Home About Browse Search
Svenska


Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010

Eriksson, Åsa and Sandring, Saskia and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Hedström- Ringvall, Anna and Svensson, Johan (2011). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 316
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna rapport presenterar resultat för ett antal indikatorer på kvalitet och skötsel i ett stickprov av ängs- och betesmarker i hela Sverige. Inventeringen görs varje år från och med 2006 på uppdrag av Jordbruksverket, som underlag för bl.a. utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Som indikatorer har i första hand valts ett antal organismgrupper (fjärilar, humlor, kärlväxter, grova lövträd och epifytlavar), och dessutom beskrivs vegetationens struktur och sammansättning i provytor, som underlag för att ta fram strukturella indikatorer (t.ex. påverkan av gödsling och hävdintensitet/igenväxning). Urvalet bygger på förslag som tagits fram av Naturcentrum AB. De resultat som presenteras i denna rapport kommer från de första fem årens inventering, 2006-2010, vilket motsvarar första inventeringsvarvet av hela stickprovet. Varje år inventeras en femtedel av objekten i stickprovet. Därefter återkommer man till samma objekt vart femte år, vilket gör att man på ett tillförlitligt sätt kan analysera förändringar baserat på jämförelser mellan femårsperioder. Återinventeringen av objekt som inventerades 2006 genomförs således sommaren 2011.
Uppdraget att inventera ängs- och betesmarker samordnas med fältarbetet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), och metodiken är till stor del likartad, med en del tilläggsmoment. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som följer tillstånd och förändringar i det svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden. NILS finansieras av Naturvårdsverket och ingår i programområde Landskap. Ett viktigt syfte med NILS är att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen för olika naturtyper och fungera som underlag för att till exempel visa om genomförda miljövårdsåtgärder leder till önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå.
Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, i samarbete med avdelningen för biologi/IFM, Linköpings universitet. Erik Cronvall och Åsa Gallegos Torell har ansvarat för fältkurser och genomförandet av fältinventeringen tillsammans med säsongsanställd fältpersonal, med stöd av Karl-Olof Bergman (Linköpings universitet). Beräkningarna har utförts av Saskia Sandring och Åsa Eriksson, med stöd av Anna Hedström Ringvall. Sammanställandet av rapporten har utförts av Åsa Eriksson, med stöd av Anders Glimskär, Erik Cronvall, Saskia Sandring och Åsa Gallegos Torell. NILS programchef Johan Svensson har det övergripande ansvaret för uppdraget.

Authors/Creators:Eriksson, Åsa and Sandring, Saskia and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Hedström- Ringvall, Anna and Svensson, Johan
Title:Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2011
Number:316
Number of Pages:64
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:grazing lands, meadows, landscape, habitats, surveys
Keywords:NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-55
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-55
ID Code:8061
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:20 Apr 2011 09:26
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits