 2200 kg/km2, störst var de i typområde O18 med lerjord och intensiv spannmålsodling. Minst var de i typområde O17 där andelen åkermark är mindre och odlingen bedrivs mer extensivt. Förlusterna av fosfor, som varierade mellan 19 och 91 kg/km2, var även de störst för O18 och minst för O17. Grödfördelningen i regionen förändrades måttligt i undersökningsperioden. Andelen träda ökade 1995 och från 2001, då miljöersättning för minskat kväveläckage kunde fås, ökade odlingen av fånggröda. I typområdena odlades fånggröda på 19-25 % av arealen i typområden vid den senaste odlingsinventeringen (2006). Andelen vall minskade i typområde O14, medan den i O17 var högre 2006 jämfört med 1999. Även stallgödseltillförseln minskade i O17. För typområde O17 var det även en signifikant nedåtgående trend för totalkväve, men däremot inte för totalfosfor. De två andra typområdena hade ingen trend för vare sig totalkväve eller totalfosfor.

Authors/Creators:Kynkäänniemi, Pia and Kyllmar, Katarina
Title:Typområden på jordbruksmark i Västra Götaland
Subtitle:utvärdering av undersökningar utförda 1988-2006
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2007
Number:100
Number of Pages:38
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtnäringsläckage, förluster, ytvatten, jordbruksmark, gödsel, växtnäring, avrinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-266
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-266
ID Code:5398
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Nov 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits