Home About Browse Search
Svenska


Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2007

Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2008). Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2007. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 104
[Report]

[img] PDF
576kB

Abstract

Rapporten redovisar resultat från den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel år 2007. Under året har ytvattenprover, grundvattenprover och sedimentprover tagits i fyra små jordbruksdominerade avrinningsområden, s.k. typområden. Dessa är belägna i Östergötland, Västergötland, Halland och Skåne. Det ingår också ytvatten- och sedimentprovtagning i två åar i Skåne, och dessutom samlas regnvatten in från en plats på Söderåsen. Provtagningen fungerade bra under året och totalt togs 112 ytvattenprover, 64 grundvattenprover, sex sedimentprover och 12 regnvattenprover. Dessa analyserades på 46-82 olika växtskyddsmedel. Inom typområdena intervjuades lantbrukarna för att samla in information om grödor och användning av växtskyddsmedel. I ytvatten från typområdena hittades mellan 30 och 45 % av de substanser som analyserades. Varje prov innehöll minst två olika ämnen och som mest påträffades 23 ämnen i ett och samma prov. Den högsta halt som påträffades i ett veckoprov var 12,8 μg/l och hittades i Skåneområdet. Under den vecka som provet representerar kom det mycket nederbörd. De flesta veckoprov hade en sammanlagd halt på under 4 μg/l. Transporten av växtskyddsmedel från typområdena var i samtliga fall högre än år 2006. Det förklaras av att säsongen 2007 var ovanligt nederbördsrik. Växtskyddsmedel påträffades i grunvattnet från tre av de fyra typområdena. Östergötland var det område där inga västdkyddsmedel detekterades. Flest ämnen hittades i Skåne, vilket följer samma mönster som tidigare år. Metalaxyl påträffades i en halt över 0,1 μg/l vid ett tillfälle i typområdet i Halland. Det var det enda tillfället då EU:s kvalitetsnorm för grundvatten överskreds. I vattenproverna från de två skånska åarna påträffades nära 50 % av de analyserade substanserna. Den högsta sammanlagda halten var 4,7 μg/l. Överskridanden av riktvärden skedde i 35 % av de analyserade ytvattenproverna (typområden och åar sammantaget). Flest överskridanden uppmättes för ämnena diflufenikan och MCPA. En av indikatorerna inom miljömålet "Giftfri miljö" bygger på halter av bekämpningsmedel i förhållande till sitt respektive riktvärde, beräkning av indikatorn för perioden 2002-2007 finns i rapporten. Regnvattenprovtagningen visade att 33 substanser påträffats under säsongen, vilket är något färre än föregående år. Prosulfokarb var den substans som oftast påvisats i förhöjda halter i nederbörd under perioden 2002-2007, ämnet har påträffats i en maxhalt på 1,6 μg/l under årets provtagning.

Authors/Creators:Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny
Title:Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2007
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2008
Number:104
Number of Pages:50
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtskyddsmedel, bekämpningsmedelsrester, ytvatten, grundvatten, sediment, nederbörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-257
ID Code:5402
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:27 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits