Home About Browse Search
Svenska


Haltvariationer av växtskyddsmedel i ytvatten från ett typområde i Skåne

flödesproportionell provtagning 2006/2007

Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2008). Haltvariationer av växtskyddsmedel i ytvatten från ett typområde i Skåne. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 106
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Flödesproportionell provtagningen utfördes parallellt med ordinarie provtagning inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i typområde M 42 under hösten 2006 och våren 2007. Flödesproportionella prover togs som momentanprover parallellt med den ordinarie provtagningen som ger tidsintegrerade samlingsprover under en vecka. Syftet var att undersöka haltvariationer av olika bekämpningsmedel vid förändringar i flödet, samt att se hur dessa halter förhåller sig till det som uppmäts inom den ordinarie provtagningen. Den sammanlagda halten per prov varierade ofta med flödet så att när flödet i bäcken ökade steg halten växtskyddsmedel och när flödet minskade så minskade också halten. Vid de tillfällen då den sammanlagda halten ökade utan att flödet steg har denna ökning utgjorts av ett enda ämne. Det förekom variationer på upp till två tiopotenser för enskilda substanser under en vecka, men i de flesta fall låg variationen på en tiopotens eller därunder. Exempel på ämnen vars halter varierar snabbt är MCPA, metamitron, kvinmerak, metazaklor, isoproturon och glyfosat, det vill säga ämnen vars spridningstidpunkt ligger nära i tiden. Dessa ämnen beskrivs mindre bra av tidsstyrd provtagning. Men för de flesta andra ämnena speglar den tidsstyrda provtagningen väl vad som händer under en vecka. Det gäller t.ex. för ämnen som bentazon, terbutylazin och DETA som ligger och läcker under långa tidsperioder, dessa uppvisar inga stora eller snabba variationer i halter. I de flödesproportionella proverna påträffas över lag fler substanser och även halter som överskrider riktvärdet fler gånger än vad som var fallet i de ordinarie veckoproverna. Med de flödesproportionella proverna detekterades minst en substans i en halt som överskrider riktvärdet samtliga provtagningsveckor. I de ordinarie veckoproverna har överskridanden detekterats endast under två av sex veckor. Ämnen vars halter varierar snabbt och som dessutom har låga riktvärden kommer inte att speglas optimalt med insamling av tidsintegrerade veckoprover. Därmed blir också beräkningen av indikatorn för utvärdering inom miljömålet "Giftfri miljö" mest missvisande för dessa ämnen. För övriga ämnen visar dock denna inledande undersökning att beräkningarna sannolikt fungerar väl.

Authors/Creators:Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny
Title:Haltvariationer av växtskyddsmedel i ytvatten från ett typområde i Skåne
Subtitle:flödesproportionell provtagning 2006/2007
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2008
Number:106
Number of Pages:25
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:bekämpningsmedel, vatten, flödesstyrd provtagning, miljöövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-812
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-812
ID Code:5439
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Stina Adielsson
Deposited On:05 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits