Home About Browse Search
Svenska


Typområden på jordbruksmark i Örebro län

utvärdering av undersökningar utförda 1993-2008

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2009). Typområden på jordbruksmark i Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 116
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Under 15 år har två avrinningsområden (T9 och T10) i Örebro län undersökts inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Kontinuerliga mätningar av vattenflödet samt halter av kväve och fosfor har möjliggjort beräkningar av årliga näringsämnestransporter i områdenas bäckar. Undersökningarna upphörde i december år 2008. Syftet med denna rapport har varit att sammanställa och utvärdera data från hela undersökningsperioden. I båda områden dominerades åkermarken av vårsådd spannmål. I T9 utgjorde även energiskogsodlingar en stor andel av den odlade marken. Långtidsmedel för årsmedeltransporten av kväve var störst i T10 (4 680 kg/km2), med kväverika mulljordar som dominerande jordart. I detta område har både avrinning och kvävehalter legat på högre nivåer under de senaste 6 åren jämfört med tidigare år. De högre kvävehalterna under senare år kan ha ett samband med att vatten har börjat pumpats ut under en större del av året än tidigare, vilket kan ha medfört förändrade fuktighetsförhållanden, och därmed en ökad kvävemineralisering i marken. Långtidsmedel för de årliga fosfortransporterna var däremot högre i T9 (85 kg/km2) än i T10 (27 kg/km2). De höga fosforförlusterna kan ha orsakats av att T9 domineras av lerjordar, där fosfor till stor del transporteras bort från åkermarken i partikulärt bunden form, det vill säga fosfor bunden till bland annat ler-partiklar. I trendtest med flödesnormaliserade transporter kunde inga signifikanta förändringar med tiden säkerställas för något av områdena, varken i avrinning, fosfor- eller kvävetransporter.

Authors/Creators:Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan
Title:Typområden på jordbruksmark i Örebro län
Subtitle:utvärdering av undersökningar utförda 1993-2008
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2009
Number:116
Number of Pages:22
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, fosfor, växtnäringsläckage, transport, utlakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-249
ID Code:5412
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:25 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits