Home About Browse Search
Svenska


Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning

Mellby försöksfält 1989-2009

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2009). Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 114
[Report]

[img] PDF
371kB

Abstract

I denna rapport redovisas resultat för perioden 2006-2009 från ett utlakningsförsök (R0-8403) beläget på mojord vid Mellby försöksfält i södra Halland. Försöket ingår sedan 1993 i forskningsprogrammet "Utlakningsförsök för långsiktig kontroll av odlingssystem med vintergrön mark" som finansieras av Jordbruksverket och SLU. I försöket vid Mellby har utlakningsstudier bedrivits sedan 1984 med inriktning på studier av odlingssystem med flytgödseltillförsel och odling av fånggrödor. Under 2006-2009 gjordes ett avbrott i några av leden för att studera om olika behandlingar givit avtryck i form av långsiktiga effekter på markens näringsleverans och utlakning av kväve och fosfor. Försöket är konstruerat med separata dräneringssystem för enskilda rutor med utlakningsmätningar. Dessutom gjordes skördebestämningar, mätningar av grödors tillväxt och kväveupptag under hösten samt jordprovtagning för analys av mineralkväve i marken. Fånggrödor och olika tidpunkter för jordbearbetning har studerats under många år i försöket vid Mellby. Viktiga slutsatser från studierna var bland annat att senarelagd jordbearbetning till sent på hösten eller ända till våren har en påtaglig utlakningsdämpande effekt på lätt jord, särskilt i kombination med en insådd fånggröda. Det skiljer sig från resultat inom samma projekt på styv lerjord där senarelagd jordbearbetning på hösten inte medfört minskat läckage. Däremot kan en fånggrödas kväveupptag under hösten minska kväveutlakningen även från styv lera. Fånggrödan på lätt jord har bäst effekt i samband med vårplöjning, men även en höstplöjd fånggröda minskar läckaget. Engelskt rajgräs fungerar bättre än rödsvingel som fånggröda genom att den tar upp mer kväve under hösten. Försöket vid Mellby har, även före försökets anläggning, en lång historia av stallgödseltillförsel som avbröts i vissa led i och med försökets anläggning 1983. För leden utan stallgödseltillförsel, särskilt de utan odling av fånggröda, var trenden för markens kväveförråd sedan negativ. Behandlingar med stora givor flytgödsel och odling av fånggröda har inneburit en ökning av markens kväveförråd. Under de senaste 16 åren har kväveöverskottet uppskattats till något tusental kg/ha, vilket innebär en ökning av markens kväveförråd med drygt 10%. Störst har ökningen varit vid kombination av stora flytgödselgivor och odling av fånggröda som sparat kväve undan utlakning. Efterverkansstudier av olika behandlingar gav upphov till följande slutsatser angående effekten av markens förändringar: Det verkar finnas mätbara långsiktiga effekter av de olika behandlingarna på markens kvävelevererande förmåga. Ökad kvävemineralisering och ökad utlakning observerades i efterverkansleden. Under det tredje efterverkansåret var utlakningen 4-7 kg större i efterverkansleden jämfört med referensledet, vilket motsvarade 25-45% större utlakning. Trots att mätningar visade på en ökad mineraliseringen under växtsäsongen i efterverkansleden, åtminstone ett av åren, avspeglades inte detta i form av ökade skördar i dessa led jämfört med i referensledet. Det kan bero på att andra okända faktorer än kvävetillgången påverkade skördenivån i försöksrutorna. Jorden vid Mellby har en uthållig potential att leverera kväve. I ett led som inte gödslats sedan 1983 ligger skördenivån än så länge relativt stabilt på i medeltal 40% av den i referensledet. Jorden vid Mellby har också, till följd av odlingshistorien i ett längre perspektiv, generellt en mycket god fosforstatus. Skillnader i behandlingar under försökets gång visar på en svag tendens till ökning eller minskning utfrån mätta värden 1988, men förändringarna är små. En god fosforbindningsförmågan i alven bidrar troligen till att fosforutlakningen är måttlig, i medeltal 0,23 kg/ha och år. Det fanns ingen systematisk skillnad i fosforutlakning mellan efterverkansleden och referensledet. I en av rutorna innebar emellertid avbruten stallgödseltillförsel på hösten och avbruten odling av fånggröda att fosforutlakningen minskade under de efterföljande åren.

Authors/Creators:Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar
Title:Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning
Subtitle:Mellby försöksfält 1989-2009
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2009
Number:114
Number of Pages:22
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Enheten för biogeofysik och vattenvård, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:utlakningsförsök, gödsel, fånggröda, växtnäringsläckage, kväve, fosfor, utlakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-251
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-251
ID Code:5410
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:26 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits