Home About Browse Search
Svenska


Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 111
[Report]

[img] PDF
243kB

Abstract

I denna rapport redovisas resultat under åren 2006-2008 från ett utlakningsförsök (R2-8419) beläget på styv lera vid Lanna försöksstation i Västergötland. Försöket ingår sedan 1993 i forskningsprogrammet "Utlakningsförsök för långsiktig kontroll av odlingssystem med vintergrön mark" som finansieras av Jordbruksverket och SLU. Försöket är beläget på måttligt mullhaltig styv lera. Det omfattar 7 försöksrutor om vardera 4000 m² med specialbyggda dräneringssystem som möjliggör mätning av utlakning från varje ruta. I studien jämfördes olika trädestyper. Förutom en långliggande vallträdan som legat på en ruta sedan 1993 odlades på de övriga sex rutorna två-årig grönträda med två olika putsningsstrategier (en putsning jämfört med fyra putsningar) under 2007. Grönträdan anlades på samma sätt i de sex rutorna under 2006. Huvudstudieåret med olika putsningsstrategier var 2007 och brytning av träda med två olika jordbearbetningsstrategier studerades under 2008, följt av höstraps. Målet med studierna var: 1. Att studera kvävedynamik i marken och läckage av kväve och fosfor i samband med odling av flerårig grönträda med särskild tyngdpunkt på jämförelser av: - intensiv respektive enstaka putsning. - kemisk brytning följt av reducerad jorbearbetning respektive konventionell jordbearbetning inför sådd av höstraps. 2. Att undersöka om grönträda som förfrukt till höstraps kan försörja rapsen med kväve under hösten. 3. Att jämföra läckaget av kväve och fosfor från en tvåårig grönträda jämfört med en långliggande grönträda. Slutsatserna kan sammanfattas enligt följande: Odling av träda med 20-30% klöverinslag och brytning av trädan på sommaren innebar, oavsett putsningsfrekvens, ingen ökad risk för kväveutlakning. Den var betydligt mindre än från stråsädesodling på samma jord. Utlakningen av kväve från tvåårig växande träda var dock något större än från långliggande träda som inte gödslats på många år. Däremot fanns tendens till ökat fosforläckage under åren med träda jämfört med år då stråsäd odlades. En bidragande orsak till detta var troligen den omfattande lakning av fosfor som skedde från det avslagna växtmaterialet i samband med nedebörd. Sammansättningen hos det avrinnande vattnet förändrades därmed till att hålla en lägre N/P-kvot då marken odlades med grönträda. I den långliggande trädan var detta mönster ännu tydligare. Upprepad putsning av trädan gav ett näringsrikare växtmaterial som ökade tillväxten hos trädan under det andra trädesåret och som gav något bättre förfruktseffekt för en efterföljande höstrapsgröda. Trädans förfruktseffekt var emellertid inte tillräcklig för att förse höstrapsen med tillräcklig mängd kväve. Olika jordbearbetningsstrategier (enbart stubbearbetning respektive stubbearbetning och plöjning) efter kemisk brytning av trädan i juli gav inte upphov till skillnader i vare sig kväve- eller fosforutlakning. Utlakningen av kväve var överlag liten efter brytningen av trädan.

Authors/Creators:Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas
Title:Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2009
Number:111
Number of Pages:19
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Enheten för biogeofysik och vattenvård, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:utlakningsförsök, växtskyddsmedelsläckage, kväve, fosfor, utlakning, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-259
ID Code:5407
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:27 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits