Home About Browse Search
Svenska


Om fröproduktion, fröträdsval och plantuppslag i försök med naturlig föryngring

Hagner, Stig (1965). Om fröproduktion, fröträdsval och plantuppslag i försök med naturlig föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 27
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I arbetet redovisas vissa undersökningsresultat från föryngringsinstitutionens fasta skärmförsök, nämligen:
1. Fröproduktionen
2. Betydelsen av frötradsvalet for besåningsintensiteten
3. Plantuppslaget
4. Sambandet mellan fröfall och plantuppslag.
Provytornas belägenhet framgår av fig. 1. I tab. 1 återfinnas vissa allmänna data om ytorna samt uppgifter om fröproduktionen per träd. I tab. 2 redovisas inventerings-resultat beträffande markberednings- och föryngrings-resultatet. Tallfröproduktionen per träd (fig. 3) samvarierar starkt med växtplatsens belägenhet. I norr, på relativt högt belägna lokaler, har skärmtraden endast producerat några få 100-tal grobara frön per träd och år. I södra Sverige ligger genomsnittsproduktionen i stället
vid drygt 5 000 frön. På grund av skillnader i antal skärmtrad per hektar blir överlägsenheten i fråga om besåningsintensitet per ytenhet hos de sydliga ytorna ännu större, eller, enligt ett räkneexempel, av storleks-ordningen 17 gånger. Jämförelser mellan granfröproduktionen per träd har endast utförts på ett antal ytor av höjdläges-karaktär (fig. 4). Träden på de sydligare av dessa har producerat 2 à 3 gånger så många frön och åstadkommit cirka 4 gånger så hög besåing som de nordliga. Forhållandevis
god kottsättning på granen har uppträtt nära nog vartannat
år på dessa ytor (tab. 3 ) . En betydande mängd av granfröet från en och samma kottgeneration, i genomsnitt 19 procent, föll först fr. o. m. andra hösten efter kott-sättningen.

Authors/Creators:Hagner, Stig
Title:Om fröproduktion, fröträdsval och plantuppslag i försök med naturlig föryngring
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This work reports on some results from an investigation of the permanent experiments with shelterwood stands carried on by the department of regeneration.
The results concern:
1. Yield of seed
2. Importance of seed tree choice for the intensity of seeding
3. Establishment of seedlings
4. Relationship between the amount of seed shed and the number of seedlings established.
The location of the sample plots are shown in fig. 1. Table 1 presents some general data on the plots and on the yield of seeds per tree. Table 2 reports on an inventory showing the results of scarification and restocking. The yield of Scots pine (Pinus silvestris L.) seeds per tree (fig. 3) is strongly related to the location of the site. In the north on relatively high locations the shelterwood trees have produced only a few 100's of germinable seeds per tree and annum. In south Sweden the average yield is instead well over 5000 seeds (per tree and annum). Because of differences in the number of shelterwood trees per hectare, the superiority of the rate of pine seed dissemination
per unit area on the southern plots is still higher, or according to an example of calculation, on the average about 17 times. Comparisons between the yield of h'orway spruce (Picea abies L.) seeds per tree have been carried out only for a number of plots on high elevation (fig. 4).
The trees on the more southerly of these plots have produced 2-3 times as many seeds as trees from the northern plots. Relatively good cone setting in Norway spruce has occurred on these plots almost every other year (table 3).
A considerable portion of the seed from one and the same crop of cones, on an average 19 per cent, was not shed until the second autumn after cone setting.

Series Name/Journal:Studia forestalia Suecica
Year of publishing :1965
Number:27
Number of Pages:43
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Skogshögskolan
ISSN:0039-3150
Language:Swedish
Publication Type:Report
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:fröproduktion, fröträdsval, plantuppslag, föryngring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-30
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-30
ID Code:8007
Department:Predecessors to SLU > Royal School of Forestry
Deposited By: Skogsbiblioteket Umeå
Deposited On:11 Apr 2011 12:05
Metadata Last Modified:16 Dec 2015 12:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits