Home About Browse Search
Svenska


Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008

Kreuger, Jenny and Graaf, Sarah and Patring, Johan and Adielsson, Stina (2009). Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 110
[Report]

[img] PDF
700kB

Abstract

Den nuvarande miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) är främst inriktad mot att undersöka eventuellt läckage av växtskyddsmedel som används inom jordbruket. Däremot saknar vi kunskap om hur dessa medel uppträder i miljön vid användning inom trädgårdsodlingen. I vissa delar av södra Sverige finns betydande områden med frilandsodling av bär, frukt och grönsaker, samt växthusanläggningar. Växthus har i vissa sammanhang betraktats som 'slutna miljöer'. Detta har gjort att man inte alltid haft samma höga krav när man bedömt risken för skadliga effekter i omgivande vatten av växtskyddsmedel som används i just växthus jämfört med användning på våra åkrar. Syftet med undersökningen var att utveckla kunskapen om eventuellt läckage av växtskyddsmedel som används inom frilandsodling av trädgårdsgrödor och i växthus till vatten. Undersökningen, som genomfördes under 2008, är den hitintills mest omfattande när det gäller antalet undersökta växtskyddsmedel i svenska vattendrag. Analyserna omfattade 126 enskilda substanser, varav 39 inte undersökts tidigare inom den nationella miljöövervakningen. I undersökningen ingick provtagning i vattendrag från sex områden med betydande odling av trädgårdsgrödor. Frilandsodling av bär förekom i avrinningsområdet i SÖ Småland, grönsaker i NÖ Skåne och frukt i SÖ Skåne. Växthusodling förekom i avrinningsområdet i V Skåne och NV Skåne. I dessa områden togs ett tiotal prover per område under perioden maj-oktober 2008. Därutöver analyserades ett tjugotal vattenprover från ett av de områden som ingår i den ordinarie miljöövervakningen (område N 34 i Halland). Ett fåtal prover togs också på överskottsvatten från växthus. Totalt påträffades 78 av de 126 substanser som ingick i undersökningen, med en spridning på mellan 24 och 44 substanser i vatten från de enskilda områdena. Flest substanser och högre halter påträffades i området med intensiv grönsaksodling i NÖ Skåne, från området i Halland och från de två områdena med växthusodling. Lägre halter och färre substanser återfanns i vatten från området i SÖ Småland med odling av jordgubbar och från området i SÖ Skåne med äppelodlingar. Riktvärdet överskreds i flertalet prov som samlades in från området i NÖ Skåne och i samtliga prov från de två växthusområdena (V Skåne och NV Skåne), med högst överskridanden i de två sistnämnda områdena. Insektsmedlet imidakloprid var den substans som oftast återfanns över riktvärdet i denna undersökning. Vissa av de substanser som påträffades i förhöjda halter i vatten från områden med växthusodling återfanns också i de prover som togs på överskottsvatten från växthus. Även substanser med en betydande användning i prydnadsväxtodling i växthus påträffades i vattendraget i V Skåne. Resultaten visar att det finns läckage av växtskyddsmedel från svenska växthus. Arbete med att identifiera möjliga riskmoment i samband med växtskyddsarbete i växthus, i syfte att minska förlusterna av växtskyddsmedel till omgivande vatten, bör därför vidareutvecklas.

Authors/Creators:Kreuger, Jenny and Graaf, Sarah and Patring, Johan and Adielsson, Stina
Title:Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2009
Number:110
Number of Pages:45
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil chemistry
Keywords:trädgårdsodling, växthus, växtskyddsmedel, bekämpningsmedelsläckage, riktvärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-260
ID Code:5406
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:27 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:13 May 2015 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits